Imágenes de páginas
PDF
EPUB

DYPLOMATYCZNY POLSKI

OBEJMUJĄCY PRZYWILEJE

KRÓLÓW POLSKICH, WIELKICH KSIĄŻĄT LITEWSKICH

BULLE PAPIEZKIE

JAKO TÉŻ

WSZELKIE NADANIA PRYWATNE

MOGĄCE POSŁUŻYĆ DO WYJAŚNIENIA DZIEJÓW WEWNĘTRZNYCH KRAJOWYCH

dotąd nigdzie nie drukowane, od najdawniejszych czasów aż do roku 1506

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

DIPLOMATICUS POLONIAE

QUO CONTINENTUR PRIVILEGIA

REGUM POLONIAE, MAGNORUM DUCUM LITVANIAE

BULLAE PONTIFICUM

NEC NON

JURA A PRIVATIS DATA

ILLUSTRANDIS DOMESTICIS REBUS GESTIS INSERVITURA

adhuc nusquam typis exarata, ab antiquissimis inde temporibus usque ad annum 1506

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanéj liczby exemplarzy.

[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][ocr errors]
[blocks in formation]

PRZEDMOWA.

Nie

lie ulega żadnej wątpliwości, że dyplomata są najbogatszém i najważniejszém źródłem do historyi: wyświecają one wzajemne stosunki ludów, ich prawa i zwyczaje: w nich to są przechowane imiona osób któremi się historya zajmuje, w nich znajdujemy pomoc we wszelkich poszukiwaniach starożytności. Im obfitsze te źródła, tém bardziej rozwinąć mogą jasne pojęcie przeszłości, bez którego nie masz historyi.

Pojawienie się zatém dzieła, którego głównym celem jest wydanie na świat nieznanych dotąd materyałów, z radością powinnoby być przyjęte przez uczonych, którym po większej części praca ta jest poświęconą. Niemcy przewodniczące w poszukiwaniach historycznych, dają nam przykład usiłowań w tym celu podjętych. Wychodzące Kodexa dyplomatyczne nietylko szczególnych prowincyj, ale i miast szczycących się własną oddawna narodowością, dowodzą ważności podobnych

zbiorów.

U nas pomimo niezliczonych skarbów tego rodzaju rozrzuconych po całej przestrzeni dawnej Polski, mało komu na myśl przyszło, odszukać je podług moż ności, i połączyć w jednę całość, któraby się stała poważném Muzeum pamiątek krajowych.

Słuszny hołd przeto oddać należy tym, którzy do tego kierunku zwrócili dość teraz upowszechnione u nas zamiłowanie w rzeczach historycznych, którzy przeważne w tym względzie w literaturze ojczystej położyli zasługi; mówię tu o Dogielu za Augustowskich czasów, o Hrabi Raczyńskim za naszej pamięci. Znane dzieło Dogiela Codex Diplomaticus Regni Poloniae, wydane w Wilnie 1758 r., a ułożone na wzór Du Monta Corps universel Diplomatique, i Rymera Acta et foedera etc. olbrzymiego było rozmiaru; źródła które autor posiadał i które dla niego wszędzie stały otworem, świetne temu przedsięwzięciu zapowiadały powodzenie:

« AnteriorContinuar »