Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

SVENSKT

DIPLOMATARIUM,

UTGIFVET

AF

JOH. GUST. LILJEGREN.

II Bandets I Del.

Åren 1286—1299. N:o 903—1300.

STOR LIBRA

NEW-YOR

STOCKHOLM, 1834.

Tryckt hos P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare.

ANMÄLAN.

PRÆMONENDA, Ehurt smickrande och uppmuntran- Quamquam honorificentissima de pride omdör utgifvaren fått emottaga, så mo edito Diplomatarii Suecani Volumine väl enskildt, som offentligen, öfver för- et publice et privatim facta sunt judicia, sta Bandet af Svenskt Diplomalarium, editori tamen continuatio magni hujus et skulle han likväl otvifvelaktigt funnit sig laboriosi operis, aut abrumpenda aut salnödsakad, att inställa eller till en oviss tem lempori futuro, eidemque incerto, reframtid uppskjuta fortsättningen af delta ser vanda haud dubie fuerat, si suo solius dryga och mödosamma arbete, om kostna- sumtu inchoatum perficere coactus fuisset. den för detsamma skolat bestridas endast Jam vero cum Sacræ Regiæ Majestati genom egna medel. Men sedan Kungl. certam pro edita quavis parte, certum Maj:t allernådigst behagat anslå en be- plagularum numerum continente, sumstämd summa, alt lyftas för hvarje ut- mam accipiendam constituere placuerit, kommande Del af ett visst arktal, och et conscripti Ordines Regni ad cerRikets au församlade Ständer till

tum exemplarium numerum coëmendum Kongl. Maj:ts nådiga disposition enhälligt decretam pecuniam Sacræ Regiæ Maj:li anordnat ett årligt anslag, alt till nästa clementissime dispensandam intra proRiksdag utgå till inlösande af ett visst

ximaque Regni Comitia solvendam subantal exemplar, samt derjemle Högvör- missius demandaverint, atque insuper diga Presteståndet, af nit för Sveriges maxime venerandus Clerus Comitialis, häfder, förklarat sig villigt, att i sin mon justissimo annalium patriæ studio ductus, understödja detta verk, ser utgifvaren sig opus susceptum pro virili parte adjutui stånd, alt, under förklarande af sin un

rum, se ingenue pollicitus sit; editor, subderdiniga och förbindliga tacksamhet, med missas et maximas agens gratias, se posse större fart kunna fortsätta berörda arbete,

in hocce opere, cujus jam I:ma Pars Vohvaraf nu 2:dra Bandets 1:sta Dellen- luminis II:di in publicum emittitur, majonas i allmänhetens händer, under förhopp- ri cum successu edendo perseverare puning, alt en sådan del må kunna årligen tat, sperans, fore, ut singulæ partes anfrån trycket utgifvas.

nis singulis e prelo prodeant. I en samling af Sveriges gamla skrift- In suppellectili monumentorum Sueliga urkunder väntar häfdeforskaren med - ciæ literis mandatorum jure sperat inveskäl, att träffa de äldsta, helt och hållet stigator, se antiquissima quoque, et prorinhemska, de med Runor tecknade, hvar- sus domestica, monumenta scilicet Runica, af vårt fädernesland bland alla länder i

quibus patria nostra præ ceteris orbis terverlden äger det första och bufvudsak- rarum regionibus inprimis abundat, esse ligaste förrådet. Dessa hafva likväl blif- inventurum. Hac iamen separatim advit intagna i ett Tillägg, på det man junguntur, ut ex hoc aliisque ejusmodi må ega tillfälle, att af detta och andra

accessionibus, quæ olim afferentur, pecutillägg, som framdeles komma att med- liare volumen facere liceat, quo, si cui libuedelas, bilda ett särskildt band, på det de rit, documenta proprie sic dicta continua egentliga, daterade documenterna må kun- serie facilius compingantur. In hocce addina för den, som så åstundar, bindas i tamentum illa etiam congregata esse monuen fortgående följd. Att i detta tillägg menta huc pertinentia, quæ extra Sueciam

[ocr errors]
[ocr errors]

eo

[ocr errors]

blifvit intagna äfven de utom Sverige be- exstant et ad notitiam editoris perve-
fintliga, hithörande urkunder, som kom- nerunt, forsitan potius placuerit,
mit till utgifvarens kunskap, torde så quod hæe pauciora sint, adeoque magni-
mycket snarare vinna bifall, som dessa tudine voluminis non multu" aucta ,, to-
äro färre och, utan att betydligt öka ar- tius tamen hujus Literaturæ, in suo ge-
betets vidd, gifva tillfälle, att fullstän- nere singularis, oculis subjiciendæ occa-
digt öfverskåda denna i sitt slag egna sionem præbeant.
Literatur.

Såsom tillägg komma likaledes att Diversa itidem adjungentur ævi medii utgifvas åtskilliga handlingar och samti- acta et annotata coæva, quæ, licet forma da anteckningar, från medeltiden, hvilka, diplomatum non sint induta, tempore rarius churn icke i form af diplomer och säl- indicato, mulla tamen comperta, antiquilan daterade, likväl äro tillförlitliga käl- orem patriæ nostræ Historiam et Geogralor för vår äldre Historia och Geografi, phiam illustrantia, satis. certo in medium t. ex: Uppbördslängder öfver den så kal- afferunt. Ejusmodi sunt e. gr. Computus lade Markegätden (vid åren 1312 och 1316), exacti' tributi, quod Markagäld vocaTaxor af olika slag, Förteckningar öfver bant (quædam ab annis MCCCXII et kyrko- och kloster-gods, Inventarier, MCCCXVI exstant), diversi generis TaxaEder och andra Formulärer, 0. mi d. tiones, Catalogi prædiorum ecclesiarum el

Hvad upplysningar, som för öfrigt monasteriorum, Inventaria, Juramenta kunna till detta 2:dra Band anses behöf- aliæque Formulæ et plura generis ejusdem. liga, skola, jemte titelblad dertill samt Ceterum quæ ad II:dum hoc Volumen Register öfver båda Banden och deras illustrandum necessaria videntur, eadem, tillägg, åtfölja den Del, som på detsam- unacum titulo et indice utriusque Voluma kommer att utgöra slutet.

minis et accessionum, parti, quæ finem II:do Volumini imponet, subjungentur.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« AnteriorContinuar »