Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

vit. Idem praefixit Origeniana, tripartitum opus etc. Coloniae

1685. Fol. 338. Hexaplorum ORIGENIS quae supersunt auctiora et emendatiora

quam a P. NOBILIO, J. DRUS10 et B. DE MONTFAUCON concinnata fuerant edid., not. illustr. C. F. BAHRDT. Lips. et Lubec. 1769–1770. 2 din. 8°.

Met enkele aanteekeningen van J. WILLMET. 339. HORBIUS, J. 1., Historia Origeniana. Francof. 1670. 40. 340. GAUPP, C., Diss. qua vindicias Origenis in doctrina de divi

nitate Christi proponit. Jenae. 1727. 4o. . 341. PROCLI, B., Archiepiscopi Constantinop. Opascula Nunc pri

mum Graece et Latine junctim edita et recensita ex bibl.

G. ELMENHORSTI. Lugd. Bat. 1617. 8o. 342. PROCOPII Gazaei in libros Regum et Paralipomenon scholia.

J. MEURSIUS nunc primus Graece edidit, et Latinam interpretationem adjecit. Lugd. Bat., J. ELZEVIR, 1620.

. 343. ORIENTII Illiberitani Commonitorium fidelium, denuo collatis

II MSS. codd. ab 1. 1. SCHURZFLEISCH editus, integro libro
II auctus eiusque et variorum notis illustratus. Vitemberg.

Sax. 1706. 4". 344. SCHURZFLEISCHII, H. L., S. Orientius supplemento auctus.

Itemque curae posteriores ad Lib. II. Orientii. Vinar. 1716.4o. 345. OECUMENII Expositio in viI illas, quae Catholicae dicuntur,

epistolas. Cum interpretatione Latina J. HENTENII, et anno

tatione B. COPPEN. Francofurt. 1610. 4°. 346. WEITZIUS, JOH., Sylloge annotationum in AURELII PRUDENTII

CLEMENTIS opera. Hanoviae 1613. 8o. 347. SALVIANI Massiliensis Opera. Curante C. RITTERSHUSIO. Acc.

commentarius. Altorfii 1011. 2 dln. 80. 348. SIDONII APOLLINARIS Opera, 10. SAVARO recognovit et librum

comment. adjecit. Parisiis 1609. 4o. 349. SOCRATIS SCHOLASTIC et HERMIAE SOZOMENI hist. ecclesiastica.

H. VALESIUS Graecum textum collatis MSS. codd. emendavit, Latine vertit, et annotationibus illustravit. Iuxta exemplar quod antea Parisiis excudebat A. VITRE. Moguntiae 1677.

Fol. 50 TERTULLIANUS, Q. SEPT. FLOR., Liber de Pallio. C. SALMASIUS

recensuit, explicavit, notis illustravit. Lugd. Bat. 1656. 120. 351. THEODORETI CYRI De S. Scriptura. Ed. J. PICUS. Parisiis,

ex off. J. PUTEANI, 1558. 4o.

352. THEODORETI, Episcopi Cyri dialogus primus. c. versione Vict.

Strigelii, locis Scripturae ill. etc. & M. BEUMLERO. Tigur, ap.
J. WOLPAIOM 1593. L. LUDOVICI Analysis trium dialogorum
Theodoreti episc. Cyri etc. Acc. A. SCULTETI de vita et obitu

autoris oratio. Neustad. 1604. 8. 353. THEODORETI et EVAGRII Historia ecclesiastica. Item excerpta

ex historiis Philostorgii et Theodori Lectoris. H. VALESIUS Graeca ex MSS. codd. emendavit, Latine vertit, et annotationibus illustravit. Iuxta exemplar quod antea Parisiis excu

debat A. VITRE. Moguntiae 1679. Fol. 354. THEODORI Presb. Rhaethensis libellus adversus haereses, nunc

primam Graece editus, et Latinus factus a TH. BEZA VEzelio. Adiecta est earundem haereseon collatio cum controuersiis eadem de re recens excitatis. Genevae, E. VIGNON, 1576. 4".

Vourin eene letterkundige en biographische aanteekening. 355. THEODULI Monachi, sive Thomae Mag. laudatio Gregorii

Nazianzeni; eiusdem orat. gratul. IV et epist. VIII, ed. ac

interpr. LAUBENTIO NORMANNO. Upsalae 1693. 4o. 356. THEODOLPHI, Episcopi Aurelianensis, Paraenesis ad iudices.

Nunc secundo edita et ex VC. locis plurimis emendata.

Opera G. ELMENHORSTI. Lugd. Batay. 1618. 4o. 357. THEOPHYLACTI Archiepiscopi Commentarius in iv Evangelia (Graece). Romae, (A. B. ASULANUS), 1542. Fol.

Bladz, 512 en 521 zijn niet gedrukt. 358. THEOPHYLACTI Epistolae. 3. MEURSIUS nunc primum edidit.

Lugd. Bat. 1617. 4o. 359. LE MOYNE, S., Varia sacra, cou sylloge variorum opusculorum

Graecorum ad rem ecclesiasticam spectantium (Gr. et Lat.), notis et observationibus uberioribus illustravit. Ed. 2a.

(Nieuwe titel-uitgave.) Lugd. Bat. 1694. 2 din. 4°. 360. ITTIGIUS, L. TH., Bibliotheca patrum apostolicorum Graeco

Latina. Praemissa est dissert. de Patribus Apostolicis. Lips. 1699. Operum CLEMENTIS ALEXANDRINI supplementum colleg.

et edidit TH. ITTIGIOS. Lips. 1700. 8°. 361. MABILLON, J., Vetera analecta. Luteciae Parisior. 1675—1685.

4 dln. 8o.

IV. ROOMSCH KATH. GODGELEERDHEID.

BREDERODE.

362. Hier beghint een boec dat mē hiet summe le roy Of des

conincs summe Ende leert hoe dat men die sonden biechten
en beteren sal. (Op het einde :) En wort gheeyndt ende
voldaen, in die printe te delf in hollant. Int iaer ons heren
duysent vier hondert acht ende tseuentich, den vier ende
twintichsten dach der maent aprilis : dat was sdaiechs nae
sinte iorijs dach. Ridder ende maertelaer. 4°.
Eerste zeer zeldzame uitgave. Uit het Fransch vertaald door JAN VAN

Onder de subscriptie zijn de wapenschilden der drukkers JACOB JACOBZ. VAN DER MEER en MAURITIUS JEMANTSZ. VAN MIDDELBORGH. Zonder pag., reclame of signat. Blijkens eene inscriptie op het perkamenten schutblad heeft dit exemplaar toebehoord aan JAN DE WAEL, woenende toe Amsterdam, bij die nuwe kerck. Het is onderaan vrij erg door vuur 'en boekworm beschadigd en gebonden in bruin lederen band. Zie verder omtrent dit boek LELONG, Boekzaal, bl. 223 ; VISSER, Naaml. bl. 7; PANZEB, Ang. Typ. I bl. 270, en EBERT, Bibl. Lex.

No. 19519. 363. Passionael. Somerstuck. (Achteraan :) bi mi gheraert leeu

ter goude in hollant Int iaer ons herē 1478. 4°. Zonder
houtsneden.
Passionael. Winterstuc bij denz. drukker. 1478.

De titelprent is opgeplakt in het 2e deel (winterstuc) aanwezig. Voor het le dl. optbreekt dezelve. Hoewel bij GERARD LEEU te Gouda reeds in 1477 boeken gedrukt schijnen te zijn, is dit waarschijolijk het eerste werk, waarop zijn naam als drukker prijkt. Zeldzaam vindt men beide deelen van dezen eersten druk bijéén, Deel I is af komstig uit de bibliot. Hultmanniana en geb. in bruin lederen band; het tweede is in

perkamenten band. Zie omtrent dit werk PANZEB, Ann. Typ. I bl. 442. 364. Passionael. Het winterstuck. Dat men heet die gulden

legende. (Achter fol. cxci staat: Gheprent tot Antwerpe, bi mi HENBICK ECKERT VAN HOMBEACH. Int iaer ons herē m.ccccc eñ XVI, opten, xxv. dach in Januario). Dan volgt: Hier beghīt tsomerstuc van dē passiöle. (Bij denz. druk

ker 1516 : op ten lesten dach in Meye). 365. Epistelē en Euangelien metten sermonen van den ghe

heelen iare die een nadē anderen volghende eñ oec medo die prophecien ghenomen wt der bibelen volmaectelic en

gherechtelic over gbeset wt den latine in goeden duytsche ghelikerwys alsmen houdende is inder heiligher kercken. (Achteraan:) Gheprēt ter goude in hollāt (bij geR. LEEU) Int iaer ons heren 1484; op sinte ians baptistē avont. 4°.

