Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

I. NEDERLANDSCH OOST-INDIË.

a. Land- en Volkenkunde in het algemeen.

102. Uytrekening van de goude en silvere munts waardye, inhout der maten en swaarte der gewigten, in de respective gewesten van Indiën. Tot Middelburg, J. Meertens, 1691. kl. 4o. Met titelvignet.

74. Roy, J. Jansz. de. Voyagie gedaan door — na Borneo en Atchin, in 't jaar 1691. en vervolgens;.. Waar in veel seldsame ontmoetingen.... te sien sijn. Als ook een fraaye beschrijving van het Eyland Borneo, met der selver Koningrijken,.... Insgelijks een getrouw berigt van het Koningrijk Atchin, op Sumatra. Gedrukt volgens de Copy van Batavia. [Amsterdam?, ± 1700]. kl. 4°. Met koperplaten en kaart. 103. Vogel, J. W. Zehen-Jährige Ost-Indianische Reise-Beschreibung/ in drey Theile abgetheilet/... Des Autoris Abreise nach Holland und ÖstIndien/.... Des Autoris in Indien verrichtete Dienste/ und die meisten Gewächse/ Thiere/ Früchte/ Bergwercken/ &c. .... Die Rück-Reise aus Indien. Altenburg, J. L. Richter, 1704. kl. 8o. Mit Plan.

57. Valentyn, Fr. Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens.. enz. I. [1. Algemeen. 2.] Moluccos. II. Amboina. Ambonsche zaaken. III. 1. Ambonsche zaaken van den Godsdienst. [Flora en Fauna van Amboina.] III. 2. Zee-horenkens. Banda. Solor en Timor. Macassar. Borneo. Bali. Tonkin. Cambodia. Siam. IV. 1. Groot Java. Batavia. Levens der Opper-Land voogden. Batavia's Grond-vesting [door J. Camphuis]. IV. 2. Javaansche zaaken van den Godsdienst. Suratte. Groote Mogols. Tsjina. Formosa. Uyt- en t'Huys-Reyze. V. 1. Choromandel. Persien. Malakka. Sumatra. Ceylon. V. 2. Malabar. Japan. Kaap der Goede Hoope. Mauritius.

Dordrecht-Amsterdam, J. van Braam & G. onder de Linden, 1724, 24; 24; 26; 26; 26; 26; 26; 26. 5 dln. in 9 stukken in 8 bdn. fol. Met portretten, koperplaten, kaarten, plattegronden en facsimiles.

71. Barchewitz, E. Chr. Allerneueste und wahrhaffte Ost-Indianische Reise-Beschreibung, darinnen I. Seine durch Teutsch- und Holland nach Indien gethane Reise; II. Sein Eilff-jähriger Auffenthalt auf Java, Banda und den Sud wester-Insulen,.... III. Seine Rück-Reise. Chemnitz, J. Chr. und J. D. Stöszeln, 1730. 8°. Mit Karte.

77. Forrest, Capt. Th. A Voyage to New Guinea, and the Moluccas, from Balambangan: including an Account of Magindano, Sooloo, and other islands;... performed in the Tartar Galley, belonging to the Hon. East India Company, during the years 1774, 1775, and 1776.... To which is added, a Vocabulary of the Magindano tongue. London, J. Robson a. o., 1779. 4o. With portrait, plates, maps and music-notes. 72. Bosch, J. van den. Nederlandsche Bezittingen, in Azië Amerika en Afrika, in derzelver toestand en aangelegenheden voor dit Rijk, wijsgeerig, staatshuishoudkundig en geographisch beschouwd. 's GravenhageAmsterdam, 1818. 2 din. 8°. Met titelvignetten en tabellen; en met afzonderlijken Atlas van kaarten, plattegronden en vignetten. 's Gravenhage-Amsterdam, 1818. fol. [p. 172-298 van dl. II behandelen West-Indië en de Kust van Guinee.]

Cat. Kol. Bibl. 16/4/02.

