Imágenes de páginas
PDF
EPUB

DIPLOMATARIUM,

UTGIFVET

AF

JOH. GUST. LILJEGREN,

RIKS-ANTIQUARIE, TILLF. RIKS-ARCHIVI SECRETERARE, PROFESSOR,
K. VITTERH., HIST. OCH ANTIQ. ACADEMIENS SECRETERARE OCH GARDE DES MEDAILLES, LEDAMOT I K. SAMF. FÖR
HANDSKR. UTGIFV. I SKANDINAV. AIST. OCH K. PATRIOT. SÄLLSK. I STOCKHOLM, K. NORD. FORNSKRIFTS-SÄLLSK.,
SKANDINAV. OCH ISLÄNDSK. LITT. SÄLLSK. I KÖPENHAMN, OCH THÜRING. SACHSISK. HIST. OCH ANTIQ.

SÄLLSK. I HALLE, SAMT HEDERS-LEDAM. AF NASSAUISK.

HIST. ANTIQ. SÄLLSK. I WIESBADEN.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

TRYCKT HOS P. A. NORSTEDT & SÖNER,

18 2 9.

[merged small][merged small][ocr errors]

KONUNGEN

underdånigst

af

FÖRFATTAREN.

FÖR ET AL.

Att forntida handlingar och gamla minnesmärken rörande vårt Fäderneşland förtjena med serdeles omsorg samlas och vårdas, har länge af hvarje upplyst Medborgare blifvit insedt. De utgöra hos oss icke blott föremål för Häfdatecknarens, uppmärksamhet och källor för teckningen af en förfluten tids lynne; de äro äfven grunder för det bestående samhällsskicket, hvilket, utan några af främmande inkräktare påtvungna lagar, ännu bevarar de gamla Statsformerna, ehuru under andra namn, och jemkade efter serskilta tiders åsigter och behof. Den, som vill grundligen känna Sveriges regeringssätt och lagar, samt öfrige allmänna och enskilta förbållanden, måste derföre återvända till förflutne åldrars häfder för att finna orsakerna till hvad nu är, och huru öfvergången från forntiden till nutiden småningom bereddes.

Då inga offentliga handlingar från Hedniska tiden äro att tillgå, som lemna någon omedelbar upplysning om vår då varande statsförfattning och allmänna inrättningar, så är det egentligen med Medeltidens skriftliga fornlemningar, som dylika samlingar kunna börjas, och andra omständigheter göra äfven denna tidpunkt vigtig i vår historia. Då undergick Svenska Staten en betydlig förändring genom den Christna lärans och derined förenade stiftelsers införande. Nordens gamla lagar och sedvanor blefvo då, ehuru med bibehållande af deras hufvudgrunder, sammanfogade med den Catholska kyrkans lagstiftning och åsigter, och nya förhållanden både i statsangelägenheter och enskilte emellan blefvo "följder häraf. En ny Konungastam hade uppstigit på thronen och med den många nya styrelsegrunder; nya samfundsklasser hade tillkommit, som erhöllo serskilta rättigheter samt deraf härflytande olika intressen, och genom skrifkonstens användande vid allmänna och enskilta förhandlingar blefvo dessa för en eftertid bevarade. Det måste då blifva af största vigt för historien att från denna tid samla de qvarlefvor, soin vi ännu derifrån äga i behåll, ibland hvilka de så kallade pergamentsbrefven, innehållande dels Kongliga stadganden, dels dombref, köpe-, gáfvo- och bytesbref, testamenten och andra allmänna eller enskilta afhandlingar, intaga ett utmärkt rum; ty i dem uppenbarar sig samhällslifvet sådant, som det då var, der finner man huru lagarne tillämpades, och i hvilka former allmänna och enskilta ärender behandlades; man finner der hvarje tidehvarfs bruk, tänkesätt och sedvanor, dess varuvärden och myntförhållanden, med flera upplysningar, som förgäfves skulle sökas hos de gamla få ach ofullständiga historiska författare, som tillhöra dessa aflägsna tider.

« AnteriorContinuar »