Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, Volúmenes14-15

Portada
CEDAM, 1858
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 494 - celebrada en la ciutat de Leyda assignat qui lot lo Principal representa e encara de conseil dels molt honorables e molt savis senyors los consellers de la ciutat de Barchinona que com per gran servey de Deu Omnipotent servey e honor de la reyal corona
Página 491 - necessari manar pau e treua generai. Mossenyors a tota ordinacio e manament de vostres grans providencies prompta Francesch Reset hun dels jurats de Gerona. Als molt honorables e savis senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables e savis senyors. Entes havem que
Página 427 - de febrer del any Mil CCCCLXI. — AP abat de Montserrat. — Los députais del General de Cathalunya résidents en Barçalona a vostra honor prests. Als molt honorables e savis senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables e savis senyors. Segons havem entes la
Página 158 - los députais del General de Cathalunya residents en Barchinona. Molt reverend honorables e molt savis senyors. Rebuda havem una letra de les reverencies vostres e aquella legida perqué ferventment desijam la utilitat sossech e repos de la cosa publica de aquest Principat e en lo benavenir de aquella
Página 7 - scrivim als dits procuradors comunicanne ab ells e fenho a lur conseil e no en altra manera. Dada en Barchinona a XIII de febrer any Mil CCCC sexanta hu.— AP abat de Montserrat. — Los diputáis del General de Cathalunya résidents en Barchinona. Al molt honorable
Página 395 - en acó compliment. Perqué entrameteuvos del dit En Johan Ferrer e si noy era sia lo carrech vostre. Dada en Barchinona a XII de marc any Mil CCCCLXI. — AP abat de Montserrat. -- Los diputats del General de Cathalunya résidents en
Página 422 - los diputáis del General e conseil représentants lo Principal de Calhalunya. A la molt alta e molt excellent Senyora la Senyora Reyna. Molt alta e molt excellent Senyora. Rebuda havem per lo
Página 276 - del General de Calhalunya e conseil en virlut de la comissio de la cort elegit e assignat a vostra honor prests. Als molt honorables e savis senyors los pahers de la ciutat de Leyda. Molt honorables e savis senyors.
Página 4 - E la Potencia increada molt reverends egregi nobles magnifichs honorables e de molt gran providencia mossenyors sia proteccio vostra. Scrita en Perpinya a XIII de febrer a vuyt hores de mig jorn del any
Página 320 - Dada en Barchinona a lili de marc any Mil CCCCLXI. — AP abat de Montserrat. — Los diputats del General de Cathalunya residents en Barchinona. Als molt honorables e savis senyors los procuradors de la

Información bibliográfica