Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw: vervattende het merkwaardige in het gesticht en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402-[1470], en vervolgens voorgevallen, Volumen2

Portada
by J.H. Vonk van Lynden, 1751
0 Opiniones
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 503 - Stadt open gestelt, en nooh andere voordeelen aan de Engelsche handelaars toegestaan, welke vervat zyn in dezen brieff : 'Wy Borgermeisteren, Scepenen, Raide ende ghemeyne Oudermannen van den ouden Raide, ende van den nywen der Stadt van Utrecht, maken kondt allen luden, dat wy mit rypen beraide eendrachtich, om nutscap, oerber ende profyt onser Stadt, borgers ende ondersaten, ende vordernisse der ghemeyne comanscap, een vry, vast, zeker gheleyde ghegont ende ghegeven hebben, gonnen ende gheven mit...
Página 262 - ... ende daer sel men uut bonen enen scepen als voirseyt is. Ende dat also gedaen, sellen die voirgeruerde VIII lote weder op een nywe haren elx enen man, die daer nutte toe is tot tween raden, ende dair sel men die twe rade .uut bonen in manieren voirseyt. Dat dan also gedaen, sellen die voirseyde VIII lote noch weder op een niwe haren elx enen man, die dair nutte toe is tot twe oudermans , ende dan sel men dair twe oudermans uut bonen oec in der manieren voirseyt. Ende men sel wel weder haren mogen,...
Página 192 - ... datmen alle wine die ghewaent siin tappen mach twe daghe lang na dien daghe dat de wiinsiis wtgaet. Ende wes wine binnen dien zelven tween daghen nyet ghetappet en ziin , die mach die ghene die de wiin ziin is wtlaten of hi wil, of hi waer siisbaer den nywen siismeysters. Ende wes wine...
Página 494 - ... gheleyts duerende, aen enyghen wt den Ghestichte van Utrecht, of anders by enyghen rovers, of lueden van oerloghe van Engelant.
Página 254 - Item als die oudermans voir geeedt sijn ende after gaen, sellen die rade opt huis oec geeedt werden van den ouden rade ende dan onder hem XXIIIIen loten mit vier sonderlingen loten, dair sij uut bonen sellen twe borgermeysters ; ende die oudtste van jaeren sell die woirde vueren, ende die vier , die de haringe gedaen hebben , mogen well mede bonen. Dat gedaen, sell die oude raet offgaen ende niet weder in den rade comen, then wair off...
Página 418 - ... off inwoenren te doen , off hantieren " in eniger wys , heymelick off openbaer , tot " hoeren oirbair off profyt comende.
Página 511 - Archives of Bruges. Register entitled ' present Wyn beghinnende den anderen dach van Septembre, MCCCCLXVIII '. Not paginated. August 1469. ' Sondach XIII Willem Caxtoen in Ypre te vj gr. iiij K.
Página 536 - Leefltnaker , met laft om ieverig aan te houden op de voldoening van het gevorderde. Weshalven 'er een generaal Capiitel op S.
Página 494 - ballinghe , of voervluchtich zyn , of die van " koeren of van broicken wt onfer Stadt zyn. " Item en zelmen ghenenvan den zelvencoep...
Página 166 - Wordende hy door de Schryvers van zyn leven en daden zeer geroemd wegens zyne mededog enheit omtrent den armen, en daarom ook oy uitftek genoemd dt milde S.

Información bibliográfica