Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, Volumen26

Portada
Van Rossum, 1900

Dentro del libro

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 237 - Damiani martirum, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Gregorii divina providencia pape...
Página 350 - De heren , dat si te hem quamen , 1340 Ende omboot si oec bi namen, Sodat si quamen alle ghemene Van beiden siden , groot ende clene , Ende blevens op sijn segghen daer. Doe beriet hi hem daernaer, 1345 Dat hi daer so langhe lach, Dat hi recht op enen dach Sijn segghen seide vander zoene.
Página 413 - Ixx ende twe , Sinte Philiberts daghe min no mee. Menighe dinc ghesciede aldaer, Die mi te telne waer te zwaer; 245 Maer sommighe dinc mach men tellen, De den grave Florens ghevellen, Als van den meesten ende best bekent. Hi voer voert al omtrent Ende anereisde de Vriesen. 250 Onder tiden most hi verliesen. Op eenre stont so wort de here Te rade doe, in enen kere, Dat hi ridders name ontfinc. Ten Bossche ghesciede de dinc 255 Met bliscepen ende met eren. vs. 235. B. danen. 237. C. en B. die doden....
Página 468 - Derde verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs belangrijk voor de geschiedenis van Nederland op last der regeering ingesteld. 's-Gravenh., WP van Stockum & Zoon. (6 en 224). gr. 80. 1.40 Zie Potgieter. Buys' Zakboekje voor de koopvaardij.
Página 111 - O Salutaris Hostia, Quae coeli pandis ostium, Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.
Página 17 - Dominus, nec unum quidem capitulum in hoc Dialogo me finxisse. Quod si aliqua forte aliter sunt gesta, quam a me scripta, magis his videtur imputandum esse, a quibus mihi sunt relata.
Página 239 - Lochem) notarius, quia premissis omnibus et singulis, dum, sic ut premittitur, fierent et agerentur una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi ideoque presens instrumentum manu mea propria scriptum.
Página 354 - Nu mochte men sien hoe grote minne Dat hi droech tot sinen neven. 600 Den enen de daer doot was bleven, Ende ten zone in Inghelant. Hi voer voert altehant Ende troeste de Vriesen doe, Dat si rechte setten toe 605 Ende keerden omme: want si wouden Voert meer vri sijn ghescouden, Ende den grave begheven al. Doe wort daer een groot ghescal: Dit was ene sware lesse.
Página 379 - Quod verbum cum audisset rex, satis contristatus est, et pro Daniele posuit cor, ut liberaret eum, et usque ad occasum solis laborabat, ut erueret illum. 15Viri autem illi, intelligentes regem, dixerunt ei: Scito, rex, quia lex Medorum atque Persarum est, ut omne decretum, quod constituerit rex, non liceat immutari.
Página 351 - Kleef zon aftrekken. vs. 558. In den tekst staat: moste. Hi ne soude sijns neven orbaer doen. 560 Wat holpe hier of lanc sermoen? Bisscop Willem was bedroevet, Dat hi hem so hadde gheproevet, Dat hi dat huys niet hadde ontset, Ende hi so langhe hadde ghelet, 565 Dat hi ghenen scade en dede Der graefscap, ende sette toe ter stede. Te Muden hadde de grave staende Een huys , des ie eer vermaende , Daer sine op hilden ghevaen. 570 Dat dede hi beligghen saen, Daer op was Dideric van Haerlem, Ende een...

Información bibliográfica