Deze uitgaaf met gekleurde houtgravuren en hoofdletters, geb. in bruin lederen band met koperen sloten, schijnt aan BRUNET en EBERT

onbekend te zijn. 366. Die spiegel der volcomenheyt. - Die exposicie of bedude

nisse des heylighen dienst der missen – Die weerdighe bereydinghe om salichlyc dat heylighe sacramēt dat is dat lichaem cristi te ontfanghen. (Achteraan:) Dit boec es voleynt en geprent in die goede stat van Antwerpē Intiaer ons heerē m.cccc on lxxxvIII, de xi. dach van maerte Bi mi GERA ERDT LEEU. 8'., in

perg. bandje. De bladen ziju gesign. A = K en a = 0. Aan beide zijden van het titelblad en tot besluit van het boekje vindt men houtsneden. De beginletters zijn rood gedrukt. Op het voorste schutblad staat eene ge

schrevene aanteekening. 367. Incipit tractatus de supsticiosis quibusdā casibus compilatus

in alma universitate studii Coloniensis p. venabilem mgim Heinricū de Gorihem sacre theo. pfessorem eximium. 18 ongenommerde bladz. (Daarna :) Incipit tractatus de celebratione festorum. Ook 18 blz. 8°.

Met Gothische letter gedrukt zonder plaats of jaartal. 368. Tractatus de pdestinacõe et reprobacõe divina Magistri hein

rici de gorichem sacre theologie professoris. (Aan 't slot op bl. 17: Anno dñi m.cccc. lxxiii). Incipit tractatus mgri heinrici gorichem de symonia circa sepulturain accidēte. (12 blz.). Incipit determinacio quotlibetica mgri johis de mechilinia doctoris eximii (coloniensis). (8 blz.). De valore et utilitate missarum p. defunctis celebratarum per sacre theologie professorem Jacobum ordinis Carthusien edita. (13 blz.) Hierop volgen nog vijf bladzijden van den voornoemden JOHANNES

VAN MECHELEN, zonder afzonderlijken titel. 4o. 369. SINTE

BERNARDUS souter, tot onser liever vrouwē Maria. Gheprent tantwerpen bi my GHERAERT LEEU. Int iaer ons heerē m.cccc eñ xci den vii, dach in Octobri: 80.

Dit keurig gedrukt en hoogst zeldzaam boekje in bruin lederen bandje, is versierd met houtsneeranden om de bladzijden, gekleurde begialetters en eene houtsnede aan beide zijden van het titelblad. De voorste schutbladen bevatten eene belangrijke aan:eekening omtrent dit

boekje.

370. Sint Jans Euangelium. (Achteraan:) Getijdē Van onser lie.

ver vrouwen, vā den heilighen Cruyce Die sevē psalmē Die Vigilie van negen lessen Mit vele andere gebedē Geprent ter Goude in Hollāt. Int iaer ons herē. m.ccccxcvi den xx. dach In April : Deo gracias. 8°.

Versierd met houtsneden, roode beginleiters en randen om de blad

zijden. 371. (GERARDI DE ZUTPHANJA), Tractatus de spiritualibus ascensio

nibus. De vita et beneficiis saly. Jesu Christi devotissime

meditationes cum gratiarū actione. Ind. pl. of jr. 8°. 372. Breviariū Traiectēse. 1514. Goth. letter, rood en zwart, met figuren in den tekst, in 2 kolommen. 8o.

Voorin is een met roode en zwarte letters bijgeschreven blaadje. Het titelblad en eenige volgende bladzijden hebben schriftelijke aan

teekeningen van eene oude hand. Achteraan ontbreken eenige bladen. 373. (HUSTUBERRO, B. DE), Itinerarium clericorum, Paris, JEHAN

PETIT, (1517). – Modus legendi abbreviaturas in utroque jure. Paris, J. PETIT, 1508. - Alphabetum Sacerdotum, vel Ordo sacerdot pparantis se ad missam. (Achteraan :) Im

pressum Traiecti p. me jouANE BERNARDI. 8'. 374. Den wijngaert vā Sinte Franciscus vol schoonre historien

legenden, ende duechdelijcke leeringhen allen menschen seer profijtelijck. (Achteraan :) Gheprent Thantwerpen binnen die Camer poorte Int huys vā Delft bi mi HENDRICK ECKERT

HOMBERCH Int iaer ons heeren, m ccccc, e xviij. den xij. dach vā December. 4°.

In 2 kol. Goth, lett. De titel is met roode en zwarte letters en met

houtsneden. 375. Hore beatissime virginis marie secundū usum Romanū, tota

liter ad longum: plerisque novis imaginibus huic novissime recognitioni passim insertis adornate, Paris, THIELMAN KERVER, 1522. 4o.

Dit exempiaar is gebonden in brnin lederen band, met talrijke fraaie houtsneden en randwerk om de bladzijden, voorstellende kinderspelen, historische figuren, leilige onderwerpen, arabeskea, den doodendans

enz. Voorin is een almanak. De tekst is met zwarte inkt gedrukt. 376. Canones apostolorum: veterum conciliorum constitutiones:

decreta pontificum antiquiora : de primatu Romanae ecclesiae. Moguntiae, J. SCHOEFFER, 1525. Fol.

De letters van den titel en ook vele in het boek zelf zijn rood ge

VAN

Op

« AnteriorContinuar »