Imágenes de páginas
PDF
EPUB

1

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

VOORBERIGT.

Het Zesde Gedeelle (2e Gedeelte van het Supplement) van den

Catalogus der Stads- Bibliotheek ziet thans het licht. Curatoren

van het Athenaeum Illustre verwijzen bij het verschijnen van dit

deel naar het Doorberigt van het le Gedeelte des Supplements

en wenschen slechts mede te deelen, dat zij de zamenstelling van

het 6e deel hebben opgedragen aan den tegenwoordigen Custos, die, met hunne goedkeuring en onder zijn opzigt, de vervaardiging

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »