Imágenes de páginas
PDF
EPUB

a at Juer Petersson ok Ællender Estæinsson hello hondom saman med þy skilorde at Juer fyrnæmpder sælde Ellende aadhernæmfdom. œyrisbool jerder minnæ æn tweggiæ kualæighur j Rutæime a Vagha frialsæ ok hæimolæ firir hwærium manne. ok kendizst oftnæmfder Juer at han hafde vpboret fyrsto pæningh ok sidhustæ ok alle þær j *millen æfter þui sæm j kaup þæiræ kom. Ok till sannyndæ sættom mit okkor jnzsigli firir þættæ bref er gort var a are sæm fyr sæghir.

[blocks in formation]

Jon Arnessön kundgjör, at han har solgt til Sæbjörn Jonssön 3 Öresbol Jord i Vestby i Ignedals (Enebaks) Sogn paa Romerike og oppebaaret Betalingen. Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Levninger af alle 3 Segl vedhænge. (Se No. 152 ovenfor og Breve nedenfor af 28 September 1383 og 13 Oktbr. 1396.)

162.

8 (15) Marts 1368.

Oslo. Ollom monnom pæim. sæm. þetta bref sea. edr. høyra sændir

Jon. Arnason quediu guds ok sina. ydr. gerer ek. kunnikt. at. ek hefuir sælt Sebiorne Jons syni. þriggia aura. boll. iardr. j Vesby. er liggær. j Ignærdalls sokn. aa, Raumariki. ok, po .j. øystra. gardenom. frialst hæimolt. ok akærslolaust firir huorium manne med ollom lutom ok lunnyndom. sæm till. liggia. edr leget hafua. fra. forno ok nyu vtlan. gardz ok. innan. hefuer ok vp. boret. fyrsta peningha ok opsta ok alla þær j. millom æftir þui sæm .j. kaup okkart kom. fyrir adrnæmfda *ion. ok. till. sannynda hær vm. sætto pesse goder men. sin. inscigli, er sua. æita. Botolfuer lonsson. ok Alfuær Euindason med mino inscigli. firir þetta bref er gort var j Oslo aa midviku dagen j pridiu viku fostu aa xiii are rikis vars vyrdulægs herra herra Hakonær med guds naad Noregs. ok Swia konongs.

-

Bagpaa, lidt yngre: [bref] wm Wæsby. Endda yngre: jtem breff om iii awreboll jardher i Vesbi. Fra 18de Aarhundrede: Breff om Weszby och Fosz.

Gunnar Baardssön, Prest paa Heidreim, og Gunnvald Anundssön kundgjöre, at de hörte Brödrene Stane og Reidar Jonssönner vedgaa, at de havde solgt ti Öresbol i Bergan i Heidreims Sogn paa Vestfold til Thorgeir Hallvardsson og oppebaaret Betaling derfor.

Eft. Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Begge Segl mangle. (Jfr. Dipl. Norv. II No. 486.)

163.

2 Oktbr. 1368.

Lunde.

Ollum monnum þæim sæm þetta bref sia æder hœyræ sændæ Gunnær Bardærson prester .a. Hæidræimi ok Gunualdær Anundærson q. g. ok

sinæ kunnikt gærande at mit varom j hia .a. manadaghen nestæ æftir Mikiæls mæsso j sætstofuonne sydræ gardenom a Lundi .a. xiiii aare rikis okars virdulæx hærra Hakonær med gudes nad Norex ok Swierikis konongs ær Stane Ionsson ok Ræidær Ionsson broder hans vidergengo firir okkær at þæir hofdu sælt Þorgeiri Haluardssyni .x. auræ booll j Bærghunum sem liggær j Hæidræims sokn a Westfold med ollum lynnyndum sæm til ligiæ ok legh(e)t haua fra fonno ok nyu wtan gardz ok innan: kænduz pa fyr næmdir Stane ok Ræidær firir okkær at þæir hofdu wpp boret af adar næmdom Þorgeiri fystæ pæningh ok æfstæ ok allæ þær j mællom æftir þui sæm j kaup þæiræ kom j þæimæ anæmdom pæninghom tuuæir yxn firir half viij kw fola firir half þridiæ kw vi kyr sylghæ firir i kyr ok iiii kyr firir ix laupæ smors per med varo þæir sater ok alsater wm fyr næmt kaup. til sannyndæ sættum mit okor insighli firir þetta bref ær gort war a dæghi ok are sæm fyr sæghir.

Sira Asle, Prest paa Rakkestad, og 3 andre Mænd kundgjöre, at Audun Gudleikssön fremförte Vidner for, at Thorkel Storofsson og Ragnhild Sigurdsdatter paa Logby i Digrenes Sogn erkjendte, at de havde oppebaaret den fulde Betaling, for hvad de eiede i den vestre og söndre Trediedel af Gaarden Rud i Bjernestadkroken (i Rakkestad.)

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Levninger af 2det og 3die Segl vedhænge; 1ste og 4de mangle.

[blocks in formation]

Bjernestad.

Ollvm monnvm þeim sæm þetta bref sea edr hæyræ sendr sire Asle prester a Rakkestadhvm ok Halvardr Arnæ svn Smyddr Gvndrodær svn Pollakker Hakonner svn q. g. ok varæ mer villivm ydr kvnukt gera at [mer] varom a Bernestadhvm ok j Rakkestade sonk [a la]vggvrdag[hen] nestæ firir Jons vokkv dagh[en] a xv are rikkis varzs virdvl[egs herra herra] Hakonner medr gvddes nadd Norex kkonungh saghom ok hæyrdv[m mer a at] Avddvn Gvdleikzsvn leiddi :ii: manne vitni er sva eitte ok [sva soro] .a. book Porer Sallmvnddr svn ok Pollakker Aslakzs svn [at Avddvn opne]mddr hafdd(e) stemt Porkielle Storofs syni ok Rag[nildi Sivrdr] dotter iiii natte stemnv till Bernestade at l[yda þer] vitnvm sinvm. leiddi ok en opnemddr Avddvn ii manne vi[tni] er sva eitte ok sva soro a book medr fvllvm eidstaaf er sva [eitte] Eirikker Hakkoner svn ok Svein Þostein svn: kvodos þær vera þær j hiaa ok hæ(y)rdv a Logbæ sæm liggær j Digrænæs sonk at Þorkiell Storofs svn ok Ragnildr Sivrdr dottær kændos pes at þav hofdv

vppboret fyrstæ :p: ok æpstæ ok alle þær j mellivm sæm j kavp þeiræ kom firir sva mykkyt sem þav atte j ii lvtvm j vestre þridivngenom ok j syddr þridivngenom j Rvdhi sæm ligger j Bernestadekrokke[nom] frialst [medr] lvtvm ok lvnyndvm sæm till liggær [ok] leget hever fra for[no] ok [nyio] vtten gars ok innen aker[elaust ok] till sanynde sættom mer vor in sigli firir þetta bref [er gort var a] dæighi ok are sem fyr segir.

Fire Mænd kundgjöre, at Thorgrim Gudbrandssön gay sin Fæstekvinde Ronnog Olesdatter 5 Hefseldebol i Tjerne paa Brjotheim i Ringsakers Sogn, hvorimod hun gav ham ligesaa meget i Gellestad (Gjölstad) i Lomhered sammesteds, alt til Eiendom for den længstlevende.

Efter Orig. p. Perg. p. Gaarden Hersaug p. Ringsaker. 1ste Segl (Vaaben) vedhænger utydeligt, de 3 sidste mangle. (Se Dipl. Norv. VIII No. 294.)

165.

24 Juni 1370.

Gellestad.

