Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

DEC 27 1923

1

FÖRETAL.

Bruket att i tryck utgifva akter rörande rikets politiska förhållanden har i Sverge gamla anor. Det går tillbaka till det sextonde århundradets första hälft, då Svenska folkets kamp för sin sjelfständighet och en ny konungaätts uppstigande på tronen föranledde Sverges regering att i manifester och deklarationer till samtidens regenter och folk redogöra för dessa stora händelser. Dessa handlingars Dessa handlingars beskaffenhet och syfte förklara deras omedelbara tryckning. Traktater, akter

* Den äldsta från svenska regeringen utgångna politiska akt, hvilken finnes i samtidigt tryck utgifven, är det manifest, hvilket Sverges riksföreståndare, Gustaf Eriksson, och svenska rådet år 1522, den 29 december, i Söderköping utfärdade mot konung Christiern II. Denna handling är dock, af de bevarade exemplaren att döma, icke tryckt inom riket, utan i det med Sverge nära allierade Lübeck. Fyra upplagor, en på högtyska och tre på platt-tyska, äro kända; den högtyska upplagan, af hvilken ett exemplar finnes på Kongl. Biblioteket i Stockholm, har till titel: Von der grausamen Tyrannischen Myssehanndelung, so Künig Christiern, des namens der ander von Dennmarck im Reich zu Sweden begangen hatt. Qu. Akten, hvilken är stäld till påfven, kejsaren, konungar och furstar, samt alla och en hvar, andlige och verldslige, är daterad den 29 december 1523, hvilket årtal här motsvarar 1522 efter vår nu brukliga tidräkning, emedan årets början i den i fråga varande dateringen är räknad från juldagen. Att svenska regeringen varit intresserad af att denna handling erhöll så stor spridning som möjligt, ligger i sakens natur, men att någon af de ofvannämda upplagorna blifvit tryckt på dess direkta föranstaltning, kan dock icke af de bevarade exemplaren skönjas. Höppener i sin "Förteckning uppå alla Kongl. Placater" etc., upptager under år 1522 ett manifest sålunda rubriceradt: "Apologia, qua Christierni regis calumniæ, quibus apud omnes Romani Imperii ordines regnum Sveciæ in odium atque contumeliam producere fuerat conatus, inter reliqua Suecos a christianismo descivisse, ipsis inique exprobrans, evidenter refutantur, Svecorumque innocentia omnibus manifesta redditur”. Sine dato. Af denna handling, hvilken enligt det anförda innehållet varit en annan än manifestet af d. 29 december, är intet enda exemplar kändt. I företalet till sitt arbete försäkrar emellertid Höppener, att han icke upptagit någon handling, som han icke "med egna ögon sedt wara tryckt".

Derefter möta inga tryckta handlingar af detta slag förr än vid midten af 1540-talet. Om dem är intet tvifvel att de i tryck publicerats på offentlig befallning. Den äldsta, tryckt 1545, är en på tyska skrifven och hufvudsakligen till den Tyska nationen stäld förklaring rörande den rätt, hvarmed konung Gustaf innehade Sverges tron, samt hans förhållande till grannstaterna. Jfr Riksregistraturen för år 1545, bl. 88. 91 v., II, bl. 84 samt Catal. libr. impr. Bibl. Acad. Upsal. Sect. post. p. 273. Den är med något förändrad titel omtryckt 1546. Enligt Warmholtz, Bibl. Hist. Sueo-Goth. VI, 21, skall den detta år äfven hafva utgifvits på svenska. År 1547 utkommo tvänne officiela akte den ena en på tyska författad, af Sverges Råd och Ständer afgifven deklaration, hvarför de icke anse sig pligtige att erkänna Christiern II, f. d. kon. af Danmark, för sin rätta öfverhet, den an

« AnteriorContinuar »