Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Kong Hans tilskriver Hr. Henrik Krummedige, Hr. Knut Alfsson (af tre Roser) og Ebbe Munck angaaende Beleiringen af Elfsborg, som han, hvis det ikke kan erhverves ved Magt eller Underhandling, önsker holdt indesluttet, indtil han selv med nogle Svenske Rigsraader kan komme derhen, oversender dem Breve til Benyttelse eller Besörgelse, paalægger dem i Forening med Mats Kavle at straffe den ulydige Almue „og hugge af dem en Haand eller en Fod" samt at tage Gjengjerd af Elfsborg Len for ei at blotte Varberg og Baahus.

Efter Orig. p. Papir i kgl. Bibl. i Kbhvn. (D. Adels Hist. fasc. 36, Krummedike). Breyform; Halvark m. Spor af udv. Forsegl. (Trykt i Dan. Mag. 3 R. 2 B. S. 25-26).

434.

28 August 1497.

Kalmar.

Johannes dei gracia rex Dacie Noruegie Slauorum Gotorumque etc. electus regi in regno Swecie dux Holsacie Stormarie et Ditmercie comes in Oldenborgh et Delmenthorst etc.

Premisso nostro sincero fauore. Kære wenner som i scriffue oss till om Elwitzborg tha fornemmæ wy at the forherde them fast och acktæ at holdet, kwnne i nogherledis ramine till och fonge slotthet met deytinghen eller i andher mode met thet første tha giøre ther eders beste till som oss icke twiller i gernæ giøre, Her Anders Mwses drengh syer ath ther wor ryckt wndher skernyn ath the ther oppæ ligge skullæ sige at finge the icke wndsetningh innen iiij fyræ wgher effther sancti Laurencij dagh the wille the opp giffuet. welle the thet ingel(e)dis giøre och i kwnnæ formercke at ther stor ingen raad tiill at fange thet nogit snarlige anthen met deytinghen och ey heldher met eld eller storm ati tha giøre eders beste om i kwnnæ fange swodan dawtingen ath the bliffuæ till stæde ther oppaa slottet och thære aff thet som the haffde ther oppæ och finge intthet mere indh folk kost eller werge och ey heldher nogit at beware swo lenge gud will wy kunne och matte selff met nogre Swerigis raad kommæ ther till stæde, them i eller met byen lænet eller almwen i nogher mode och i kwnnæ fonge ther oppaa theris opne beceglde breff och nogher andher tiill loffte met them ther fore om thet stander atgiøre eller hwore i kwnnæ best pynttet och lemppet oss och riget till gode och bestand met thet første paa thet ati met thet samme folk som i ther nw sammell haffuæ kwnnæ thage Matz Kawle till edher och straffwæ then almwæ ther om kringh som ær wlydelig och hugge aff them en handh eller en fodh, Jtem wy sende eder wort oc Swerigis raadz obne fulmagt breff at anamme slotzloghen ther, och lade them quit ther fore etc. Sammeledis bede wij eder atj ramme till thet bestæ i kwnnæ at fange giengerd aff almwen i Elwit(z)borgs leen swo ati icke blotte slotthet Worbiergh och Bahwss etc. Wij

sende eder nogre breff till bispen aff Skare och Dallekarlenæ skulle haffuæ. Bede wy eder ati strax skicke them bispen aff Skare oc en copia aff Mattz Kawles breff. Screffwet paa wort sloth Kalmaren mandagen nest effther sancti Bartholomej dagh anno domini mcdxc° septimo nostro sub secreto.

Udskrift: Oss elskelige her Henrick Krwmedige her Knwth Alffuessen riddere och Ebbe Mwnck wore men raad oc thiennere.

Biskop Brynjulf af Skara underretter Hr. Henrik Krummedige, Hövedsmand paa Baahus, om de Foretagender, Sten Stures Tilhængere have iverksat i Valsbo, og om deres övrige Planer, raader ham til at sende nogle Folk derhen, naar han er færdig med Slottet (Elfsborg), og foreslaar, at Hr. Knut (Alfssön) skal lade den rolige Del af Vermeland hylde Kongen og straffe de opsætsige.

Efter Orig. p. Papir i kgl. Bibl. i Kbhvn. (D. Adels Hist. fasc. 36, Krummedike). Brevform; Halvark m. Spor af udv. Forsegl. (Trykt i Dan. Mag. 3 R. 2 B. S. 26-27).

435.

25 Septbr. 1497.

Bryniolphus dei gracia

episcopus Scarensis.

Husaby.

