Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, Volumen9

Portada
S. en J. Luchtmans, 1838
 

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 182 - Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominice Millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo quarto Idus Junii •-, Pontificatus Nostri anno Sexto.
Página 307 - ... dezelve te wederleggen, tegen te spreken, en allen arbeid aan te wenden om dezelve uit de Kerk te weren.
Página 116 - Quantum flevi in hymnis et canticis tuis suave sonantis ecclesiae tuae vocibus commotus acriter! Voces illae influebant auribus meis et eliquabatur veritas in cor meum et exaestuabat inde affectus pietatis et currebant lacrimae et bene mihi erat cum eis.
Página 223 - ... recipientes et honorifice pertractantes tua salubria monita et mandata suscipiant humiliter et efficaciter adimplere procurent; populus vero te tamquam patrem et pastorem animarum suarum devote suscipientes et debita...
Página 385 - AETH. enz. geviel, gaf hij zich weldra geheel en al aan dezelve over, en begon nu vooral op de Oostersche talen zijne aandacht te vestigen, en deze zich als het bepaalde doel van zijne letteroefeningen voor te stellen. Na zich met de eerste beginselen van het...
Página 307 - Kerken begrepen, mitsgaders de Verklaringe over eenige Poincten der voorseyde Leere in de Nationale Synodus Anno 1619 tot Dordregt gedaan, in alles met Gods Woord overeenkomen. Beloven derhalve dat Wij de voorseyde Leere neerstelijk sullen leeren, en getrouwelijk voorstaan , sonder yet tegen deselve Leere , 't zij opentlijk of heymelijk, directelijk of indirectelijk te leeren of te schrijven.
Página 306 - Heere, met deze onderteekening, dat wij van harte gevoelen en gelooven, dat alle de artikelen en stukken...
Página 399 - Lcipzig en andere plaatsen. Terwijl hij op deze wijze zijne groote bekwaamheden al meer en meer ontwikkelde, en reeds belangrijke diensten aan den Hertog bewezen had, wist deze, toen hij in 1673 voor zijnen derden zoon, ALBERT, die eene reis door de Noordelijke Rijken van Europa ondernemen...
Página 409 - ... over welke vertalingen men LUDOLF zelven raadplege, p. 47 en 48 van den Commentarnis, ofjt'NCKER, p.
Página 16 - Et illa attingere tentavit in quorum perquisitione nullus maiorum nostrum non succubuit, ut quadraturam circuli, chordarum et sinuum rationes, rectae in curvam et curvae in rectam resolutiones, divisionem anguli in quotvis partes, et id genus similia quae omne aevum...

Información bibliográfica