Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Bergersdijk
8-6-1923

Gedrukt te Groningen bij Gebroeders Hoitsema,

[merged small][ocr errors][merged small]

Bij de voltooiing van het eerste deel dezer Bijdragen kunnen wij niet nalaten een enkel woord er bij te voegen aan de inteekenaren en allen, welke belang stellen in ons werk. Wij zullen niet herhalen, wat

reeds gemeld hebben over de

wij in het Berigt van Inteekening aanleiding, het plan enz. van dit werk. Wij kunnen ook zwijgen van den inhoud en de vraag, in hoeverre wij aan ons voornemen tot dusver voldaan hebben; dit toch moeten wij aan anderen ter beoordeeling overlaten ; inaar wij meenden niet geheel te kunnen verzwijgen, al ware het slechts om onze erkentelijkheid daarvoor te betoonen, dat het ons niet aan de noodige ondersteuning heeft ontbroken, om dit werk te beginnen. Eenige meerdere deelneming ware echter zeer wenschelijk, om de kosten der uitgave te kunnen goedmaken. Wij hopen, daarop verder vertroutende, voort te gaan en zooveel in ons is te voldoen aan de billijke wenschen onzer lezers. Tot nog toe hebben wij geene gelegenheid gehad O van bijdragen van anderen gebruik te maken, en, schoon het ons niet aan stof moge ontbreken, wenschen wij toch gaarne ook zoodanige

op te nemen en dit in 't vervolg te kunnen doen. Op nieuw zij ieder, welke daartoe in staat is, uitgenoodigd, op deze of gene wijze tot ons doel mede te werken. Zoo zal deze onderneming, ook aanvankelijk hier en daar toegejuicht, haar doel niet missen en vruchten dragen. Het zij zoo!

DE REDACTIE.

« AnteriorContinuar »