Werken ..., Tema 19,Parte2

Portada
Nijhoff, 1896
0 Opiniones
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 5 - Mitvasten naestcomende laken tecope houden wil, die zei kiezen wat laken dat hi tecope houden wil. Dat is te verstaen: zo wie dat Engels laken tecope houden wil , die en...
Página 481 - Item soo wanneer iemant den anderen heet zijns vaders werck doen ofte andere diergelijcke onbetamelijcke schandelose, ontydige woerden geeft ofte toespreeckt, sal verbueren drie pondt was.
Página 163 - ... alle der viscoper wive opte Visschemarct visch moghen vercopen, die hoer manne in der viscoper ghilde mede loten ende dienen. 6. Voert zo zellen alle de rechte...
Página 423 - Wy borgermeystere , scepenen, raide ende gemeyne oudermans van den ouden raide ende van den nywen...
Página 163 - In den eersten: zo wanneer dat een viscoper sterft, zo - mach zijn wijf bliven zitten opte Visschemarct visch te vercopen een jaer na hoers mans doet, darentends nyet meer. 2. Voert en zellen ghene wive opte Visschemarct zitten visch te vercopen, die hoer manne in anderen ghilden dienen.
Página 206 - X uren aen de clocke endenae der noenen tusschen twe ende vier uren aen de clocke, om dese voirseyde lakene te besien als voirseyt is. 35. Voirt wairt dat yemant van onsen borgeren ende ondersaten den weerdeyns ofte den...
Página 451 - ... daghe ofte avont, zo zoude hi enen hoep uuthangen van enen wiinleghel ende anders nyet, alsolanghe alse dat leghel liepe, tot enen teyken dat dat siin ander waer, bi 1) Vergelijk N".
Página 28 - In den yersten wairt dat yemant van buyten bynnen deser stadt quaem ende begeerden der barbier gilde ofte ambochte voirseyt te hebben ende te gebruycken , zell...
Página 98 - ... middel zien wij in 1481 toegepast op de vleeschhouwers : de raad had in dat jaar eene ordonnantie op de uitoefening van hun bedrijf vastgesteld en bepaalde in het laatste artikel: „Ende waert dat die vleyshouwers deze ordinancie niet en hielden, als voerseyt staet, zoe wil die raidt den vreemden gonnen hoir vleysch alhyr binnen onser stadt te slaen ende te vercopene na goetduncken des raits , gelyck die rait dan overkomen zei
Página 16 - ... uutgenomen mede Wyertsche lakene, Gheelsche lakene, stocbreyt, kyrzeye ende manteldoick, die men alhyr wel brengen ende sliten zei moigen zonder verboeren RDB dd.

Información bibliográfica