Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Hasselt.
Steenwijck.
Cuenre.

Giethoern.

Wenepper veen.

Staphorst.

Nuweveen.

Blanckeham.

Ysselham.

Paesloe.

Steenwijckerwolt.

Schaerwolde.

Vresenveen.

Geestelicheit.

Capittel van Steenwijck.

Cloester Zwarten Water.

Cloester op sant Johans Camp.

XVI.

EXCERPT UIT DE BENEFICIAAL-BOEKEN,

Inhoudende een zekere specificatie of register van de grootheid, limiten en jaarlyksche waarde der landeryen en renthen, toebehorende aan kerken, pastoryen, en andere geestelyke persoonen of gestichten, in Vriesland gelegen (1542-4) 1).

Beneficiaal boeken, vervattende het quartier van Oostergo. Leeuwarden 2). Leeuwarderadeel. Tietjerksteradeel. Ydaarderadeel. Rauwerderhem. Ferwerderadeel. Oostdongeradeel. Westdongeradeel. Dantumadeel. Achtkarspelen. Collumerland. Opsterland. Smallingerland.

Die renten ende landen, mitten jaerlyxe verdieringe van den hleen, liggende binnen Leeuwarden.

Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten van den pastorie, daer nv ter tyt bedient wordt by Meester Marten. Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten van den pastorie, daer nv ter tyt bedient wordt van Meester Pieter. Hier nae volgen zeeckere landt ende huyssteede renten, dwelcke de vier principael priesteren met die twee porcionisten toe

comen.

Die jaerlycx incompste van den landen ende renten van den vicarie, daer nv ter tyt bedient wordt by Heer Ids.

Dyt zyn die landen ende renten, dwelcke toebehooren tot den sacrista hleen toe Oldehoue binnen Leeuwarden.

1) De kwartieren van Oostergoo en Westergoo werden in 1778 gedrukt op pag. 59--461 van het Derde Deel van Schwarzenbergs Groot Plakkaat- en Charterboek, doch eerst in 1850 in de oorspronkelijke exemplaren afzonderlijk uitgegeven, onder toevoeging van het eerst toen gedrukte kwartier van de Zevenwouden. Ik neem hier alleen de opschriften van de beneficiën over inet de patroons der kerken.

2) Dockum ontbreekt.

Hier nae volgen seeckere renten ende huyssteede renten, dwelck die vier principael priesteren myt den twee porcionisten thoekoemen.

Die jaerlyxe incompste van den landen ende renten van den prebende, daer nv ter tyt bedient wordt by Heer Jelte. Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten van den prebende, daer nv ter tyt bedient wordt by Heer Jannys. Die jaerlyxe incompste van den landen ende renten van den prebende, daer nv ter tyt bedient Meester Frans.

Die jaerlycx incompste van den landen ende renten van den prebende, daer nv ter tyt bedient wordt by Meester Geert. Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten van den prebende, daer nv ter tyt bedient wordt by Meester Cornelis.

Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten van der prebende, daer nv ter tyt hecft Jacob Adamszoon.

Die jaerlyxe incompste van den landen ende renten van deu prebende, daer nv ter tyt heeft die zoon van Geercke Joryessoen Janny.

Landen ende renten, hoerende totte prebende van Sinte Jobs binnen Leeuwarden.

Die jaerlycxe incompsten van den landen ende renten van den pastorie thoe Nieuwehoef.

Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten van den vicarie toe Nyehoef.

Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten van den sacrista hleen toe Nyehoef.

Die jaerlicxe incompste van den landen ende renten van den pastoric tho Sinte Katherine.

Hier nae volgen die landen enden renten, dwelcke de pastorie ende vicarie te samen te deelen coemen.

Hier na volgende die landen ende renten van ons patronesse Katherine.

Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten van den vicarie thoe Sinte Katherine.

Hier nae volgen die landen ende renten, dwelcke die voors. vicarius ende pastoer tsamtlycken thoe deelen coemen.

Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten prebende in Sinte Anthonys gaesthuys.

Die jaerlycxe incompste van den landen ende renten van den prebende in Sinte Jacobs capelle.

« AnteriorContinuar »