Ollum monnum þæim sem þættæ bref sea ædder høyræ sender Gudbrander Þorder son ok Þesto(l)uer Olesson ok Juer Erlinghs (son) ok Andres Gudbra(n)ds sson q. g. ok sinæ. mer vilium yder kunnikt geræ at mer varum a Gellæstodum er liggær j Lomheradæ ok j Riggssakærs sonkn a manædaggen nest efter Bottolfs voku a xv arræ rikes vars virdulix herra herra Hakon meder guds nad Noreghx ok Suiers konogs varum mer per j hia ok sam handerband þeræ Þorgrims Gudbrands son ok *Rognog Ollæ dotter meder þæim skilmalæ at ader næmder Þorgrimer gaf fyr nemder Ronnoge fester kono sinæ v helsseldæ bolj Tiornæ er ligger a Briotema j Riggerssaker ssogn en Ronog gaf j motæ v helsseldæbol j Gellæstodum er liggær j fyr sagder ssogn ok skildæ pet pæiræ þessæ jerder æiggæ er læggær lifde. til æuerdæliggæ æigge ok alls afredes ok til sanninde settæ mer vor jnsiggli fyrir þætte bref er gort var a deggi ok aræ sem fyr seggir. Bagpaa: breff vm v hefselde bool jærdher j Tiærne a Briothem.

To Lagrettemænd i Hallingdal kundgjöre, at Tubbe Thorbergssön solgte til
Erling Ivarsson, hvad han eiede i Eriksgaarden paa Upheim i Thorpe
Sogn, som han havde arvet efter sine Slægtninge.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 1ste Segl (Bomærke) vedhænger; 2det mangler. Sigillat. forb. m. fölg. No.

166.

1 Mai 1372.

[Hallingdal.]

Ollum monnum þeim sem þetta bref sia æder hoyra senda Þorghæir Jfuarsson ok Audun Ellændzsson loghretto men j Haddingha

dalle q. g. ok sina. mit villium yder kunnikt gera at mit varom j hia ok saam a handa band ok hoyrdum skil ord þæira en þæir heldo hondom saman Tubi Þorbærghsson ok Ellighar Jfuarsson med pi skilordde ok fullu handa bande at fyrnemfder Tubbi seldi ader nemfdum Ællighi sua mykit sem han atte j Eiriks ghardde sem han tok æftir fadur sin ok fadur modur ok fadur bræder sina sem lighar a Vpæimi j Þorppa kirkiiu sokn j Haddinghadalle firir tuttughu kyrlogh. borghade fyrnæmfder Tubbi ader nemfdum Ællighi frialsa fyrsagh(d)a jord ok akærolaussa firir ser ok huærium mann(e) med ollum þæim lutum ok lunendum sem til þæira jarder lighar ok leghet hæfuir fra forno ok nyiu vttan gharts ok jnnan. var þat ok j þæira skil ordde en Ellighi vyrdi nokot vfrialst j fyr nemfdare jord þa skildi sua mykit skærda j værdaurum firir optnemfdum Tubba. lauk þa opt nemfder Ellighar optnemfðum Tubba j jarder aura niiu stikkur klædes firir þriu kyrlogh. ok til sanynda setti mit okkor jnsigli firir þetta bref er ghort var a tuæghia postolla messo dagh vm varet a xvii are rikis okkar virduleghs herra Hakonna med guds nad Noreghs ok Syiia kononghs.

167.

Tre Mænd kundgjöre, at Tubbe Thorbergssön erkjendte at have modtaget
Betaling af Erling Ivarssön for Eriksgaarden paa Upheim i Thorpe Sogn
(Hallingdal).

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 3 Segl mangle.

Sigill. forb. m. foreg. No.

