Imágenes de páginas
PDF
EPUB

lectiones publicae a. 1748 de Hellenistis et aliis quaestionibus philologicis ad N. T. 103 pag. 40.

neur

WILLEM

CCVI. Dagregister of Rapport van GOVERT KNOI, Com

missaris over Java's oostkust van Januari tot 23 Maart 1709.

HS. van 343 blz. Fol. CCVII. Memorie tot narigt voor den Ceylonschen Gouver

MAURITS BRUYNINK, door zijn voorganger den afgaanden Gouverneur G. W. VAN IMHOFF ingesteld, om van den 7 Aug. 1739 stand te grijpen onder goedkeuring van de regeering van Indië.

HS. van 238 blz. Fol. CCVIII. Bijlagen gehoorende tot 't apart Dagregister van

A. 1760–61.

HS. van 99 blz. Fol. bevattende translaten van Boegineesche, Maleitsche en Macassaarsche stukken, gemaakt

door JAN HENDRIK VOLL JR. CCIX. Berigten dewelke ingedient zijn ten tijde van den

Heer Commandeur ASSUERUS VAN DEN BERGA, 10 Oct. 1770–6 Dec. 1779. betr. de zaken in de 0. I. Coloniën.

HS. van 268 blz. Fol. in perk. band,

H.

GODGELEERDHEID.

I.

BIJBELS. BOEKEN VAN HET OUDE

EN NIEUWE VERBOND.

1. Divinae Scripturae veteris novaeque omnia (Graece). Argentorati apud woLPHIUM CEPHALEVM. 1524–26. 4 din. 8°.

Het Nieuwe Testament is verschillend van de andere deelen gebopden en heeft ook een bijzonderen titel met het jaartal 1524. Deze titel en het schutblad zijn van geschreven aanteekeningen voorzien,

alsmede de randen van het 0. T. 2. Den Bibel met groter neersticheyt ghecorrigeert, en op die

canten geset den ouderdom der werelt, en hoe lange die gheschiedenissen en historien der Bybelen, elck int sine voor CHRISTUS gheboorte gheweest syn, en daer bi vergadert wt Fasciculus temporü, enz. (Achteraan) Gheprent Tantwerpen... by my JACOB VAN LIESVELDT, 1534, den 2e dach Meerte. Fol.

Met talrijke houtsneden. 3. Hetzelfde werk. 1542, 6de druk.

Zie over dezen 6den en besten druk van den Liesveldtschen Bijbel

LE LONG, Boekzaal enz., blz. 566 volgg. 4. Divinae Scripturae, Veteris ac Novi Testamenti, omnia innu

meris locis nunc demum, et optimorum librorum collatione, et doctorum uirorum opera, multo quam unquam antea emendatiora, in lucem edita. (Graece). Basileae, apud Jo. HERUAGIUM,

1545. Fol.

ex

5. Biblia Das ist: Die gantze heylige Schrifft, Teutsch. D. MART.

LUTH(ERI). Sampt einem Register, Summarien uber alle Capitel und schönen Figuren. (Achteraan.) Franckfurt am Mayn,

durch G. RABEN, S. FEYRABEND und w. HANEN ERBEN. 1570. Fol. 6. Biblia Sacra, ex Castalionis postrema recognitione. Cum an.

notationibus eiusdem, et historiae supplemento ab ESDRA ad MACHABEOS, inde usque ad CHRISTUM JOSEPHO. Basileae,

P. PERNAM, 1573. Fol. 7. Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive libri canonici... Latini

recens ex Hebraeo facti, brevibusque. Scholiis illustrati ab I. TREMELLIO et FR. JUNIO. Accesserunt libri Apocryphi, Latine redditi à FR. JUNIO, quibus etiam adjunximus Novi Testamenti libros ex sermone Syro ab eodem TREMELLIO, et ex Graeco a T. BEZA in Latinum versos, notisque itidem illustratos. 3a cura F. JUNII. Hanoviae 1602. 2 dln. in één Bd. 4°.

Het N. Testam. heeft een afzonderlijk titelblad. 8. Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. iussu recognita atque

edita. Antverpiae ex off. Plantin. 1618. 4o. 9. Biblia Sacra, sive Testamentum Vetus ab J. TREMELLIO et Fr.

JUNIO ex Hebraeo Lat. redditum, et Test. Nov. à TH. BEZA e

Graeco in Lat. vers. Amsterodami, G. I. BLAEUW, 1631. 8o. 10. Biblia, dat is: de gantsche H. Schrifture. Nu eerst door last

der Staten-Generael en volgens het Besluyt van de Synode nationael uyt de oorspronckelijcke Talen in onse Nederlandtsche Tale getrouwelijck over.geset. Leyden, gedruct by

YAN RAVENSTEYN, voor de Wed. en erfgen. V. H. J. VAN wouw. Met priv. 2 j. (1637).

Doorschoten en in 3 folio deelen gebonden, 'met tallooze MSS. aanteekeningen van J. WILLMET. Het eerste deel bevat de Pentateuch en de eerste Profeten ; het tweede het overige gedeelte v. b. 0. T.; het derde deel het N. T.

P. AERTSZ.

11. Biblia, Dat is: de gantsche H. Schrifture enz. Nu eerst door

last der Staten-Generael in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset. Met nieuwe bij.gevoegde Verklaringen... aenteeckeningen van de ghelijck-luydende Texten, enz.

Verciert met 7 nieuwe Bybel Caerten. Amstelredam 1643. Fol. 12. Biblia Polyglotta, complect. textus originales, Hebraicum cum

Pentateucho Samaritano, Chaldaicum, Graecum. versionumque antiquarum Samaritanae, Graecae Lxxu interp., Chaldaicae, Syriacae, Arabicae, Aethiopicae, Persicae, Vulg. Lat. Cum

apparatu, appendicibus, tabulis etc. edidit. B. WALTONUS. Lond. 1657. 6 din. Fol. met platen.

Zie over deze uitgave BRUNET (ed. 1860), I. 852 volgg. – Dit exempl.; heeft de veranderde voorrede, doch komt overigens niet geheel overeen met de beschrijving, die BRUNET van den inhoud der 8 dlo. (met casTELLI) geeft.

Bij deze editie behoort: 13. CASTELLI, E., Lexicon heptaglotton, Hebraicum Chaldaicum,

Syriacum, Samaritanum, Arabicum et Persicum. Cui accessit brevis et harmonica grammaticae omnium praecedentium linguarum delineatio. Lond. 1669. 2 din. Fol

Ook hierover zie BRUNET, I, c. 14. Biblia Sacra Vulgatae edit. Sixti V. Pont. M. iussu recognita,

et Clementis vili auctoritate edita. Colon. 1743. 8°. 15. Vetus et Novum Testamentum Malaîce. Harlemi 1820–24.

3 dln. 8o. 16. La Sainte Bible en langue Turque (Parijs 1827). 4o.

Dus luidt de titel op den rug van dit exemplaar. De vertaling is van den heer KIEFFER. Zoowel het titelblad van 't Oude als dat van

't Nieuwe Testament, hebben het jaart. 1827. Vgl. BRUNET, I, 344. 17. Bijbel in het Dajaksch, uitgegeven door het Nederl. Bijbel.

genootschap. Amst. 1858. 3 din. 8°.

18. Biblia Hebraea, cum utraque Masora et Targum, item cum

commentariis Rabbinorum, studio Joan. Buxtorfii patris, adjecta ejusd. Tiberias, sive comment. Masoreticus. Basi). 5379 (1619). 2 din. Fol.

