Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Jesuiten Gespeelt op Het Schouw-Tooneel van de Wereld.
Zes verhandelingen. Door een Liefhebber der Waarheid. In

't jaar 1688. 4o. 496. Omstandig Verhaal van 't Plunderen der Jesuite kerk binnen

de Stad Thoorn, zijnde ontstaan om dat de Protestantse kinderen voor de Processie der Jesuiten, in gemelde Stad gehouden, niet wilde knielen, op den 16 July 1724. Alsmede de Wreede Sententie Die daar op is gevelt en op een

Moordadige wyze volbragt, enz. Utrecht 1725. 4". 497. Aanspraak aan de Protestantsse Mogentheden, Tot bescher

ming van hunne onderdrukte Geloofsgenoten in Polen, En de elendige Ingezetenen der stad Thoorn. Door den Auteur van den Lauwerkrans, enz. Amst., by JOHANNES VAN LEEU

WEN, in de Huyde-straat (1725). 4°. 498. LEYDECKER, M., De Corn. Jansenii Episcopi Yprensis vita et

morte, disputationes octo. Traj. ad Rhen. 1694. 4°. 499. LEYDECKER, M., De callidis Jansenistarum adversus Innocenti

x. bullam consiliis, pars prima. Traj. ad Rhen. 1694. 4°. 500. LEYDECKER, M., De vario Jansenistarum fato disputationes

duodecim. Ultrajecti 1680. 40. 501. BENNINK JANSSONIUS, R., De Romano-Catholicorum, qui vulgo

Jansenistae dicuntur, historia et principiis. Gron. 1841. 8o. 502. De Schryver der liegende Jansenist, In een Vliege-jaager

hervormt, Uyt zyne Schriften andermaal afgebeeldt, En met zijn Vlieg-lap vertoont. Beneffens Een Kort-bondig Vertoog

van het Jansenisch-Spook. Amst. 1706. 4". 503. BUYS, P., Rome en Utrecht, of korte schets van den oor

sprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie

hoofd-geschillen. 2e dr. Amst. 1844. 8o. 504. HECKER, H. C., De nonnullis indulgentiarum quaestoribus

Saec xv. et xvi. Lipsiae 1720. 4°. 505. SECKEN DORF, v. L. VAN, Uitvoerige en onpartijdige Historie

der Reformatie, verduitscht en merkelyk vermeerdert door E. FERICKIUS, waar by gevoegt is De Goude en Zilvere Eergedagtenis of Medalische Historie der Reformatie, enz. Delft

1730. 3 din. Fol. Met platen en portretten. 506. HAAR, B. TER, De geschiedenis der Kerkhervorming in tafe

reelen. 4e dr. Amst. 1848. 2 din. 8°. 507. HOOP SCHEFFER, J. G, DE, Geschiedenis der Kerkhervorming

in Nederland van haar ontstaan tot 1531. Amst. 1873. go.

508. SCHOLTZ, J. G. L., Thomae a Kempis sententia de re. chris

tiana exponitur et cum Gerardi Magni et Wesseli Gansfortii

sententiis comparatur. Gron. 1839. 8o. 509. SLEIDAN, J., Warachtighe Beschryvinghe, Hoe dattet met de

Religie ghestaen heeft: Ende oock met de ghemeyne welvaert, onder Keyser Carolo de vijfste. (Uit het Latįin) door M. W. DEELEN int Nederlants verduytschet. Noch zijn hier by gevoecht de drie Boecken van de vier opperste Keyserrijcken Te weten Van Babyloniën, Persen, Griecken ende Romen.

Tot Leyden, by J. PAEDTS JACOBSZ., 1596. 4°. 510. SEYFRIED, G., De J. Hussi martyris, ortu, educatione, studiis,

doctrina, vita, morte, et scriptis. Jenae 1729. 40. 511. JOANNIS HUSS et HIERONYMI PRAGENSIS Historia et monu

menta, sparsim bonam partem prius publicata, deinde vero duobus tomis conjunctim edita, cum plurimis aliis nondum

tum in lucem prolatis. Norimbergæ 1715. Fol. 512. DE RUEVER GRONEMAN, S. A. J., Diatribe in JOHANNIS WICLIFFI

vitam, ingenium, scripta. Traj. ad Rhen. 1837. 8o. 513. LUZ, J. P., Spicilegium hist.-eccles. ex praefatione M. LUTHERI

in libros vet. Testamenti. Halae 1709. 4o. 514. SĐELEN, J. H. VON, Lutherus de scholis optime meritus.

