Imágenes de páginas
PDF
EPUB

TRACTATUS

DE

SACRAMENTIS IN SPECIE

[ocr errors]

DE BAPTISMO

BAPTISMA,

I.

APTISMA , primum Sacramentorum , per quod aditus in Christi ecclesiam patet, variis nominibus in Scriptura et antiquitate donatum est pro diversitate vel aclionis vel effectuum. Interdum enim Sacramentum aquae , vitae novae , fidei , illuminationis : interdum nativilas secunda , lavacrum regenerationis et renovationis nuncupatur (1). Definitur autem a Catechismo Romano : Sacramentum regenerationis per aquam in verbo (2). Quatenus est sacramenlum cum reliquis convenit , in genere nempe visibilis signi gratiae invisibilis; quatenus dicitur regenerationis , exprimit spiritualem nalivitatem, quam per ipsum consequimur ; qualenus additur per aquam in verbo, denotantur essentiales ejusdein partes, quae ex materia et forma constituuntur.

2. Veritalem hujus Sacramenti omnes sectarii recentiores , qui saltem adhuc retinent Sacramenta , admit. tunt. Nobis propterea onus non incumbit eam adstruendi. Veteres siquidem haereses archonticorum sianorum , valentinianorum et quintilianorum, qui rejecerunt baptisma tanquam a Deo Sabuolh aut malo prin. cipio profluens , jamdiu obsoletae sunt, nec opus est corum deliramenta insectari.

3. De baptismatis a Christo instiluti praestantia litemi intentarunt novatores , dum voluerunt ipsum conferre cum baptismate Joannis , ut sic ea paria facerent. flic error confixus est a Tridentino, sess. VII. can. 1: Si quis

marco

[ocr errors]

(1) Nomina, quibus insignitus fuit baptismus in primitiva ecclesia pluribus prosequitur Bingham, Orig.

Tom. VII,

antiquit. ecclesiast. vol. iv, lib. XI, toto capile s.

(2) Part. 11, cap. 2. $ 3.

I

[ocr errors]

dicerit , Baptismum Joannis habuisse eandem vim cum baplismo Christi , anathema sit. Verum cum hic error jamdiu a nobis praeoccupatus fuerit , sive cum adstruximus sacramenta Novae Legis gratiam producere ex opere operato; sive cum ostendimus

sacramenta Veteris et Novae Legis minime esse inter se paria ; sive demum cum animadvertimus, Tridentinorum patrum definitionem eos ferire , qui ideo paria faciebant haec omnia sacramenta , ut de raherent vi sacramentorum Novae Legis , non autem eos, qui tribuunt aliquam efficaciam sacramentis Legis Veteris, supervacaneum ducimus, peculiarem instituere disputationem de praestantia Bap ismi Christi prae Baptismo Joannis. Huic siquidem controversiae satis est eadem aplare principia , ut ejus resolutio habeatur (1).

[ocr errors]

mo

(1) Patres unanimiter agnoscunt nus quam Calvinus. Si qui patres discrimen inter Baptisma Joannis et visi sunt aliquam efficaciam tribuisse Baptisma Christi quoad vim et effi- baptismo Joannis , ut s. Basilius et caciam , quorum longum esset ca- s. Cyrillus Hierosolymitanus aliique, talogum exhibere. Eorum lestimonia hi aut de virtute poenitentiae ,

ad profert Bellarminus , lib De Baptis- quam excitabat Baptisma Joannis , cap. 21, § 12 et seqq. Calvi- loculi esse dicendi sunt,

aut adhiņus ipse non diffitetur , patres di- benda responsio Estii, qui In iv versam vim agnovisse in utroque lib. Sent. d. 2, $ 4, haec scribit : Baptismate ; sed more suo Patrum « Non videtur negandum , quin ea auctoritatem contemnit. Scribit enim, quorundam Veterum sententia funInslit. lib. iv, cap. 15, $7: « Ne- rit, per Joannis Baptismum datam minem perturbet, quod alterum ab fuisse remissionem peccatorum ; sed altero discernere Veteres contendunt, ii omnes tamen Bap'ismo Christi plus quorum non tanti esse nobis debet aliquid tribuunt , nempe quandam calculus , ut Scripturae ceriitudinem gratiae excellentiam , quam non triquatefaciat. Quis enim Chrysostomo buunt Baptismo Joannis ; quomodo potius auscultet neganti in Joannis et de circumcisione cum Baptismo Baptismo comprehensam fuisse pec- collata dicere liceat. Et fortasse procatorum remissionem , quam Lucae pter hujusmodi quasdam Veterum contra asserenti ? ... Nec recipien- sententias noluit synodus Tridentina da est illa Augustini argutia , in definire , Baptismo Joannis nullam spe dimissa fuisse peccata Baptismo adfuisse vim remissionis peccatorum; Joannis, Christi Baptismo reipsa sed generaliter tantum sub anathedimitti ». Verum , ut animadvertit mate statuit , ipsum non eandem haBellarminus , hic non agitur, utrum buisse vim cum Baptismo Christi. potius Lucae quam Chrysostomo aut Qua in re plane Veteres omnes inAugustino auscultanduin sit; sed veniuntur consentire ). Eadem ferutrum melius 6. Lucam intellexerint me habet Toutteus in dissert. II, s. Joan. Chrysostomus et s. Augusti- De doctrina s.Cyrilli Hierosol.cap.

4. His itaque omissis, operae pretium est agere de natura hujus sacramenti, materia nempe et forma, de- que ipsius ministro, subjecto , necessitate et effectibus ea tamen lege, ut, quae aut minus necessaria sunt , aut vix in controversiam veniunt , levi calamo , cetera quae nunc maxime agilantur , data opera prosequamur. Aliquot more nostro his adjiciemus scholia ad nonnullorum illustrationem.

CAPUT I.

DE MATERIA BAPTISMI

5. Duplex a theologis distinguitur Baptismi materia , remota et proxima. Remota est aqua, proxima ablutio. De utraque disserendum. Etenim dimissis antiquis haereticis , quorum alii omnem omnino materiam reje, cerunt, ut seleuciani et herminiani , manichaei eorumque soboles pauliciani , alii vero baptismum sanguinis aquae baptismati suffecerunt , ut suffecisse flagellantes perhibentur ; recentiores novalores non pauci , duce Luthero , censent , aptam baptismi maleriam esse quidquid balnei loco esse potest (1). Sociniani autem aliique cum ipsis non aliam aquam ad baptismum admittunt nisi metaphoricam (2).

>

8, n. 60 et seqq. ubi ipse cfr. ; eru- sermo est de Raplismo, non proprie, dite enim de hoc argumente pertra- sed metaphorice accipiendam esse. ctat.

Sed ulterius progressi sociniani, Ba(1) In Colloquiis symposiacis ptismum ipsum metaphorice explicap. 17, á pud Bellarm. lib. De Bapt. candum esse , contendunt. Hos secap. 2, qui et aliorum errores re- cuti sunt methodistae. Hunc errorem censet. Incaute tamen secutus est propugnarunt in Anglia Willelmus Bernardum Lulzemburgensem as

Delict Benjam. Holme; prior in op. serentem , jacobitas non baptizare cui tit. Doctrina baptismatum ab in aqua ,

sed in igne. Ast de hoc antiquis et recentibus corruptionipostea.

bus expurgata ; posterior in opusc. (2) Sociniani hunc errorem bau- quod inscribitur: Invitatio seria ad serunt ex Calvino , qui passim in omnes , an Spiritum Christi in se.. culcat , aquam in Scripturis , cum ipsis agnoscant.Quakeri pariter nul

« AnteriorContinuar »