Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

Dordrecht zijn, onder andere, de volgende voor het

onderwijs geschikte werken te bekomen:

Dictionnaire Portatif François et Hollandois & Hollandois et Frati.
çois, publié par A. BLUSSE', le jeune, et dédié Mr. le Ba-
ron DE STASSART, 2 vol. in 8°., ingenaaid
Hetzelfde Dictionnaire in fchapen banden

f4: 16

5: 8

A. J. BOUGIER, Verzameling van Voorbeelden en Spreekwijzen, in zich bevattende de grondbeginfels der Franfche Taal, en met weiker behulp men op eene gemakkelijke wijze en in weinig tijds die Taal kan leeren fpreken. In drie deelen. Vijfde druk,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

J. VAN BEMMELEN, korte en gemakkelijke wijze om de Fran fche Taal te leeren, kl. 8°.

- : 16 P. MARIN en R. VAN DER PIJL, Gemeenzame Leerwijs voor de genen, die de Franfche Taal beginnen te leeren, volgens de algemeen aangenomen gronden der voornaamfte Taalkundigen van onzen tijd, met Opftellen op de Rededeelen toepasfelijk daar achter, kl. 8vo. -: 8

[ocr errors]

R. VAN DER PIJL, Opftellen, afzonderlijk, kl. 8vo.
Méthode fimple et facile pour apprendre l'orthographe et la lecture
Françoifes, petit in 8vo.

: 6

G. W, LEHMAN, Handboek ter beoefening der Franfche Taal,
of verzameling van belangrijke uittrekfels uit de beste Franfche
profa-fchrijvers, vergezeld van de verklaring der minst gebrui
kelijke woorden, en van korte ophelderingen omtrent de schrij-
vers en hunne werken, groot 12mo.
1 : 10
WAGENAAR, Abrégé de l'Histoire de la Patrie, revu et conti-
nué jusqu'à la paix d'Amiens, par demandes et réponses, petit
in 8vo.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- : 16 VAN DEN BERG, Abrégé de l'Histoire fainte, par demandes et réponses, petit in 8vo. Histoires plaifantes et récréatives, contenant un recueil de fenti mens nobles et héroïques, de bons mots, de belles pensées et de répliques ingénieufes, avec plufieurs maximes falutaires et leçons instructives, petit in 8vo.

[ocr errors]

. : 10

J. HOLTROP, Volkomen Engelsch en Nederduitsch & Nederduitsch en Engelsch Woordenboek, 2 deelen, 8vo.

12: ·

J. JANSON, English and Dutch, and Dutch and English PocketDictionary (Engelsch en Nederduitsch & Nederduitsch en Engelsch Zak-Woordenboek), 2 vol., groot ismo,

• +2: 4

J. HOLTROP, Nieuwe uitvoerige Engelfche Spraakkunst, 8vo.

[ocr errors]
[ocr errors]

24 R. VAN DER PIJL, Engelfche Spraakkunst, bevattende eene dui. delijke uitlegging en woordvoeging der Engelfche Taal, benevens een aantal Opfteilen tot derzelver beoefening bevorderlijk, in vier deelen, 12mo. 2: 4 Principes de la Grammaire Angloise et fyntaxe pratique à l'usage de tous ceux qui veulent enseigner ou étudier cette langue, par T. O. S., grand la 1200.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- : 18

Fringe)

SSE

l'ufage des étrangers, et principalement des François qui veulent apprendre le Hollandois; nouvelle édition corrigée, gr. in 12mo.

1: 10

Nuttige en vermakelijke School tot onderwijs van Kinderen in de fteden en ten platten lande, naar de fpelling van de heeren Siegenbeek en Weiland. Vier stukjes, allen belangrijk door der. zelver leerzamen en onderhoudenden inhoud, en geschikt om na malkander gebruikt te worden naar mate de vermogens der jeugd zich ontwikkelen; vijfde druk, kl. 8vo. Elk stukje -: 6 lets over het eerfte onderwijs der jeugd en het regt gebruik der Nuttige en Vermakelijke School, kl. 8vo. -: 6 WAGENAAR, Vaderlandsche Historie verkort, vervolgd tot het jaar 1808, in vragen en antwoorden, kl. 8vo.

[ocr errors]

-: 16

J. M. SCHROCK, Kort Historisch Begrip van den Christelijken Godsdienst naar de eigene leer van Jezus Christus en zijne Apostelen, kl. 8vo.

[ocr errors]
[ocr errors]

-: 6

VAN ALPHEN, 'het Leven van Jezus voor Kinderen, derde druk - : 4 Het zeldzaam en godsdienftig leven en sterven van den dertienjarigen D. J. Lamloo, C. Z., tweede druk, 16

J. C. LAVATER, Gebeden voor elken dag der week, kl. 8vo.

[ocr errors]

- : 43

3:

[ocr errors]

BLASSIÈRE, Grondbeginfels der Meetkunde, 2 deelen, met pla, ten, 8vo. EULER, Volledige Inleiding tot de kennis der Algebra, verbeterd door M. I: S. BEVEL, 2 deelen, met platen, nieuwe uitgaaf

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

3: 12

6: 10 J. H. KNOOP, Verhandeling over de klootfche Zonnewijzers, met vele platen, 8vo. J. GERSEN, het Metriek Stelfel verbonden met de decimaal re. kening, of zeer gemakkelijke handleiding om alle Hollandfche maten, gewigten en geldfoorten in Franfche te veranderen en omgekeerd: met twaalf Vergelijkings Tafelen, benevens aanwij. zing van het gebruik van elk derzelven, 8vo. Beknopte vergelijking der Franfche en Hollandsche maten en gewigten, alsmede van de geldspetien, in plano.

[ocr errors]
[ocr errors]

R. VAN DER PIJL, Eerfte Beginfelen der Staatkundige Aardrijks. befchrijving ten dienste der fcholen, volgens de nieuwste veran. ringen, derde druk, kl. 8vo. OLIVIER SCHILPEROORD, Wiskundige Aardrijksbeschrijving ten dienfte der fcholen ingerigt, kl. 8vo.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Hand-Atlas van alle de deelen der wereld, van J. TIRION, in folio, ingebonden.

[ocr errors]

Kleine Hand-Atlas der wereld, in final folio, ingeb.

Elke kaart afzonderlijk

Kaarten der Zeeuwfche Eilanden.

[merged small][merged small][ocr errors]

*

[blocks in formation]

Gedrukt bij BLUSSÉ & COMP., in de Gravestraat
Lett. B. No. 198.

Te bekomen bij A. BLUSSE & ZOON.

MD C C C X I I.

PUBLIC

« AnteriorContinuar »