Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Dill decano dominij de Putt ix flor. renenses facientes. Jtem recepi a domino Gerardo

de Liesfeldt decano Schielandie de a. preterito vltra prius so

vj scut. ant.

luta xxiiij flor. renenses facit. xvj scut. ant. x st. Jtem recepi ab eodem domino

Gerardo super anno currenti

xlvj flor. renenses v st. ij d. facit.

Jtem recepi a domino Wilhelmo de Campen decano Zuylhollandie de anno preterito vltra prius soluta xvz flor. renenses facientes.

Jtem recepi ab eodem super anno
currenti xxxj flor. renenses
facit.

Item recepi a magistro Tiel-
manno f°. Henrici decano Delf-
landie super anno currenti lxiij
flor. r. iiij st. facientes.
Jtem recepi a domino Nicholao
de Zijl decano Rijnlandic
super anno preterito vltra prius
soluta v flor. renenses xiij st.
iiij witt facit

Jtem recepi a magistro Petro

Wterweer decano Rijnlandie super anno currenti centum xxij flor. renenses xvj st. ij d. facit ..

Jtem recepi a domino Theode

[blocks in formation]

xxx scut. ant. xxv st. ij d.

x scut. ant. x st.

xx scut. ant. xx st.

[ocr errors]

xlij scut. ant. iiij witt.

iij scut. ant. xxiij st. iiij wit.

lxxxj scut. ant. xxvj st. ij d.

iiij scut. ant. xxv st.

jc.xviij scut. ant.

Boell decano Amsterlandie de

a. preterito vltra prius soluta. iiij scut. ant. xiiij st. x wit.

Jtem recepi ab eodem magistro

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Somma receptorum a decanis mille lxxv ant. scut. xxvj st. vij wit iij deyten.

Totalis somma omnium receptorum mille .ix.xxij ant. scut. xij st. vij wit iij deyten.

Exposita per me Theodericum Wterweer jn codem officio de anno presenti.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1) In margine: Dedit quitanciam pensionis solute domino Gijsberto de Brederode

adscendentem ad summam .ixc. flor, r. de data die xxa maij ao. lxxv°,

pro magistro Johanne Pon

ciani ratione subsidij colligundi. viij st.

1) Jtem dedi domino Ottoni de Tiela socio domini archidiaconi de receptis extraordinarie a domino Euerardo Zoudenbalch pro ministratione dominorum facienda propter defectum certorum bonorum .iijc.v

flor. renenses viij st. facit. . .ijc.iij scut. ant. xviij st. Jtem dedi adhuc pro ministra

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

j scut. ant.

Jtem pro scriptura papiro et cera computationum. Totalis somma omnium expositor um mille .v.iiijxx, xj scut. ant. xiij st.

Quibus expositis defalcatis de somma receptorum remanet prefatus officialis debens domino archidiacono iijc.xx ant. scut. xxix st. vij wit iij deuten.

Recepta a decanis a°. lxxvjo jn Cantate vltra preteritis per me Theodericum Vterweer officialem.

Jnprimis a decano Quatuor Officiorum

[blocks in formation]

2) In margine: Dedit quitanciam de data di xxija maij ao. lxxvij.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Jtem ab eodem magistro Jacobo ex
Borssalia decano dominij de Baern 1) Nihil.
Jtem a magistro Gerardo de Liesuelt

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

XIII.

DE GRENZEN DER UTRECHTSCHE PAROCHIES.

(N. van der Monde. Geschied- en Oudheidkundige Beschrijving enz. der Stad Utrecht. Dl. I, 1844, p. 64--67 1). )

De Buerkerck haer limeten zijn dese.

Beginnende aen den Smeetoorn, loopt door de Westsmeesteech, al lancx die suytsyde, over de Smeebrughe, in de Oostsmeesteoch ende die Nieuwstract inde Suylesteech tot op de waile, al houdende die suytsyde, van daer lancx de walle by tschool Ş. Hieronymi, Wittevrouwen, Plompentoorn tot Spykertoorn exclusiuc.

Wederom van de Smeetoorn lancx de walle achter Duytschherenhuys tot aen S. Caterynepoert, ende van die poert aen die zyde van Vrcburch in die Viesteech, afhoudende die Noortsyde, loept over die Viebruch doer die Potterstraet nocrtsyde, op die Neude, S. Jansvelt, Vleyshuys, bontepeert; hier spleyt haer die Parochie in tween, want alle de huysen, van het bontepeert beginnende ende daer recht tegen over, excepta angulari domo, genaemt de doodkist, looptoe door de Voorstraet, aen beyde syden, begrijpende mede het deel van het Bagynhof aen de Voorstraet liggende tot de Wittevrouwenbrug, ende van daer totten Plompentoorn tot Spykerstoorn op den wal incluys. Buyten die Stadt comprehendeert dese Parochie de ridderlyke hoffstede, genaemd over die Vecht, aent oosten, ende aent westen Graeuwerts Ridder hofstede, mitsgaders de Hoochweyde.

1) Eveneens afgedrukt als Bijl. VII (p. 176–178) bij Jhr. Mr. H. M. A. J. van Asch van Wijck, Geschiedkundige Beschouwing van het Oude Handelsverkeer der Stad Utrecht. 1838. Van der Monde dagteckent het stuk uit het laatst der XIV ecuw." Blijkens de vermelding van het gasthuis Leeuwenberch onder de St. Nicolaasparochie, dat in 1564 werd gesticht, kan deze dateering echter niet juist zijn en moet het stub ia het ge of 4 kwart der 16e eeuw gesteld worden.

« AnteriorContinuar »