Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw: grootendeels volgens handschriften geschetst, Volumen2

Portada
G. Portielje, 1854 - 746 páginas

Dentro del libro

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 142 - Si sette dat kint op hare enien, si sprac : groot eer moet u gheschien ! wel was haer doe. susa ninna susa noe, Jesus minne sprac Marien toe. 5. Si sette dat kint op haren aerm, mit groter vrouden sach sijt aen, het was so soet. susa ninna susa noe, Jesus minne sprac Marien toe.
Página viii - Inne horde misse, no getide, ie was in ledicheden blide, ie hadde onwert dijn gebot ende dijn gewerken, al waerstu God. 1440 Genade, genade, geweldich Here, mine sonden rouwen mi sere! Here, mine sonden rouwen mi, ie wilre afstaen, dat seggic Di. Inne mochte Di geseggen niet 1445 algader dat mi de werelt riet. Genade, genade, geweldich Here, mine sonden rouwen mi sere! Du seits: het en es niemen in die mesdaet, maer staet hijs af ende suect raet, 1450 hine si quite, comt hi te Di. Of dit waer es,...
Página 175 - Als die rode rosen daer onder staen, So laet hi sinen sueten dau daer over gaen. Als hi daer op laet schynen der sonnen schijn, So verbliden alle die crachten der sielen mijn.
Página 142 - ... schoot, si cussedet voor sijn mondekijn root, het was so soet. susa ninna susa noe, Jesus minne sprac Marien toe.
Página 202 - Sijn vleisc heeft hem ghemaect so cranc, Dat hi is flau van minnen. O Jesus, [die] dranc den bitteren dranc Ant cruis om smenscen wille, Behoede ons van der hellen stanc Ende van des duvels quelle2!
Página 147 - Joseph doe den csel nam al bi den toom. Wat vant hi aen den weghe staen ? een dattelenboom : „och eselken du moetste stille staen, wi willen die dattelen plucken gaen : wi sijn seer moede.
Página 3 - Canonem, in teutonico apud Moniales inventum, ego combussi. Veruntamen libros morales de vitiis et virtutibus, de incarnatione, vita et passione Christi, de vita et sancta conversatione et martyrio es.
Página 202 - ... staet: wilt mijns doch nu ontfarmen ! 6. Mijn vrienden, maghen ende schat die sullen mi beswiken, die scriftuur bewijst wel dat : ie moet alleine gaen striken. o moeder gods, daer om wilt staen bi mi als io sel sterven, want ie moet loon naet werc ontfaen, wilt mi ghenade verwerven I 7.
Página 148 - Maria las die dattelen In haren schoot. Joseph was een out man, Dats hem verdroot. 'Maria, laet die dattelen staen, Wi hebben noch veertich milen te gaen, Het wort seer spade.
Página 141 - Ons ghenaket die avontstar, Die ons verlichtet also claer. Wel was haer doe. Susa ninna susa noe, Jesus minne sprac Marien toe. Dat huus dat hadde so menich gat, Daer Cristus in gheboren was.

Información bibliográfica