1

33. Walckenaer, C. A. Le Monde Maritime, ou tableau géographique et historique de l'Archipel d'Orient, de la Polynésie, et de l'Australie. I-II. [Archipel d'Orient.] Paris, 1819. 2 tomes. 8°. Avec planches et carte. [Tout ce qui a paru.]

7. Crawfurd, J. History of the Indian Archipelago. Containing an account of the manners, arts, languages, religions, ... of its inhabitants. Edinburgh-London, 1820. 3 vols. 8°. With plates, map and music-notes.

8.

De Indische Archipel, in het bijzonder het eiland Java beschouwd in de zeden, wetenschappen, en koophandel van derzelver inwoners. Uit het Engelsch vertaald [door P. de Haan Pz., met Inleidingen] Haarlem, 1823, 24, 25. 3 dln. 8°. Met platen en kaart. 64. Olivier Jz., J. Aanteekeningen gehouden op eene reize in Oost-Indië, en gedurende een veeljarig verblijf in onderscheidene Ned. etablissementen aldaar. (Vermeerderde overdruk „Cybele"). Amsterdam, 1827. 8°. Met platen.

66.

Land- en zeetogten in Nederland's Indië, en eenige Britsche etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826. Amsterdam, 1827, 28, 30. 3 dln. 8°. Met platen, kaart en titelvignetten.

88. Catalogus der voorwerpen van Ned. Indische landbouw en nijverheid in 1829, op de te Batavia gehoudene openbare tentoonstelling geëxposeerd. Batavia, (1829). 8°.

47. Hogendorp, le Comte C. S. W. de. Coup d'oeil sur l'ile de Java et les autres possessions néerlandaises dans l'Archipel des Indes. Bruxelles, 1830. 8o. Avec planche.

69. Roorda van Eysinga, P. P. Verschillende reizen en lotgevallen van S. Roorda van Eysinga,. ,....; mitsgaders die van deszelfs zoon

"

.... Uitgegeven door laatstgemelden. 1) Amsterdam, 1830, 31, 32, 32. 4 dln. 8°. Met platen.

44. Hogendorp, C. S. W. Grave van. Beschouwing der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië. Uit het Fransch vertaald door J. Olivier Jzn. vermeerderd met eene Inleiding en vele aanteekeningen van den auteur. Amsterdam, 1833. 8°. Met plaat en kaart.

55. Olivier Jz., J. Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië. Amsterdam, 1836, 38. 2 din. 8°. Met platen.

70. Earl, G. W. The Eastern seas, or voyages and adventures in the Indian Archipelago, in 1832-34, comprising a tour of the island of Java, visits to Borneo, the Malay Peninsula, Siam, &c, ; also an account of the present state of Singapore. London, 1837. 8°. With maps.

58. Moor, J. H. Notices of the Indian Archipelago, and adjacent countries; being a collection of papers relating to Borneo, Celebes, Bali, Java, Sumatra, Nias, the Philippine islands, Sulus, Siam, Cochin China, Malayan Peninsula, &c. Part I. Singapore, 1837. fol. With maps. [All published.]

84 & 84a. Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen, door de Leden der Natuurkundige commissie in Indië en andere schrijvers. Uitgegeven op last van den Koning door C. J. Temminck. [Dl. III.] Land- en Volkenkunde door S. Müller. Leiden, 1839-1844. fol. Met platen en kaarten. [2 Ex.]

119. Olivier Jz., J. Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne. Zalt-Bommel, [1841]. 2 dln. 8°. Met platen en kaart.

45. Roorda van Eysinga, P. P. Handboek der land- en volkenkunde, geschied-, taal-, aardrijks- en staatkunde van Nederlandsch Indië. [I]— II Book, III Boek 1-3° deel. Amsterdam, 1841, 41; 41; 42; 50. 5 dln. in 4 bdn. 8o. Met plaat, kaarten en een gedeelte Arab. tekst.

1) De titel van dl. II is hier gevolgd. Die van dl. I, en III-IV wijken af.

54. Röttger, E. H. Briefe über Hinter-Indien während eines zehnjährigen Aufenthalts daselbst. Berlin, 1844. 8°. Mit Tafel, Illustrationen und Karte.

