Handlingar rörande Skandinaviens historia, Volumen29

Portada
Elméns och Granbergs Tryckeri, 1848

Dentro del libro

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 8 - Ea que judicio vel concordia terminantur, firma debent et illibata persistere. Et ne in recidive contentionis scrupulum relabantur, expedit providere.
Página 4 - Dunemont habuerint domos ant agros iutra marchiam ciuitatis, et in hiis contractum fuerit aliquid vel commissum, sub eo, cuius fuerit domus vel ager, debeat terminari.
Página 369 - ... ägor allestädes är proportionerad, utan deres utlagor mest are gångande och springande - så haver HKH befallt Gouverneuren och andre sine betjänte där å landet med flit att rannsaka, vad var gård haver av ålder utgjort. . ,"35 Författaren till 'Kortt Relation. . .' (1652) skriver: ". . . ingen Bonde uthgiör det eena åhret den Pertzelen som det andra. Vthan när han hafwer ett åhr uthgiordt eenn pertzell eller flere, af huad Sort det hellst kan wara, böhr han sedan i fyra åhr inga...
Página 370 - Kort relation. . .', genom att en jordebok upprättades där varje hemman taxerades: "Alltsså ähr Rådeliget och höghnödigdt, att een Rätt Jordebook öfwer heela landet oprettas, och derutj Specifieras huadh huar och een Bonde i alla pertzeler åhrligen böhr uthgiöra. . ."1" Han var inte den förste som kommit till den slutsatsen. 1618 års rettertingskommission diskuterade saken i sin 'Forordning...
Página 369 - ... Kärne, som hade rest till Köpenhamn med skriftliga klagomål, kastats i fängelse och avsatts. Låt mig inledningsvis citera en 'Kort Relation om Gotlandh och dess Beskaffenheet' - en rapport som sammanställdes av en okänd författare 1652, några år efter det svenska maktövertagandet på ön: "Ränttorne Vthgå något sellssynt och Vnderligen emot andra orter inrijkes, i det att huart tingh eller häradh hafwer een wiss Summa uthj åthskillige pertseler att Vthgiöra, huillken dommerenn...
Página 12 - ... eis gratiam cumulare, quos ex devotione continua invenimus habiles ad percipiendum maioris gratiae incrementum. Quapropter dilectorum in Christo advocati, consulum et civium Rigensium precibus inclinati, omnia iura seu libertates, a praedecessoribus nostris ipsis concessas et per sedem apostolicam...
Página 394 - ... ,"4 Om ved och trätjära skriver Gustaf Berg: "... de omkring Wisby Stad belägne, sökia mästadehls penningar igenom weeds och andra materialers anskaffande. Och såsom landet är mycket skougrijkt, alltså är störste partens näringsmedell Tiärubrenning, så at den icke siellf tiäruwedsskoug sinom gård underliggande hafwer, och doch intet annat medell tillgripa kan, kiöper af andra, och det till sin nytta använder".
Página 315 - Jag icke minder, för dedh min intercession något geller, skall sökia effter min skyldighet medh all möyelig och plichtig tiänst denne gunst att förtiäna. Den högste Gudh E. M:y:tt j des milde beskyddh, till all godh Lijffz sundheet, stadig och långwarig wälmåge, roolig och lyckesam Regering , sampt mig och de mine j E.
Página 258 - Pomerske saken skulle bestå till Franckfurter Conventen, och tillijka medh Swerriges Chrones satisfaction tracteras ; Sedhan blef dedh andre alt och därhen skutet att afhandlas och tillijka medh dem andre Ständerne att slutes öfwer. . Och nw denne...
Página 283 - May:tt, onnn dcdh rätt administreras, kunde lefwa som en Drottning vthur minder; Dedh wore och ingen af Oss, som icke medh högste respect Hennes May:tt mötha skulle, och så gåå Hennes M:tt tillhanda, dedh S.

Información bibliográfica