Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

SVENSKT

DIPLOMATARIUM,

UTGIFVET

AF

JOH. GUST. LILJEGREN.

II Bandets I Bel.

Åren 1286—1299. N:o 903—1300.

[blocks in formation]

i

ANMÄLAN.

Ehurumickrande och uppmuntrande omdö utgifvaren fått emottaga, så väl enskildt, som offentligen, öfver första Bandet af Svenskt Diplomatarium, skulle han likväl otvifvelaktigt funnit sig nödsakad, att inställa eller till en oviss framtid uppskjuta fortsättningen af detta dryga och mödosamma arbete, om kostnaden för detsamma skolat bestridas endast genom egna medel. Men sedan Kongl. Maj:t allernådigst behagat anslå en bestämd summa, att lyftas för hvarje utkommande Del af ett visst arktal, och Rikets nu församlade Ständer till Kongl. Maj:ts nådiga disposition enhälligt anordnat ett årligt anslag, att till nästa Riksdag utgå till inlösande af ett visst antal exemplar, samt derjemte Högvördiga Presteståndet, af nit för Sveriges häfder, förklarat sig villigt, att i sin mon understödja detta verk, ser utgifvaren sig i stånd, att, under förklarande af sin underdaniga och förbindliga tacksamhet, med större fart kunna fortsätta berörda arbete, hvaraf nu 2:dra Bandets 1:sta Del lemnas i allmänhetens händer, under förhoppning, att en sådan del må kunna årligen från trycket utgifvas.

1

[ocr errors]

I en samling af Sveriges gamla skriftliga urkunder väntar häfdeforskaren med skäl, att träffa de äldsta, helt och hållet inhemska, de med Runor tecknade, hvaraf vårt fädernesland bland alla länder i verlden äger det första och hufvudsakligaste förrådet. Dessa hafva likväl blifvit intagna i ett Tillägg, på det man må ega tillfälle, att af detta och andra tillägg, som framdeles komma att meddelas, bilda ett särskildt band, på det de egentliga, daterade documenterna må kunna för den, som så åstundar, bindas i en fortgående följd. Att i detta tillägg

PRÆMONENDA.

Quamquam honorificentissima de primo edito Diplomatarii Suecani Volumine et publice et privatim facta sunt judicia, editori tamen continuatio magni hujus et laboriosi operis aut abrumpenda aut saltem tempori futuro, eidemque incerto, reservanda haud dubie fuerat, si suo solius sumtu inchoatum perficere coactus fuisset. Jam vero cum Sacræ Regiæ Majestati certam pro edita quavis parte, certum plagularum numerum continente, summam accipiendam constituere placuerit, et conscripti Ordines Regni ad certum exemplarium numerum coëmendum decretam pecuniam Sacræ Regiæ Maj:ti clementissime dispensandam intra proximaque Regni Comitia solvendam submissius demandaverint, atque insuper maxime venerandus Clerus Comitialis, justissimo annalium patriæ studio ductus, opus susceptum pro virili parte adjuturum, se ingenue pollicitus sit; editor, submissas et maximas agens gratias, se posse in hocce opere, cujus jam I:ma Pars Voluminis II:di in publicum emittitur, majori cum successu edendo perseverare putat, sperans, fore, ut singulæ partes annis singulis e prelo prodeant.

In suppellectili monumentorum Sueciæ literis mandatorum jure sperat investigator, se antiquissima quoque, et prorsus domestica, monumenta scilicet Runica, quibus patria nostra præ ceteris orbis terrarum regionibus inprimis abundat, esse inventurum. Hæc tamen separatim adjunguntur, ut ex hoc aliisque ejusmodi accessionibus, quæ olim afferentur, peculiare volumen facere liceat, quo, si cui libuerit, documenta proprie sie dicta continua serie facilius compingantur. In hocce additamentum illa etiam congregata esse monumenta huc pertinentia, quæ extra Sueciam

[blocks in formation]

exstant et ad notitiam editor is pervenerunt, eo forsitan potius placuerit, quod hæc pauciora sint, adeoque magnitudine voluminis non multu aucta, totius tamen hujus Literaturæ, in suo genere singularis, oculis subjiciendæ occasionem præbeant.

Diversa itidem adjungentur ævi medii acta et annotata coæva, quæ, licet forma diplomatum non sint induta, tempore rarius indicato, multa tamen comperta, antiquiorem patriæ nostræ Historiam et Geographiam illustrantia, satis certo in medium afferunt. Ejusmodi sunt e. gr. Computus exacti tributi, quod Markagäld vocabant (quædam ab annis MCCCXII et MCCCXVI exstant), diversi generis Taxationes, Catalogi prædiorum ecclesiarum et monasteriorum, Inventaria, Juramenta aliæque Formulæ et plura generis ejusdem. Ceterum quæ ad II:dum hoc Volumen illustrandum necessaria videntur, eadem, unacum titulo et indice utriusque Voluminis et accessionum, parti, quæ finem II:do Volumini imponet, subjungentur.

« AnteriorContinuar »