50. Boudyck-Bastiaanse, J. H. de. Voyages faits dans les Moluques, à la Nouvelle-Guinée et à Célèbes, avec le comte Ch. de Vidua de Conzano, à bord de la Goëlette royale l'Iris. Paris, 1845. 8°.

136. Velde, C. W. M. van de. Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven. Amsterdam, [1845]. gr. fol. Met platen en titelvignet.

106. Röttger, E. H. Berigten omtrent Indië, gedurende een tienjarig verblijf aldaar. Naar het Hoogduitsch. Deventer, 1846. 8°. Met plaat en kaart. 3. Aa, A. J. van der. Nederlands Oost-Indië, of beschrijving der Nederl. bezittingen in Oost-Indië. Voorafgegaan van een beknopt overzigt van de vestiging en uitbreiding der magt van Nederland aldaar. Amsterdam en Breda, 1846, 49, 51, 57. 4 dln. in 2 bdn. 8°. Met portret, platen en kaart.

5. Temminck, C. J. Coup-d'oeil général sur les possessions Néerlandaises dans l'Inde Archipelagique. Leide, 1846, 47, 49. 3 tomes. 8o. 67. Jukes, J. B. Narrative of the surveying voyage of H. M. S. Fly in Torres Strait, New Guinea, and other islands of the Eastern Archipelago, during the years 1842-1846: together with an excursion into the interior of the Eastern part of Java. London, 1847. 2 vols. 8°. With plates, illustrations and maps.

130. Sturler, W. L. de. Beschouwingen over onze Nederl. Oost-Indische bezittingen. Uitgegeven gedurende de jaren 1847, 1848 en 1819. [I. Redevoering over de natuurlijke voordeelen van... Java. 1847. II. Vlugtige aanteekeningen op de „Beschouwingen over Ned.-Indië, door... Baron Nahuys van Burgst. 1847. III. Korte beschouwing van eenige... natuurlijke voortbrengselen van den Indischen bodem. 1848. IV. Voorlezing over den innerlijken rijkdom onzer Oost-Ind. bezittingen. 1849.] Groningen, 1849. 4 stukken in 1 band. 8°.

121. Epp, Dr. F. Schilderungen aus Holländisch-Ostindien. Heidelberg,

1852. 8°.

129. Sevenhoven, J. I. van. Memorie over den Indischen Archipel, in opzigt tot de belangen van Nederland en Nederlandsch Indië; nagelaten door Amsterdam, 1852. kl. 4o.

32. Teenstra, M. D. Beknopte beschrijving van de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen...., uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost- en West-Indiën geput. I-III Stuk (Aanteekeningen en Bladwijzer). Groningen, 1852. 3 dln. 8°. Met plaat en kaart. [p. 653-750 behandelen West-Indië en Guinea.]

22. [Jukes, J. B.]. Togten van een Engelschman door den Indischen Archipel, voor Nederlandsche lezers bewerkt door Dr. W. R. van Hoëvell. Zalt-Bommel, 1853. 2 dln. 8°. Met platen en titelvignetten. 90. [Tromp, C.]. Katalogus der tentoonstelling van produkten der natuur en der industrie van den Indischen Archipel. Te houden te Batavia in Okt. en Nov. 1853. Batavia, 1853. 8o.

18. Doren, J. B. J. van. Fragmenten uit de reizen in den Indischen Archipel, enz. Amsterdam, 1854, 56. 2 dln. 8°. Met platen.

94. (W. Q.) [= Quarles van Ufford, Jhr. Mr. J. K. W.]. Mr. S. Keijzer's uitgave van François Valentijn's Oud en Nieuw Oost-Indië. Overdruk De Recensent, Alg. Lett. Maandschrift"). (Amsterdam), 1855, 56. 2 stukken in 1 omslag. 8°.

51. Bleeker, P. Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel. Gedaan in........ Sept. en Okt. 1855 in het gevolg van den Gouv. Gen. Mr. A. J. Duymaer van Twist. Batavia, 1856. 2 dln. gr. 8o.

« AnteriorContinuar »