Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ARCHIEF

VOOR

KERKELIJKE EN WERELDSCHE GESCHIEDENISSEN,

INZONDERHEID VAN

UTRECHT.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Het Kronijkje, waarmede dit derde deel van het Archief begint, is afgedrukt geworden

naar een Transsumpt, genomen over het origineel door BONDAM. Ik ben daarna in de gelegenheid gekomen, om het oorspronkelijke zelf in te zien, en heb gevonden, dat zich de gezegde Geleerde in het overbrengen, mijns oordeels althans, ten beste van zijne taak heeft weten te kwijten, en dat hij ook daar, waar het schijnen mogt zulks minder het geval te zijn geweest, het origineel getrouwelijk heeft terug gegeven.

Van de daarna volgende Articuli, die ten aanzien der latiniteit aan de epistolae obscurorum virorum herinneren, vond ik in het Archief der Oud-Roomsche Catholijke Klerezie hier ter stede copie, die stellig gezegd mag worden met de gebeurtenis, die zij behelst, gelijktijdig te zijn vervaardigd. Dezelve was weleer het eigendom van GYSB. LAP VAN Waveren, gelijk dit door hem op dezelve eigen handig is te kennen gegeven. Aangaande den tijd geldt hetzelfde van de stukken bladz. 39-48. De Instructie, of liever Commissie, voor A. YEMANSZ., bladz. 49, is genomen naar het origineel, geschreven op perkament. Het een en ander wordt mede in het gezegde Archief gevonden.

De Documenten, bladz. 50-68, zijn getrokken uit de Registers van den Hove Provinciaal van Utrecht, en deelen dus in de authenticiteit van deze boeken. Ik moet hierbij aanmerken, dat ik ten tijde, als deze stukken werden gedrukt, nog niet den toegang had tot het Archief van dat hooge collegie, en dat ik mij van afschriften moest bedienen, door anderen genomen. Maar thans, mij deze toegang door den Heer President M'. A. G. SMITH op de minzaamste wijze vergund zijnde, heb ik niet nagelaten, die registers op dat stuk na te gaan, dat meen ook hier te mogen verzekeren, en men, in zoo verre, in den gegeven tekst wel mag berusten.

De bescheiden over de Zoutnering hier te lande, zijn medegedeeld uit de Adversaria, welke in de voorgaande deelen van dit Archief door mij genoegzaam zijn gekenmerkt, zoo dat ik meen mij te mogen ontslagen achten, er hier nog verder over uit te wijden.

Wat de deductie aangaande de Jurisdictie van Sint Jan en de daartoe behoorende bewijsstukken betreft, zoo als mede de daarna volgende verdere historische bescheiden dat capittel rakende, zoo geloof ik, van achteren beschouwd, dat ik misschien beter zou hebben

374575

« AnteriorContinuar »