Wenlich oc kerligh helsen altid forsend kerlighe met gud. Synnerligh gode wen her Henric moj nw wide for sand tidande ath Andhers Ericson Niels Olson oc Orm haffwe nw tingath met almoghen j Waszbo oc haffuer loffuit them store affgifft aff alle vtlagher oc ther met haffwer han bewikt them ath the wille them nw følghe pa idhert argestæ oc worth Jorghen Karlson Eric Jenson, Sigge Larisson, Lindhorm Biør(n)son oc flere the knaber the ere forsamblede nw j dagh j Watzbo oc er theris vpsath saa ath the wille førsth brende oc skene Brynnolsbo oc sa legge her for Husaby ij eller iij tusanth, the andhre akte sigh man aff husæ nidher til idher ther ma j retthe idher effther Niels Olson han er her j syøn met eth tall folk wid wor syøbod tha j haffwen enth idher erende ther niddre wid thet slotthet, kwnne eth tall folk wid eth hwndreth eller ther for nedhen komme til skips wid Watzende, tha motthe klemme them her i wore [haffwn' hampn the som ther wore, hadde oc then almoghen ther i Elwensborgh leen noghet bestand til #homon the som idher haffwe handgath the motte mothæ pa halwan weghen oc weriæ sigh hem til syn annars tringe the them vth met sigh, helthen aff Wermeland sitther hemme jghen, them wendhe her Stens foghate Niels Ienson, then dell som nesth liggher Norghe, thet wore nyttuth ath her Knuth finghe scriffuilse, han motte

snarth hylle them til sigh oc neffsa them andhre som thenne vpresningh giorth haffue. her met idher then alsmektuste gud befalendis oc worth hop staar nw til gud oc til idher. Ex Husaby feria ij proxima an(te) Michaelis anno domini xc septimo nostro sub signeto etc. Udskrift: Erligh oc welbyrdugh man her Henric Krwmedicke r[idder] hoffwitzman pa Bahuss vor synnerlighe ghode [wen]. (') Igjen udslettet.

To Lagrettemænd i Rollag kundgjöre, at Gunnar Thorstensson og hans Hustru Gunnor Thorgersdatter solgte til Thorgils Thorkelssön † Markebol Jord i övre og nedre Gladheim (i Veglid) og oppebar Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Levninger af begge Segl vedhænge. (Se ovenfor No. 374 og Brev af 5 Oktbr. 1501 nedenfor).

436.

8 Decbr. 1497.

Risteig.

Ollum mannom som thetta breff see eller heræ sender Torger Herlekxsson oc Nilis Ionsson lagrettismen i Rollaghs sokn i Nummadal q. g. oc sina kunnucth gørende at wi worom i Riste i sydher gardhe som ligger i Rollaghs sokn i Nummadal fredagh epter Niclasmesso dagh anno domini m cdxc vii° soghom oc hørdhom wppa handh bandh ther(e) oc aff en halffwo Gwnnar Torstensson oc aff adra halffwo Torgiwis Torkilsson oc Gwnnor Torgersdotter hans kona Gwnnars kendes tha førnempde hiona oc i the sama handh (bandh) at the haffue [selt1 aternempde Torgwls en halffwa marka bool iardhe bodha offre oc nedre gardhej Gladem fron thum oc ther(e)s erwingha oc [ater2 wnder Torgwis oc hans erwingha til ewerdheligh eigho met allom thum luthom oc lundom som thum iærdhom ligger til oc leget haff(e)r fron forno oc nya wthan gardz oc innan allungis okerlausen før huariom mannom oc før betalat fyrst penningh oc øpste oc alle the som koupa ther kom. til sannind hengho wi wort incigle for thetta breff som gort var som dagh oc ara før seger.

(1) Tilskrevet over Brevet med Henvisning bid.

[ocr errors]

(2) Tilskrevet over Linien.

To Lagrettemænd kundgjöre, at Sigurd Thorkelssön solgte 12 Öresbol Jord i Steigen i Hofs Sogn i Rørdal til Olaf Eyvindssön og Benkt Sæbjörnssön og oppebar Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 1ste Segl mangler, Levning af 2det

vedhænger.

437.

2 Septbr. 1498.

Botne.

Ollom monnom them som thetta breff see edher høre seendher Eywindh Halwordhson och Toorgylz Reydwlffzson swaarnæ lagrettesmen aa Westhfollen q. g. och sina kwngorom mith med thetta woorth opnæbreff ath mith waarom aa Bootthnæ kyrkægaardh synnædaghen neesth fore natiuitatis Marie virginis anno domini mcdxcviijo saagom ok hørdom aa ath thei heeldom handom saman aaff eino halffuo Olaf Ewindhson och Beinth Seebiornsson een aaff andre halffuo Siwgwrdh Toorkelzson med thy skilordhæ ath fornemde Siwgwrdh seelde fornemde meen Olaf och Benith xij ores bool jærdher j Steighen som liggher j Hooffsokn j Rørdaal skipreide aa Westhfollen med lwthom och lwnnindhom som til fornemde jærdhmon liggher och leegidh haffuer ffraa fonnæ oc nyghæ wtangaarz och innen baadhæ nær och fiærre j waathæ och j thyrræ frelz och heimhoolth och okærelawsth før hwariom maanom thil aalth aaffredes wndan Siwgwr och hans arwinghæ och wndher tidhnemde meen Olaf och Benith och teiras arffwinghæ til æwerdelighæ eighæ. kendes oc tha før ooss j sama handebandhe Siwgwrdh Toorkelzson ath han haffde wpbaridh aff Olaf och Beinth førsthæ pœninghæ och systhæ som j kawp theres koom och honom wel ath noghdhæ til goodæ reidhæ. at saa y sandhed ær som forscreuit staar henge vy fornemde mend vaare indsigle nedhen for tette breff som giort var aar oc dige som føre sigher.

