Imágenes de páginas
PDF
EPUB

schaduwd. De bladzijden zijn niet genommerd. Enkele houtsneden en versierde beginletters. Het witte van bladz 5, de titel meegerekend

is door eene oude band beschreven. 377. Missale ad sacrosancte Romane ecclesie usum, etc. Parisiis,

per Joh. KERBRIANT, et JAH. ADAM socios, 1516. 8°.

Keurig gedrukt in twee kolommen met zwarte en roode letters, muzieknooten en houtsneden. De begicletters zijn meerendeels gefigureerd in houtsneden. De titel en de randen der bladzijden zijn voorzien

met aanteekeningen van eene onde hand. 378. DAVID, JORIS, Twonder-boeck waer in dat van der UVerldt

aen versloten gheopenbaert is. Opt nieuw ghecorrigeert ende vermeerdert bij den Autheur selve. Int jaer 1551. Fol.

Voorin is geplakt eene uit een ander werk gesneden beschrijving, welke het volgende behelst:

o't Wonder-Boeck, waer in dat van der Werldt aen Versloten veropenbaert is. 1551. gecorrigeert en vermeerdert bij den autheur, extra raer, alzoo alle de exemplairen bij de Magistraeten van diverscbc Steden onderschept zijn, en door Beulshanden verbrand. Deze editie is vercierd met printen van deu ouden WIRIX, en ook met eenige van DAVID JORIS den auteur zelve, alzoo hij een vermaerd Schilder was.”

Hieronder staat geschreven : » Voyez pour la rareté de ce Livre Le Vaderlands woordenboek, imprimé à Amsterdam in Octavo, tome II. page 92. ou l'on tronvera nne tres ample Description.”

Dit exemplaar was voorheen in 't bezit van GOETHALS VERCRUYSSE wiens naam ook vooriu staat.

380.

GELASII

379. Vaticinia sive Prophetiae Abbatis Joachimi et Anselmi Epis

copi Marsicani. Cum praefatione et adnotationibus Paschalini Regiselmi. (Lat. et Ital.) Venetiis, apud HIER. PORRUM, 1589. 4°. Met talrijke in den tekst gedrukte figuren.

Voorin eene uit den Catalogus van Crevenna vol. I, 172 overgeno• men aanteekening. Zie over deze uitgave BRUNET III, I, 533.

CYZICENI Commentarius actorum Nicaeni Concilii. Nunc primum Grece prodeunt, interprete ROB. BALFOREO SCOTIO, cum eiusdem notis. Lutetiae, ap FR. MORELLUM, 1599.

Non sine privilegio. 8'. 381. Acht Voorstellinghen Uytghegheven van die van het Paus

dom, om te bevestighen de waerheydt en de alghemeynheydt hares gheloofs, tegens alle nieuwe (gelyck zyse noemen) Sectarisen. Mitsgaders oock Acht teghenstellinghen, Der Gereformeerde: dienende tot antwoort ende wederlegginge der selviger Catholycke voorstellingen. Wtghegheven tot nut

VAN

ende profijt van, alle Lief-hebbers der Waerheyt. Dit Boeckjen is gedruckt voor HENDRICK MEGHEN, d’welck een beminder is van alle waerheyt. Den 12. October stilo veteri

1656. 4°. 382. IPPINGA, A., De origine et progressu cultus reliquiarum.

Gron. 1666. 4". 383. FERRARII J. A., Euclides catholicus, sive demonstratio Ro

manae fidei ex primis, certis et evidentibus principiis, Mathematica methodo et connexis continua serie propositionibus

deducta. Juxta exemplar impressum. Lond. 1676. 4". 384. Verhael, Van 't wonderlijcke en seltsame Leven, en de Mira

kelen van de aldergelukkigste Rossa de Sante Maria, Van de Ordre der Preekheeren, Gebracht uyt Spanjen, getrouwelijck uyt die Taal Overgezet, ende uytgegeven door G. CROESE. Met een Voor- en Naareden aan alle vroome Ingesetenen tot Yperen. Amst., bij DANIEL VAN DEN DALEN, op den Nieu

wendijck, in de Boeckwinckel, 1677. 49 385. Catechismus Romanus, ex decreto concilii Tridentini et

Pii v. Pont. Max. jussu primum editus. Ed. iterata. Cum apparatu ad Catechismum. Lovanii 1685. Cum gratia et pri

vilegio. 8o. 386. MADERI, J. J., De S. Laurentio martyre. Helmstadi 1688. 4". 387. Den edelen Ridder en H. Martelaer Sebastianus verheft.

