Fontes rerum Bohemicarum, Volumen6

Portada
Nákl. N.F. Palackého, 1907

Dentro del libro

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 381 - ... se zdají lid vésti a spravovati, ani pak mnohé svedli i zavedli, a to proto, ze se rozmnozila nepravost a zlost, a ustydla láska mnohych, ai se iv jed obradla. Z toho vylli bludové, kacífstva, nevery, svodové, zákonové lidskymi nálezky ustanovení, feholy mniaské, bosácké roty mnohotvárné.
Página 383 - VSecko se to deje v téchto easích na kvasích neilechetného lidu panského a zemanského, kdyz o polovice ao plné zerou a pijí a jako do sudu do sebe lijí, a potom pesky zase vracují, tak ze...
Página xxx - Des Bartholomäus von St. Aegidius Chronic von Prag im Reformationszeitalter. Chronica de seditione et tumultu Pr agensi.
Página 199 - Ceská pfíliá hladem spravedlnosti jest vymofena a zemdlena byla. A tak tomuto králi a pánu dal pan bub, aby nesl meó k chvále dobrym a ku potupč lidem nepravym.
Página 110 - Sperne repugnando tibí tu contrarius esse; Conveniet nulli, qui secum dissidet ipse.

Información bibliográfica