Bagpaa: breff for Steyghen y Hoffz soghen. Brevet sees af en senere Paaskrift at være lagt i Rette paa Stegen for 6 Lagrettemænd og Kongens Lensmand 1620.

To Lagrettemænd i Mandal kundgjöre, at Saxe Olafsson solgte 12 Maanedmadsleie i Eskeland (i Halshaugs Sogn) til Gunnar Thorolfsson og erkjendte at have modtaget Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i Deichmans Bibl. i Christiania. Levning af 1ste Segl vedhænger, 2det mangler. (Jfr. Dipl. Norv. V No. 942).

438.

2 Februar 1499.

Vadeland.

Ollwm mannwm them som thetta breff see eller høre læsæ hælser Aslack Ingworsøn oc Ywær Asmwnson sornæ lowrættis men vdi Mandall q. g. oc sina kwngiørende med thetta wort opne breff atwii aa Vadæland anno dominj 1499 kyøndermess daghen hordom oc saaom aa handerband theræ en saa hiæd Saxæ Ollwffsøn en awff andhre ine Gwnner Torrulffson war thetta thaa i handherbondæ theræ at op

nempdher Saxæ Olluffson soldæ thiisse brewiser Gunner Torrulsøn xii mamathælegæ i iordhen Eskæland for vi marck guls i gaadom oc gillwm pening jndhen gartz oc wthen gartz wotum oc tiwrdom oc altz thet som till haffwer læid ffraa fwndom oc nydom fiærdæ hanstawffwer i mellom friæn oc frælsæn for allwm lo(g)ligom aagong. Oc kændis thaa forde Saxe Ollufsøn ath han hawffdæ opborit firstæ kob oc siænistæ oc althet ther i mellom war i godom pening oc gillom saa ath hannom wæl atnøghet oc skoth fforde xii mamathælegæ i Eskeland ffraa sæg och sinæ efftherkomæ oc frii oc qwit vndher fforde Gwnner Torrulfson oc hans efftherkomæ. Thetta her kendis han vndher handæbondæ siin. At saa war i sanhiæd som nw er screffuid henger wii wort jngslæ vndher thetta breff datum die loco et anno vtsupra.

Kong Hans giver Biskop Herman i Hammer, Hr. Knut Alfsson (af tre Roser) samt Lagmændene i Oslo og Tunsberg Fuldmagt til at dōmme imellem Hr. Henrik Krummedige og Peder Gris om den Arv, som dennes Hustru har oppebaaret af Hustru Gudrun i Bō.

Efter Orig. p. Papir i kgl. Bibl. i Kbhvn. (D. Adels Hist. fasc. 36, Krummedike). Brevform; Halvark m. Spor af udv. Forsegl. (Trykt i Dan. Mag. 3 R. 2 B. S.31-32).

439.

14 Juni 1499.

Stockholm.

Wii Hanss met gudz nade Suerikes Danmarckes Norges Vendes oc Gottes konning hertug i Slesuig i Holsten Stormarn oc i Ditmersken greffue i Oldenborg oc Delmenhorst helsa ider oss elskelica werdogæ fader her Herman bescop i Hammer her Knudt Alssen ridder wor man oc thiener Erich Ericssen lagman i Osloo Tormodt lonssen lagman i Tonsberg kærliika met gud och wora nade. Kære wenner vether at oss elskelica her Henrich Krwmmedige ridder wor man oc raad haffuir ladet berett her foræ oss at han haffuir till tall till oss elskelica Peder Griiss wor man oc thiener fora nogen arff som hanss husfrw opborit haffuir aff husfrw Gudryn i Bø etc. som han selffuir ythermera berette kan. Thij bedom wij ider befale oc met thetta wortt opna breff fuldt macht giffue ati met thet alle første forsamblæ ider paa beleylig tiid oc stedt oc stempne them foræ ider paa begge sider oc hører the sagher som them emellom ære oc skyller them ther swo at met rette som i welen antswara foræ gud oc wara bekent foræ oss. Bedendes oc bywdendes ider som forne sag paa rører ati mothe foræ forna dommere nar och hwar the ider ther om tillsiige oc lyder oc wndtgieller hwer wti syn stedt hwess the ider ther om foræ rette aff sigendes worde. Ware thet swo sage at nogen aff them ey foræ ider mothæ

« AnteriorContinuar »