Antwerpen 1719. 8o. 388. SCHILLING, C. 1., Historia bullae Clementis XI. Helmstadi

1721. 40. 389. TURSELLINI, HOR., Lauretanae historiae lib. v. Additis Donis

quibus sacra Deiparae Virginis Domus colitur, et decoratur.

Venetiis 1727. 8°. 390. GOEREE, J., Godtvrugtige almanach of Lof-gedachtenis der

Heyligen op ijder dag van 't Jaar. Gevolgt na den beruchten SEBASTIAN LE CLERC. Amst. 1730. DI. I. 4". Plaatwerk.

De Almanak is compleet. 391. CHAIS, C., Lettres historiques sur les jubilés et les indul

gences à l'occasion du Jubilé Universel célébré à Rome par

Bénoît xiv l'an 1750, etc. La Haye 1751. 3 dln. 8o. 392. BERENGARIUS TURON ENSIS, oder Ankündigung eines wichti

gen Werkes desselben, wovon in der Herzogl. Bibl. zu Wol-
fenbüttel ein Manuscript befindlich, von
Braunschweig 1770. 4o.

[ocr errors]

E.

LESSING,

393. Codex diplomatarius monasterii Sancti Michaelis, Bergensis

Diocesis, vulgo Munkalif dicti, etc. Ex originali libro menbraneo, nunc primum in lucem editus a P. A. Munch. Chris

tianiae 1845. 2 stkn. 4". Met drie steendrukplaten. 394. DEBAECKER, L., Histoire de Sainte Godelive de Ghistelles,

Légende du 11° siècle. 2e éd. Paris 1854. 8o. 395. GAMEREN, A. C. M. Van, De Oratoriis publicis et privatis, dis

sertatio canonica, etc. Lovanii 1861. 8'. 396. PAGÉS, Léon, Histoire des 26 Martyrs Japonais, dont la ca

nonisation doit avoir lieu à Rome, le jour de Pentecôte

1862. Paris 1862. 8. 397. PASCHA, J., Een deuote maniere om gheestelijcke Pelgrimagie

te trecken, tot den heylighen lande, als te Jerusalem, Bethlehem, ter Jordanen, etc, int licht ghebrocht door M. PEETER

CALENTIJN. Te Ghendt, C. VAN DEB MEEREN, 1612. 8". 398. LIPSIUS, J., Diva virgo Hallensis. Antv. 1605. Diva Sichemien

sis sive Aspricollis. Antv. 1605. Lovanium, sive oppidi et acad. eius descriptio. Antv. 1605. De Vesta et Vestalibus syntagma. Anty. 1603. De Bibliothecis syntagma. Anty. 1602. Dispunctio

notarum Mirandulani codicis ad C. TACITUM. Antv. 1602. 4°. 399. Placcaet Des Bisschops van Ceulen, tegens die van de Religie

in 't Sticht Munster. Waer in alle Onderdanen op seeckere pene scherpelijck belast werden, haer ter Biechte ende Misse

te begeven, enz. 's Graven-baghe, A. MEORIS, 1625. 4o. 400. HAINEE, A. J. J. F., De Hyperdulia ejusque fundamento. Lo

vanii 1864. 80.

V. KERKELIJKE GESCHIEDENIS EN

OUDHEDEN.

401. CAPPELLI, J., Historia sacra et exotica ab Adamo usque ad Au

gustum, Sedani 1613. 4o. 402. SANDII, C. C., Nucleus historiae ecclesiasticae. Colon. 1676.

Eiusd., appendix ad Nucleum historiae ecclesiasticae. Ibid. 1678. 4".

In dit exempl. ligt een los blaadje in do. met eene bibliographische aan teekening.

403. CAPPELLI, L., Historia apostolica illustrata, etc. Add. historiae

udaicae, ab Asamonaeorum tempore, ad Jerosolymorum

ultimum excidium ex Josepho compendium. Salmurii 1683. 4o. 404. LAMPE, F. A.,

Synopsis historiae sacrae et ecclesiasticae ab origine mundi ad praesentia tempora, secundum seriem periodorum deductae. Traj. ad Rhen. 1721. 8.

Doorschoten exemplaar in folio met aanteekeningen van J. WILLMET. 405. MOSHEMII, J. 1., Institutionum historiae ecclesiasticae antiquae

et recentioris lib. quatuor. Ed. altera. Helmstadii 1764. 4°. 406. MOSILEIM, J. L., Oude en hedendaagsche kerklijke geschiedenis

sen van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe. Uit het Latijn vertaald enz. door A. MACLAINE.