[blocks in formation]

Ollum monnum þæim sem þetta bref sia æder hœyra senda Jfuar Arnna son ok Þorbiorn Eighiuls son Jon Þronda son q. g. ok sina. mer villium yder kunnikt gera at mer varom j hia a Vpsattum a laughardaghen nesta firir Jons voku a sœyttianda are rikkis vars virduleghs herra Hakonna med guds nad Noreghs kononghs ok saam a handa band ok hoyrdum skilord þæira en þæir heldo hondom saman Ællighar Jfuars son ok Tubbi Þorbærghs son med bi skilordde at ader nemfder Tubbi vider kendist at han hafde vp boret af fyrnæmfdum Ællighi fysta penigh ok æfsta ok alla þar j millum æftir þi sem j kaup þæira kom firir [sua mykit sem han atte j Eiriks ghardde sem lighar a Vpæimi]1 j Þorppa kirkiiu sokn j Haddinghadalle. var þat i pæira skilorde at þa skildi sem bæde væde være metten jord ok aurar borghade ok optnemfder Tubbi optnemfdum Ellighi frialsa fyr saghda jord ok akæro laussa firir ser ok huærium manne firir fœdom ok ofodom alnum ok oalnum. ok til sanynda setti

[merged small][ocr errors]

mer vor jnsigli firer þetta bref er ghort var a pi are sem fyr seghir.

(1) Hvad her staar i Klammer er med Forsæt ganske udkrabet men her udfyldt efter foregaaende Brev.

168.

Harald Ulfssön, Prest i Aurdal paa Valdres, og to andre Mænd kundgjöre, at
Ketil Nikolassön med sin Hustru Ingileifs Samtykke udbetalte til Halvard
Sæbjörnssön 7 Löbsbol i Ogmundsgaard paa Bagn for den Skade, han ufor-
varende havde gjort ham.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af 4 Segl vedhænger No. 3.

[blocks in formation]

Ollom monnom pæim sæm þætta bref ssæa ædr hoyra sændær Haraldar Wifs son pr(e)ster j Awrdal a Waldræs Asslæ Halkials *som ok Iwar Toka son q. g. ok sina. mær gærom ydr kunict at mær warom a Eirikstodom j Bagns kirkiu sookn a Waldræs a dagæn næst æptir Bartholomeus apostoli a æino aræ ok xx.ta rikis wars wy(r) dolæx hærra Hakonar med gudz nad Noræx ok Sya konungs sam ok hærdom a handa band þæira Kætils Nikulas sonar ok Halwards Sæbiarnar sonar at Kætiil fiir næmdr lawk Halwardæ firi þan afrun sæm han h(a)fde gort med han ofirsyniw ssæiaw lawpa boo j Ogmunda garde a Bagnæ fræast ok hæmolt firi sær ok sinom ærwingiom med ia ok handa bandæ Ingilæiwo hans æignar fæstarkono med ollom þæim Iwnnondom sæm tiil ligia ok lægæt hawa fra forno ok nyo tiil rættra ænda mærkia. ok tiil sanynda hær wm sætti Kætiil sit insigli med warom insiglom firi þætta bref æn gort war a dægi ok aræ ssæm fyr ssægir. Bagpaa med Haand fra 17de Aarhundrede: lyder om 7 laffua boll i Omunda gard i Bagene.

169.

Fire Söstæders i Wismar forsamlede Sendebud underrette de Preussiske og
Hollandske Stæder om de Tilbud, som efter den Danske Konge Valde-
mars Död ere dem gjorte paa hans Dattersōnners, Albrecht af Mecklen-
burgs og Olaf af Norges Vegne, hvorpaa de dog ei paa egen Haand
ville give Svar men opsætte dette til en ny Sammenkomst i Lübeck den
23 Marts.

Efter samtidig Afskr. i Recessus Hansæ i Wismars Stadt-Archiv, vol. I.
(Jfr. P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VIII S. 62-63.)

20 Januar 1376.

To den van Prucen vnde van der Sudersee.

Wismar.

Tocius honoris et complacencie amorifera salutacione in dulce

dine pr[esentata]. Amici sincere dilecti quemadmodum vobis sane con

« AnteriorContinuar »