De titel is Hebreeuwsch. De Verhandeling over de Masora is in

1665 uitgegeven. 19. Biblia Hebraica accuratissima, notis Hebraicis et lemmatibus Latinis illustrata a J. LEUSDEN. Amst., J. ATHIAS, 1667. 8o.

De bladen zijn uit elkander genomen en in ramen van wit papier in fol. gevat, zoodat dit exemplaar uit 4 deelen Fol. bestaat, waarvan het eerste bevat de Pentateuch, het tweede de eerste Profeten, het derde de latere Profeten en het vierde de Hagiographen. Met talrijke

autographische aanteekeningen van J. WILLMET. 20. Biblia Hebraica sine punctis. Versibus, capitibus et sectionibus

interstincta, notisque Masoretarum quas Kri et Ktif appellant instructa. Ad Leusdianam editionem adornata. Amst. et ultraject. 1701. Met afzonderlijk titelvignet, benevens Hebreeuwschen titel.

Doorschoten en in twee 40. banden gebonden exemplaar met tal. looze aanteekeningen van de hand van J. WILLMET. Voorts 63 grooter

en kleinere losliggende strookjes papier, beschreven door dezelfde hand,

welke door het werk verspreid liggen. 21. Biblia Hebraica sine punctis etc. (zie No. 20). 4o.

Even als het vorige met wit papier doorschoten en in twee banden gebonden exemplaar met tallooze aanteekeningen van dezelfde hand. Voorts: achter aan het tweede deel een strook door dezelfde hand beschreven papier. Het eerste deel bevat den Pentateuch en de

eerste Profeten; het tweede de latere Profeten enz. 22. Biblia Hebraica, ex aliquot MSS. et compluribus impressis

codicibus etc. (eum adnotationibus Latinis) cura et studio

J. H. MICHAELIS. Halae-Magdeb. 1720. 8o. 23. Biblia Hebraica ad optimas quasque editiones expressa accu

rante m. C. REINECCIO. Lips. 1739. 40. Met een titelvignet. 24. Biblia Hebraica ad optimorum codicum et editionum fidem

recensita et expressa, adjectis notis Masorethicis aliisque observationibus, accurante m. C. REINECCIO. Ed. 3a. Lips. 1756. 8o.

Doorschoten en in 2 deelen gebonden exempl. in fol. met talrijke MSS. aanteekeningen van J. WILLMET. Het eerste deel bevat de Pen

tateuch en de eerste Profeten ; het tweede deel de rest.. 25. Vetus Testamentum ex versione xxx interpretum, ex editione

J. E. GRABE, nunc vero lectionibus var. nec non criticis dissertationibus illustratum summa cura' edidit J. J. BREITINGE

RUS. Tiguri 1730. 4 din. 4°. Met titelplaat voor dl. I. 26. De boeken des Ouden Verbonds, in de Javaansche taal. Ge

drukt voor rekening van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. 's Gravenhage 3 din. 1854. 8o.

27. Novum Testamentum (Graece) ex bibliotheca regia. Lutetiae, ex offic. R. STEPHANI, 1568. 8°.

Doorschoten exeinplaar, gebonden in twee din. in 40., op enkele

plaatsen door J. WILLMET met aanteekeningen beschreven. 28. Novum Testamentum Graece cum vers. in serm. Gr. recen

tiorem MAXIMI CALLIOPOLITANI, S. l. 1638. 4o. 29. Novum Testamentum, s. Novum Foedus, cujus Graeco con

textui respondent interpretationes duae : una vetus, altera TH. BEZAE. Ejusdem T. BEZAE annotationes etc.

Omnia nunc demum, ultima adhibita manu, ex collatione exemplarium omnium quam accuratissime emendata et aliquantulum aucta. Accessit etiam J. CAMBRARII in Novum Foedus commentarius.

Cantabrigiae 1842. Fol. 30 Novum Testamentum (Graece.) Edidit J.

Amst. 1688. 8o.

LEUSDEN.

« AnteriorContinuar »