Ainst 1771-1774. 11 din. 80. 407. MOSHEIM, J. L., Noodige ophelderingen der kerklijke geschiede

nissen tot den tijd van CONSTANTINUS DEN GROOTEN. Amst.

1774–1775. 3 dln. 8°. 408. ROYAARDS, H. J., Compendium historiae ecclesiae Christianae.

Traj. ad Rhen. 1840—1845. 2 din. 8°. 409. Historia ecclesiastica. Dat is warachtighe beschrijvinge aller

ouder Christelicker Kercken. Oock soo wort hierin Leschreven der Martelaren lijden ende strijdt. Tot Dordrecht by my

PEETER VERHAGHEN, 1600. 4". 410 CASAUBONI, J., De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes

XVI. Cum prolegomenis auctoris in quibus de Baronianis anna

libus candide disputatur. Genevae 1654. 4o. 411. SCHANNAT, J. F., Vindemiae literariae, Hoc est veterum monu

mentorum ad Germaniam sacram praecipue spectantium collectio prima. Accedit conspectus trium vetustissimorum co

dicum, etc. Fuldae et Lipsiae 1723. Fol. 412. CANISIUS, H., Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et

historicorum, sive lectiones antiquae etc., cum praefat. et notis

J. BASNAGE. Amst. 1725. 4 din. Fol. 413. HENNELL, C. C., An inquiry concerning the origin of Christi

anity. London 1841. 8o. 414. GROOT, P. HOFSTEDE DE, Basilides am Ausgange dos apostoli

schen Zeitalters als erster Zeuge für Alter neutestamentlicher

Schriften. Deutsche verm. Ausgabe. Leipzig 1868. 8. 415. CONYNENBERGH, A., De Lucii Britonum regis, Jul. Mamaeae

Aug. et Philippi utriusque impp. credito temere Christianismo.
Lugd. Bat. 1698. 4o.

416. CHEVALLIER, R. A., De vexationibus, quas Christiani sub qui

busdam imperatoribus perpessi fuerunt, ex L. Julia maie

statis maxime derivandis. Gron. 1776. 4o. 417. FRIKIUS, A., Dissert. de traditoribus. Von denenjenigen, welche

unter des Diocletianus Verfolgung die Bibel zu verbrennen

übergeben haben. Lipsiae 1738. 4'. 418. BORSIUS, J., De primorum hominum Christianorum vita pri

vata. Lugd. Bat. 1825. 8o. 419. MÜLLER, E., De persecutionibus et martyriis Christianorum

veterum. Wittebergae 1670, 4'. 420. HIRT, J. F., De imperatorum ante Constantinum M. erga

Christianos favore. Jenae 1758. 49. 421. BULLUS, G., Defensio fidei Nicaenae, ex scriptis, quae exstant,

Catholicorum doctorum, qui intra tria prima Ecclesiae Chris

tianae secula floruerunt. Oxonii 1688. 4". 422. SUICERI, J. C, Symbolum Niceno-Constantinopolitanum expo

situm, et ex antiquitate ecclesiastica illustratum. Traj. ad

Rhen. 1718. 4". 423. HORTHEMELS, J., De haeresi Ariana. Lugd. Bat. 1723. 4o. 424. BONNET, G., De caussis superstitionem inter Christianos,

Trai. ad nhen. 4753. 4. 425. GOEZIUS, G. H., De ritu lectionum Sacrarum. Wittemb. 1685.40. 426. ZENTGRAVIUS, J. G., De ritibus baptismalibus seculi secundi.

Jenae 1749, 40. 427. SCHUBARTUS, A. C., De ritibus primitivae ecclesiae baptismali

bus. Jenae 1684. 4°. 428. WEIJRAUCH, A.,

De candido veterum clericorum vestitu sacro. Wittebergae 1685. 4o. 429. LINCKNERUS, J., De alba veste paptizatorum, Germanis dicta

Wester-Hembd. Regiomonti 1715. 4o. 430. WAEL, 8. DE, De altaribus. Ultrajecti 1657. 4o. 431. BEBELIUS, B., De aris et mensis eucharisticis veterum. Argen

torati 1666. 40, 432. WALONIS MESSALIN), De episcopis et presbyteris contra D.

PETAVIUM LOIOLITAM. Dissertatio prima. Lugd. Bat 1641. 8°. 433. KRETSCHMER, M., De diaconis, archidiaconis, hypodiaconis et

diaconissis. Rostochii 1655. 4". 434. LEHMANN, P. A., De archidiaconis veteris ecclesiae. Lipsiae

1687. 4o. 435. STARCK, J. s., De catechizatione veterum. Wittenb. 1688. 4o.

« AnteriorContinuar »