Flensburgi 1716. 4'. 515. WAGENER, G., Memoria divini herois M. LUTHERI. Vittemb.

1717. 4. 516. BLANCKE, O. A. De pictura Electoris Saxoniae, et M. LUTHERT,

coram imagine crucifixi procumbentium. Lubecae 1718. 4o. 1517. HALLBAVER, F..A., Lutherus politioris litteraturae cultor et

aestimator. Jenae 1717. 4. 518. FROEREISEN, J. L., De characteribus verae reformationis ad

B. LUTHERI Reformationem applicatis. Jenae 1717. 4o. 519. FÖRTSCH, M., Oratio de nervis justificationis coram Deo sub

papatu turbatis et ruptis, sed a Luthero detectis et resti

tutis. Jenae 1717. 4o. 1520. JBRICHOVIUS, TR. J., Oratio de Luthero vere evangelista.

Lipsiae 1719. 40. 521. MAIMBOURG, L., Histoire du Lutheranisme. 2e éd. Suivant

la copie imprimée à Paris 1681—1682. 8o. 522. ZIEGLER, J. J., In memoriam jubilei Augustanae confessionis

socundi. Duisburgi ad Rhenum 1730. 4°.

5:23. BOON, A., De duplici principio, unde in ecclesia emendanda

exierunt saec. XVI reformatores. Gron, 1839. 8". 524. mualius, H., Henrici Zutphaniensis martyris propositiones

sive confessio doctrinae. Kiliae 1717. 4o. 525. BEZA, THEOD., 't Leven ende Doot van M. IAN CALVIN. Be

grijpende int corte 't verhael van t ghene dat hij heeft gedaen in zijn leven. Nieu ende getrouvvelijck verduytscht,

door M. E. Tot Delf, by JAN ANDRIESZ., 1614. 4°. 526. ESCHER, D. G., De Calvino, libr. N. T. historicorum interprete.

Traj. ad Rhen. 1840. 8°. 527. MAIMBOURG, Critique générale de l'histoire du Calvinisme.

2e éd. Ville-Franche 1683. 8". 528. Kerckeliicke Ordonnantie der Gemeente van Geneven. Eer

tijdts ghemaeckt bij de seer Eerw. Heeren de Borghemeesteren: enz., den 13 Nov. 1561, Bij het leven vanden

Hoogh-ghel. Joh. CALVINUS, enz. t'Amst. 1617. 4". 529. TICHLER, J., De indole sacrorum emendationis, a ZWINGLIO

institutae, rite diiudicanda. Traj. ad Rhen. 1827. 8°. 530. PFAPFIUS, C. M., De formula consensus Helvetica. Tubingae

1723. 4°. 531. Epistolae obscurorum virorum ad Dn. M. Ortuinum Grati

um. Nova et accurata editio. Francof. 1643. 8°. 532. RÖMER, B. C. H., De Gustavo I, rerum sacrarum in Suecia,

saec. XVI, instauratore. Traj. ad Rhen. 1840. 8o. 533. VOIGT, K. D., De haereticis misera morte extinctis. Vitemb.

1716. 4°. 534. (VERSTEEGEN, K.), Theatre des Cruautez des Hereticques de

nostre temps. Traduit du Latin. En Anvers, chez ADRIEN

HUBERT. 1588. Avec Privilege. 4°. Met platen. 535. Voltolijnsche Tyrannye, Dat is: Volcomen ende waerachtige

Beschrijvinghe vanden schrickelycken ende Onmenschelicken Moort inden Lande van Voltolijn, aen de Evang. Inghesetenen van dien ghedaen door de Barbarische Spaensche macht, de Rebellen en Banditen, den 9. ende 10. Juli. Anno 1620. enz. Tot Arnhem, by JAN JANSEN,

1621. 40. 436. CROSBY, T., The History of the Englisch Baptists, from the

Reformation to the beginning of the reign of King George

I. London 1738-1740. 4 din. 8°. 437. Antichrists Brant-teecren. Interrogatoria, (sic.) Van weghens

DEN

de Nederl. Spaensche Inquisitie van Brabandt ende Vlaenderen, overheerde Provintien, bij den Bisschop van Mechelen ende Gent, gedaen inden Jare 1629, op den Persoon van Vrouwe MARIA VAN PROVINS, enz. om dat dezelve niet ter Kercken, ofte Biechte, Communie en wilde gaen gelijck de

