Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de plemen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht. Bevattende een overzicht van de oude plaatselijke gesteldheid der stad, van hare bewaking, verlichting en verdere maatregelen, tot veiligheid en gemak der ingezetenen, op de openbare wegen genomen. Meerendeels uit ourspronkelijke stukken zamengesteld, Parte3

Portada
Europese Bibliotheek, 1846
0 Opiniones
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 130 - ... openbaerliken ter clocken tot eenre meenre buersprake van zulker onruste ende vergaderinghe , alse ghevielen opter Plaetsen ende op Rodenborch-brugghe , daer men op beyden siden ghewapent was des Sonnendaghes voer zinte Margrieten-dach naest verleden in den avont ende in der nacht , alse die Manendach te handen quam , also alst hem die raet out ende nywe. die stat ende die ghilden belooft hebben, also alsi op beyden siden totten voerseyden tween steden vergadert waren, om ruste ende vrede voertaan...
Página 255 - XXVI: 3, in de sale des Hoogepriesters, di in het Paleis des Hoogepriesters. Thans wordt het gebruikt alleen in den zin van het ruimste vertrek in een voornaam huis.
Página 356 - Stadt hunne borgers en ingezete« nen geboden heeft, schuppen, spaden en an« der gerectschap te maken, om daermede de « graft binnen de Stadt te graven en te maken ,
Página 202 - Januarius gehouden is geweest , « ende dat principalycken onder anderen mede « omme redenen , dat op het Kermisfeest van « Magdaleenen veele menschen van alle kanten « aldaar jaarlycx aankomen, waardoor apparen...
Página 360 - S af 1 1 even geteekend en in den jare 1648 gedrukt, welke door den Heer van de Water in het begin van het derde Deel van het Utrechtsch Plakkaatboek geplaatst is. Bovendien zegt hij in zijn handschrift, dat « soo wel dese als de voorste (') door de Magis...
Página 345 - T welck die van de weth, yerst langhe daer « nae verstaen hebbende, uyt die informatie op « de beeldenbreeckers genomen. « Uyt welcke informatie zy oock wel bevyn...
Página 356 - jaar 1148 voor de tweede maal genoegzaam « vernield was, gegraven is, om water in de
Página 364 - Petersstrate, die sel breet wesen aen « 't eynde in den reghenboghe veertien voet, « ende voert van den eynde inwaert zes roeden « lanck, daer is zy breet vyftien voet, ende in « den middel van der voirsereve stratc is zy « breet zeventien voet, ende aent ander eynde « so vergadert sy aen een eynde straets, datjonc...
Página 71 - Smeêbrug, onder het aanhoudend geroep van: «wie rust en vrede hebben wil, die kome « bij Jacop van Amerongen met sijn harnasch.
Página 297 - Remonstrautsgcsinden te laten gebruycken « ofte daertoe te approprieren , oock niet ten « dien fine te verhuyren ofte vercopen op de « verbeurte vant getimmer ende erve met syn

Información bibliográfica