Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

2) Dit had voor Berdingodorp moeten staan, zie p. 347 noot 2.

3) Doublure van Synomingum 7 regels hooger.

4) Idem van Ederinge 6 regels hooger.

5) O. V. R. Snoninge.

[blocks in formation]

bij Sudergo in margine hebben gestaan, want zóó werd het in het oudste lijstje overgenomen. Ik gis daarom, dat het de naam eener kapel van Sudergo was, en zou er dan den ouden naam van Idskenhuizen in willen zien, dat blijkens zijn naam (nl. den uitgang op huizen) cen der jongere kerkdorpen was, als parochie (blijkens het ontbreken in de beneficiaalboeken, zie p. 2978) in de 16e eeuw reeds weder was opgeheven doch als administratief dorp tot het eind der 18e eeuw is blijven bestaan, en dat blijkens zijn grenzen vermoedelijk een dochter van Tzerckgaest was en anders in het register zou ontbreken.

1) Dit is niet Memerd onder Winsum maar een verdronken dorp tusschen Zurig en Harlingen, waartusschen het staat in de lijst van 1482, die om de in de Inleiding uiteen te zetten reden op dit punt vertrouwen verdient.

2) Dit is niet Berlicum maar de oude naam van Harlingen, zooals de in het register van 1440 in den tekst opgenomen glosse Herlinga aantoont. Er moet dus Herlingadorp gelezen worden (de hollandsche vorm voor Herlingaghe of Herlingum), en hier evenals boven bij Breora de begin h voor een zijn aangezien. 3) Een verdronken dorp ten noorden van Harlingen.

--

4) Dit moet een zeer oude glosse of bijvoeging zijn, die in beide lijsten in den

[blocks in formation]

1) Guer (lees Buer, nu Boer) is ten onrechte bij Gueringe geplaatst, waarmede ongetwijfeld Zueringe bedoeld was.

2) Ten onrechte bijgevoegd, nadat men Gueringhe voor Buer had aangezien. 3) Ten onrechte bijgevoegd, omdat het vlak bij Zurig lag en hier scheen te ontbreken. Het stond boven onder den vorm Medumwarth aan het hoofd van het decanaat Franeker (p. 346).

4) Sexberum scheen hier te ontbreken want door de verplaatsing der vellen was de naam geheel onderaan geraakt en werd daarom hier ten onrechte bijgevoegd.

5) Elagast stond onder den vorm Vlagast wel in het origineel, maar op een geheel andere plaats en lag waarschijnlijk ook in een geheel andere streek. Wat den glossator kan bewogen hebben het hier bij Tydmarengum te voegen, is kwalijk te gissen; maar zijn anuotaties waren toch meerendeels foutief, zooals reeds voldoende gebleken is.

[blocks in formation]

tekst is opgenomen, want het is een doublure van het op fo. 5 r°. n°. 13 (p. 351) staande Slaperdorp (Slappeterp) en het origineel zonder de marginale noten had overigens geen enkele doublure.

1) Hiermede was stellig oorspronkelijk Zueringhe (Zurig) bedoeld. Maar reeds zeer voeg moet het voor Buer (Boer) zijn aangezien, blijkens de tax van 6 schilden, die volgens de lijst van 1482 toen voor deze kerk gold, terwijl Zueringe op 16 schilden stond.

2) Ten onrechte opgenomen. Het stond reeds f'. 3 vo. als Humerke (p. 343 · 3) Tydmarengum is kennelijk verschreven voor Ty marengum, blijkens den lateren vorm Tjummérum.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »