Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Laren, V.

Loesdrecht, V.

[ocr errors]

Ste. Kathe

Bte. Marie.

Loenresloet capella, V. Vicaria iuxta castrum.
rine in ecclesie parochiali de Loenresloete 1).
Langheraeck, Y. Bte. Marie. Ste. Katherine.
Leckerkerck, Y, quod dicitur Leckerlant. - Bte. Marie.
Leckerlant 2). Ste Anne.

Montfoert, M.

[ocr errors]

-

[merged small][ocr errors][merged small]

Judoci. Hospitale. Bte, Marie. Marie et Jacobj.

--

Sti. Georgij.

-

Vicaria ad Sopulchrum.

Maern capella 3), M.

Muyden, V.

Martini et Antonij.

[ocr errors][ocr errors]

Ad partes prepositure bte. Marie, apparet g.... quod ipse sit collator. Vicaria bte. Marie aut ste

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Vicaria bte. Marie. Altaris ste. Agathe.

[ocr errors]

[blocks in formation]

Nyepocrt, Y.-Ste. Crucis et sti, Spiritus.
Nyeleckerkerck, Y 6).

Nederandel 7).

Nyewerckerck, Y., Nykerck. Sti. Nicolaj.

[blocks in formation]

Hospitale. Sti. Andree et Cornelij. Ste. Crucis. Jo

-

Johannis Baptiste. Sti. Spiritus.

Vicaria sancti Jacobj maioris.

Oudekerck, Y.- Bte. Marie.

1) Ontleend aan de rekening van 1477.

2) Hierbij is verzuimd Y. te voegen.

[ocr errors]

3) Dit is de kapel Meern onder Vleuten, niet Maern onder Doorn, dat tot het

decanaat Goylandia van den Domproost behoorde.

4) Lees Muelkerck Al.

5) Lees Nichtevecht.

6) De posten, die hier hadden moeteen staan, staan bij Leckerlant.

7) Hierbij is verzuimd Al. te voegen.

Opandel, Al. Etiam vocatur Nederandel in litera sua, sed sunt due diuerse ecclesie.

Opalm 1). Vicaria ste. Katherine. Sti. Nicolaj.

-

[ocr errors]

--

Jsta

ecclesia dicitur non esse, sed vocatur Almkerck vt in litera sua, et iste vicarie sunt adhuc ibj. Ryswyck, Alte(na) 2) in Batua. Sti. Stephanj. Sti. Antonij.

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

-

Jn Altenae 3). Ste. Crucis.
Bte. Marie et Sebastianj.

Sancte Katherine. Sunt duo Ryswick 3). Schoenhouen, Y. -- Laurentij. — Sancti Jodoci. Nicolaj. Sti. Eligij. Theobaldj. hospitali sti. Spiritus et bte. Marie.

Streefkerck, Y.

Slewick, Al.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Sti. Spiritus.

Jn

Sydervelt, M. circa Euerdinghen et Goberdingen.

Tulle alias Honswick, M.

Twael, M. alias sub v.

Tankeveen alias sub a, V.

Tseraerntsberge sub a, Y.

Tgheyn alias sub g, M.

-

Wyck prope Duersteden, M. ad alteram portionem. Ste. Katerine in parochiale ecclesia de Wyck. -Bte. Marie Margarete. Werconden, M. alias Werchoeuen.

[ocr errors][merged small][merged small]

Bie. Marie. Vicaria sita opten Duarsdick. tare sancti Bartolomej in castro de Beuerweert. Vreeswyck, M. alias op die Vaert.

Vyanen, M. Marie et sti. Georgij.
Bte. Katerine. Sti. Jacobj.

[ocr errors]

Vicaria ad al

[ocr errors]

Johannis Baptiste. Sancti Jodocj. Beate Marie

-

et sti. Johannis Euangeliste cum vicaria sti. Nicolaj annexa in Haghensteyn. Spiritus. -- Vicaria sancti Caroli. Woerden, M. Vicaria sti. Dionisij. Ste. Crucis. Nicolaj. Vicaria beate Marie.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Willighen, Y.

Wouderichem, Al. Bte. Marie et sti. Jacobj.

Sti. Antonij.

Wtwyck, Al.

Ste. Johannis Baptiste.

Katherine. Nicolaj.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Zyp, que vocatur Noua ecclesia de Zyp, V.

[blocks in formation]

1) Dit moet vermoedelijk het sedert 1421 verdronken Nyealmkerc beteekenen, de eenige kerk van het decanaat, die hier ontbreekt. Er staat dan ook niets bij aangeteekend.

2) In margine: iste sunt due vicarie.

XX.

LIJST DER BENEFICIEN VAN OUDMUNSTER IN 1528 1). Nomina ecclesiarum seu beneficiorum in prepositura ecclesie Sancti Saluatoris Traiectensis.

[blocks in formation]

Capella vander Masren 1).

Capella vp die Haer.

Nomina ecclesiarum seu beneficiorum iuxta Vechtam.

Brockelen.

Aa.

Loenen.

Vredelant.

Corthehoeue.

Vynckeween.

Diemen.

Muyden.

Muyderberch.

Nichteuechte.

Naerden.

Husen.

Wesep.

Nederhorst.

Tanckeueen.

Lacren.

Loesdrecht.

Noua ecclesia de Hiluersom.

Blarinchem.

Noua ecclesia de Zijp.

Capella in Loenresloet.

Capella in Bambrugge.

Nomina ecclesiarum seu beneficiorum infra Iselam et Leccam.

Schoenhouia.

Willigen.

Langeraick.

Niepoert.

Ammers.

Streefkerck.

Berckhambocht.

Crympen.

Leckerkerck.

Nieuleckerlant.

Berckwoude.

1) Zie noot 3 op pag. 316.

« AnteriorContinuar »