Paus-gesinde. 's Gravenhage 1633. 4°. 438. Sententie in dato 2 Januarij 1662 en executie, gewezen en

gedaen over syne Exellentie FRANCISCO JOSEPH BORRI, Door de Heylige Inquisitie tot Romen. Waer in klaerlijck en oprechtelijck getoont wort 1. Sijn Opkomst en Geboorte. 2. Sijn Leven en Bedrijf. 3. Sijn Leere. 4. De Executie over sijn Beeldt. Alles uyt de origineele Italiaensche Tael getrou

welijck vertaelt. 's Gravenhage 1662. 4". 539. VAN

HONERT, J., Oratio de Bohemorum et Moravorum ecclesia. Lugd. Bat. 1739. 40. 540. HARTMANN, s., De mirabilibus providentiae viis, quae in

persecutionibus recentioribus ecclesiae Bohemo-Euangelicae sunt

conspicuae. Lugd. Bat. 1769. 4'. 541. SAND, C. C., Bibliotheca anti-trinitariorum, etc. Acc. alia

quaedam scripta. Freistadii 1684. S. LUBIENIECII Historia

reformationis Polonicae. Ibid. 1685. 80. 542. SIRICIUS, M., Religio Moscovitica. Giessae 1661. 40. 543. REGENVOLSCII, A., Systema historico-chronologicum ecclesia

rum Slavonicarum per provincias varias distinctarum, libris iv. Traj. ad Rhen. 1652. 4'.

DE, De conversione Indorum. Ultrajecti 1675. 4o. 545. Deux mémoires sur l'origine et l'influence des églises wa

lonnes; leur utilité actuelle et les moyens de les maintenir par J. TEISSEDRE L’ANGE et H. J. KOENEN. Amst. 1843. 8o.

544. MEY,

H.

F.

A.

VI. HEBREEUWSCHE TAAL, LETTERKUNDE, OUDHEDEN EN INLEIDING OP DE SCHRIFTEN VAN HET O. V.

(Zie G. 2226—2247.)

546. PAGNINI, L., Epitome thesauri linguae sanctae. Quarta ed.

cui accessit Appendix dictionum Chaldaicarum, nova et copiosa. Lugd. Batav., excudebat F. RAPH ELENGIUS, Typis Plan

tinianis, 1588. 8u. 547. AMAMA, S., Ebreusch Woord-Boek. Tot dienste der leergierighe

Nederlanders in 't Nederlandts ghestelt, enz. Tot Franeker,

Ghedruckt by ULDERICK BALCK, 1628. 8°. 548. COCCEI, J., Lexicon et commentarius sermonis Hebraici et

Chaldaici. Edit. noviss. Francofurti et Lipsiae 1713. Fol.

Doorschoten en in twee banden gebonden exemplaar, met talrijke

aanteekeningen van Prof. WILLMET. 549. MICHAËLIS, J. D., Overweeging der middelen, waar van men

zig bedient, om de Hebreeuwsche taal, regt te verstaan. In het Nederduitsch vertaald door C. A. DE LAVILLETTE. Utrecht

1762. 80. 550. SIMONIS, J., Lexicon manuale Hebraicum et Chaldaicum, Lugd.

Bat. 1763. Eiusd., Observationes lexicae in supplementum lexici Hebraici manualis editae. Halae Magdeb. 1763.

Doorschoten en in twee 4o banden gebonden exemplaar, met talrijke aanteekeningen van J. WILLMET. Bij bl. 337 ligt een los beschreven

strookje papier. Het eerste deel loopt tot bl. 360. 551. SIMONIS, J., Lexicon manuale Hebraicum et Chaldaicum.

Recensuit, emendavit, auxit J. G. EICHHORN. Editio 3a. Halae

1793. 2 din. 8°. 552. SCHEIDIUS et J. J. GROENEWOUD, E., Lexicon Hebraicum et

Chaldaicum manuale in codicem sacrum Veteris Testamenti.
Traj. ad Rhen, et Harderovici Gelr. 1805–1810. 2 din. 4°.
J. MULDER, M.,

Hebreeuwsch-Nederduitsch Handwoordenboek. Amst. 1829. 8°. 554. LEVITAE, E., Grammatica Hebraica, interprete 8. JUNSTORO.

Basil., apud FROBEN., 1532. 8°.

De naam van den vertaler was SEB, MUNSTERUS, maar wordt in deze

uitgave steeds JUNSTORUS gespeld.

553.

LEMANS

en

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »