Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Biskop Haakon af Bergen erkjender, at han 24 Mai 1342 har modtaget Erkebiskop Paals Brev angaaende Provincial-Conciliets Afholdelse i Konghelle c. 15 August s. A.

Efter Afskr. i Msscr. Barth. IV (E) S. 495-96, jfr. m. Apogr. Arn. Magn.

140.

27 Mai [1342.]

Bergen.

Universis Christi fidelibus presens scriptum cernentibus, Haquinus sola dei permissione episcopus Bergensis, salutem in filio virginis gloriose, Noveritis nos recepisse Bergis in camera nostra sub anno domini m. ccc. xl.o secundo, nono Kal: Junii, hoc est .xxiiij. die mensis Maii, quasdam litteras reverendi in Christo patris ac domini nostri, domini Pauli dei gracia archiepiscopi Nidrosiensis, tenorem qui immediate sequitur continentes.

Paulus dei paciencia etc. totum ut prius.1

Nos igitur episcopus memoratus, mandatum ipsius domini nostri archiepiscopi reverenter per omnia et in omnibus prosequi cupientes, ut tenemur, in signum hujus mandati sui, per nos recepti, ac eciam pro modulo nostre parvitatis exequti, presentes literas sigillo nostro fecimus consignari. Datum Bergis, sexto Kal: Junii. anno quo supra. (1) Se ovenfor No. 139.

Biskop Haakon af Bergen underretter sit Kapitel om, at han 24 Mai 1342 har modtaget Erkebiskop Paals Brev, der henlægger Provincial-Conciliets Afholdelse til Konghelle c. 15 August s. A., hvortil det ved Fuldmægtige paalægges at afgive Mōde.

Efter Afskr. i Msscr. Barth. IV (E) S. 493 og 495, jfr. m. Apogr. Arn. Magn.

141.

28 Mai 1342.

Bergen. Haquinus etc.1 capitulo et canonicis suis etc. ut prius.1 Nove ritis nos recepisse Bergis in camera nostra, sub anno domini m.° ccc.0 xl. secundo, nono Kal: Junij, hoc est xxiiija die mensis Maii, quasdam literas reverendi in Christo patris ac domini nostri, domini Pauli dei gracia archiepiscopi Nidrosiensis, tenorem qui immediate sequitur continentes. [Her fölger Brev No. 139 ovenfor.] Nos igitur mandatum ipsius domini nostri archiepiscopi reverenter per omnia et in omnibus prosequi cupientes, ut tenemur, vos et vestrum singulos requirimus et monemus ac citamus, vobis nihilominus in virtute sancte obedientie demandantes, quatinus per syndicum seu syndicos vestros, vel eciam procuratores, ad hoc speciale mandatum habentes, in prelibato concilio, loco die sive termino nobis prefixis in ipso mandato, studeatis compa

rere, prout penas contra ipsos, qui ad provincialia concilia vocati non veniunt, a canone promulgatas, volueritis evitare. Jn signum autem presentium literarum per vos receptarum, nobis vestras patentes literas tenorem presentium continentes, remittatis. Jn cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Bergis quinto Kal: Junii, anno supradicto.

(1) Se ovenfor No. 137

142.

Fire Mænd kundgjöre, at Ingerid paa Hvaal förte 2 Vidner mod Gunnar paa
Vighaug og hans Hustru Thora, om at hendes Sön Kolbjörn havde kjöbt
3 Öresbol i Gaarden Kuland paa Eker, i Tilfælde af Vanhjemmel med
Sikkerhed i Skinnararud sammesteds.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle.

[blocks in formation]

Ollum monnum þeim sem þetta bref sia ædr hæyra senda

Olafer a Lundum ok Nikulas a Saurbo Sigurder a Lundum ok Roar Þorgeirssun q. g. mer gerom ydr kunict at mer varom a Hæidinstaudum er liger j Hau(g)hs kirkiu sokn a Eikium festum Lucie virginis a fimta are ok xx rikis vars vyrduleghs hæra Magnusar med gudes miskun Noreghs Suia ok Gota konunghs ok hæyrdum a at Gunnar a Vighaugum ok Þora kona hans vider gengo at Ingirid a Huale hafde stæmt þæim till fyr næmsz stæimnu biar at lydha vitnum sinum vm þrigia aura boll iardar j Kulande pet sem Kollbiorn sun hennar hafde kæyft. læidi þa fyr næmd Ingirid ij manna vitni þau en sua hæita Nikulas Hællaukssun ok Halluarder vrugger ok sua suoro a bok at þæir varo j hià ok hæyrdu a en fyr næmder Kollbion kæyfti af Gunnare ok Þoro kono hans iij aura boll j Kulande firir sæx kyrlogh ok lauk j hallfa fiordo ku þegar j hender vyrdi æigi Kollbinni frialst oft næmt iii aura bollet j Kulande pa skuldi Kollbiorn æigha iii aura boll j Skinnara rudhi er liger j samre sokn frialst ok hæimalt. ok till sanynda sæittum mer vor insighli firir þetta bref.

En Prest og 12 andre Mænd kundgjöre, at de efter Paalæg af den kongelige Ombudsmand Paal Jonsson fastsatte Grændserne mellem Gaardene Sigstad og Ekern i Birid.

Efter Orig. (?) p. Perg. p. Gaarden Sigstad i Birid Remmer til 13 Segl, der mangle. Brevet er falskt eller maaske snarere omskrevet i meget nyere Tid. Seglremmerne synes at indeholde Skriveövelser. (Jfr. Dipl. Norv. III No. 944.)

143.

20 Septbr. 1345.

Sigstad.

Ollum mannum theim sæim thætta bræif siaa edher høra sender Erlingr præstr a Kioos i fullum wmbodhum mines hærra bispno Narfue a Hereberghi Eirikr a Fialastadum Sighur a Fulasing Ogmunder Ormson Seghur a Gliastadum Seghur a Brom Thorer a Boghastighe Olafur Aslefson Narfue a Wenier Nikulaus Lafrandsson Botholfuer Sigmundason ok Kiæthil Agmundson q. g. ok synæ. mer gerom ydrer kunnught ath odensdaghæn næst firi Matthæsmesa a xx are ok siaundee rikis wars wyrduleghs hærræ Magnusærr med gudæs miskundh Norrægs Suiæ ok Skanæ konungh waarum mer hia gardanum yfrum Sighustadhum a Biridh af Pale Jonssyni konghsens wmbudhsmand i nordra lutthenom laglika thilkrafdær ath skynnsama ok ransaka rettho delo ok ændamerke ghardanum Sighusthadum ok Æghkronær allom landzæghurne firæ stæmdr ghienghom mee tha adh Sighustad sydre ghathastydh i aane midhsthr(o)ms dhedan ok j Ghlupa bækeno adhr thiavæghen wp adhær Baaghaberghj æighur j diighæ sthænæm dhedhan ok norduæsth adher Thuærebakenom ok wædhr thook Sægmundha lænde j Svarthbækkenom j millian Booldharudh ok Sægmundarudh liika adher horne sthenom j Strond æghær oudan thuæggiæ bækænom adher myrsæghien j Strandænæ nordan Kallerausten adh Skomsrudhj æighur mitstroms store Kaleyfuen j vadz hemath thiavæghen Ækkrenær ok yfrum Sighustadz ghatthustyder thesom thyker mer skynsamd wara fylghia allnæmda ghardenum Sighustadh ok Ækkrenæ. thil sanz vitnesbyur sæthum mær warum jns(i)ghlj firj thætha bræf ær ghiorth war a are ok dheghj som firj sægher. Bagpaa: Breff om vd veyenn j Sydestadum och y Echrenar. Anno 1695 d. 17 Septembr. anwiest udj retten paa Sigstad og ey for gyldig kand ansees. Test. Michael von Schönberg. m. propria. D. 10 Junii 1696 reist af mig. Pede. Blicfeld. Anvist vdj retten j mellum Sigstad och Svennes dend 22 Octobr. Ao 1698. Test. Niels Hedef. Weret for dend Kongl. Oberhofrett d. 14 Nov. 1710r Testr. J. Hasse.

[ocr errors]

144.

Fem Mænd kundgjöre, at Jon 11 Februar solgte til Herleik Arnessön 6 Huse
m. m. i en Gaard paa Stranden i Bergen og oppebar Betalingen.
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 5 Segl mangle.

[blocks in formation]

Ollum monnum þeim sem þetta bref sea eda hœyra senda Halldor Helgason folguti j Biorghuin ok Gunstein Arason ok Biarne Bir[gir]son Ellinger Hiarrandason ok Þorgrimr Hallason quediu guds ok sina mer vilium ydr kunnikt gera at þar varom mer j hia j stemno

stouonne j Breida almenninginum j Biorguin laugardagin nesta ept[ir Ag]atomosso a vii are ok *þ[ut]tugta1 rikis vars virdhuligs herra Magnusar med guds [miskunn Noregs] Swya ok Skane konungs saghum ok hoyrdum a handahand þeira Herleiks Arnasonar ok [Jons . . . . sonar va]r þat skilt vndir þeira handabande at fyrsagdr Jon selldi adrnemdum Herleiki vi hus j þar a Strond iii budir ok iii liopt ok varo ii lopt ok ii buðir ner sionum kœyfti Herleikr fyrnemd vi hus med ollum lunnendum þeim som till liggia ok legit haua fra forno ok nyiu firir h. fimtanda marka þriggia skillinga . . . . . . borgade fyrnemdr Jon opnemdum Herleiki þesse hus frials ok akærolaus firir huerium manne. Ok till sannenda her vm setto mer var jnsigli firir þetta bref er gort var j pratnemdum stad miduikudagin nessta firir Matpeasmosso a bui are sem fyr segir.

(1) Paa Grund af Dateringen efter Kong Magnus's Regjeringsaar kan der vel neppe læses pritugta; Dateringen vilde isaafald blive 24 Febr. 1356.

145.

Kong Magnus meddeler Fehirden i Tunsberg Matthias Thorgeirsson Fuldmagt
til i Forening med nogle tilkaldte Mænd at foretage det Mageskifte med
Gunnvald paa Kaarethveit, som denne har bedet Kongen om.
Efter Orig. (Fragm.) p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler.
Brevet har været sigillat. forb. m. No. 248 i Dipl. Norv. III.

[blocks in formation]

[Magnus med] gudz naad Noregs Swya ok Skane konongr [sendir allum monnum þeim] sem þetta bref sea ædr hoyra q. g. [ok sina. Ver vilium] at per [vitir] at vm þat iærdaskipti sem [Gunualldr a Kara]þuæit hefuer bedet oss vm þa faam [ver Mathiosi] Þorgeirssyni fehirda vaarum j Tunsbergi fullt [vmbod a vara] veghna at scipta med honum skulum ver ok [varir eptirkomendr] þat allt hallda ok hafua sem fyrnemdr [fehirdi var gærir] med þeim godum monnum kallar till. [Var þetta bref gort j] Lodusum tyrsdaghin nesta firir Margreto [mœsso a attanda] are ok xxta rikis vars ok insiglat oss [sealfum hiauerandum.]

sem han

Tre Mænd udstede Vidisse af Brevet No. 101 ovenfor.

Efter Orig. p. Perg. tilhör. Erik Tandberg p. Septun i Land. 3die Segl vedhænger, de 2 förste mangle.

146.

17 Septbr. 1348.

[Oslo.]

Ollum monnum þæim sæm þetta bref sea ædær hœyra sænda Sigurdær Ogmuns son. Anfinnær Gudbranz son ok Eystein Thorgeirs

son q. g. ok sina. mer gerom ydær kunnight. at mer soom ok hœyrdhum oppett bref med hanghandæ jnsiglum ok vskiærdhum. sua vattande ord fra orde sæm her sæighir. [Her fölger Brev No. 101 ovenfor.] ok til sanz vithnisburdær sæittum mer vor jnsigli firir þetta transcriptum er gort var aa. odensdaghen nestæ æifter crossmesso sidhare .a. x. are ok xx. rikis vars vyrduleghs herra Magnuser med gudes nad Noreghs Swia ok Skane kononghs.

147.

Jakob Povelssön, Biskop i Roskilde, udsteder Vidisse af Pave Clemens IV.s
Brev ovenfor No. 56.

Efter Afskr. i Msscr. Barth. III (D) S. 98-99 af en Afskr. fra Aar 1500.

3 (16) Novbr. 1348.

Roskilde. Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Jacobus Pauli divina miseratione episcopus Roscildensis salutem in domino sempiternam. Noverint universi nos litteras sanctissimi in Christo patris ac domini domini Clementis pape iiij vidisse tenorem qui infra sequitur continen(te)s in hec verba. [Her fölger No. 56 ovenfor.] Datum Roskild anno domini m.° ccc. xlviij. dominica (o: die?) iij mensis Novembris.

148.

Tre Mænd kundgjöre, at Björn Bonde paa Dyster testamenterede 1 Öresbol

i Gaarden Skræpheim i Kraakstad til Aas Kirke paa Follo.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 3 Segl mangle.

6 Januar 13[49?].

1

Aas.

Ollum monnum þæim sæm þætta bref sea æder hæyra senda Amunder Porgazs son [Og]munder a Puæithom ok Jon gruti q. gudes ok sina. Mer gerom yder kunnikt at aa prættande dagh jola a x[xx]ta 1 (are) rikis wars wyrdulæghs herra herra Magnusar med gudes naad Noreghs Swia ok Skane konungs warom mer j Aas kirkiu a Follo. ok hæyrdum aa att Biorn bonde a Dystum hæill att allre samuisku lysti firir os ok widergek att han hafde gefwett æyrisboll jærdar er ligger j Skræppæimum j Krakastad sokn til Aas kirkiu j testamentum sitt ok till bœnahaldz firir sik ok sina kono till æwerlegha æighu æftir sina dagha. Till sanz hær vm settom (mer) wor jnsigli firir þætta bref er gortt war dæghi ok are sæm fyr sæghir.

Bagpaa: vm œyris boll j Skræppæimum j Krakastada sokn.

(1) Maaske mangler kun et X, hvorved Brevets Udstedelsesaar vilde blive 1339.

« AnteriorContinuar »