Imágenes de páginas
PDF
EPUB

VII. TAAL EN GESCHIEDENIS DER

SCHRIFTEN VAN HET N. V.

622. PASORIS,

G. Manuale Graecarum vocum Novi Testamenti. Lugd. Bat, ELZEVIR, 1640.

Een doorschoten en in fol. band gebonden exemplaar, met talrijke

aanteekeningen van J. WILLMET. 623. Glossarium Graecum in sacros novi Foederis libros. Ex. Mss.

primus ed., notisque inl. J. ALBERTI. Acc. eiusd. miscellanea critica in Glossas nomicas, Suidam, Hesychium. Lugd. Bat.

1735. 8o. 624. SCHOETTGENII, CAR. Novum lexicon Graeco-Latinum in Nov.

D. N. J. C. Testamentum. Lipsiae 1746. 8o.

In drie deelen gebonden, doorschoten exemplaar met aanteekeningen

van prof. WILLMET. 625. ERNESTI, J. C. G., Epistola ad J. F. Schleusnerum, de Suidae

lexicographi usu ad crisin et interpretationem libr. sacrorum.

Lipsiae (1785). 8°. 626. Hesychii glossae sacrae Graece. Ex universo illius opere

excerpsit, emend., notisque illustr. J. C. G. ERNESTI. Acc. glossae Gr. in Psalmos ex catal. MS. bibl. Taurinens. denuo

editae. Lips. 1785. 8°. 627. Suidae et Phavorini glossae sacrae Graece. Cum spicilegio

glossarum sacrarum Hesychii et Etymol. M. congessit, emendavit et notis illustravit J. C. G. ERNESTI. Acc. dissertatiun

cula de glossis sacris Suidae et Phavorini. Lipsiae 1786. 8o. 628. FISCHERI, J. F., Prolusiones de vitiis lexicorum Novi Testa

menti separatim antea, nunc coniunctim editae multis partibus

auctae multisque in locis emendatae. Lipsiae 1791. 8o. 629. SCHLEUSNER, J. F., Novum lexicon Graeco-Latinum in Novum

Testamentum. Lipsiae 1792. 2 dln. 8°. 630. VOORST, J. VAN, Animadversiones de usu verborum cum prae

positionibus compositorum. in Novo Testamento. Lugd. Bat. 1818-1821. 2 din. 8°.

631. WALCHII, J. G. Bibliotheca theologica selecta litterariis adno

tationibus instructa. Jenae 1757-1765. 4 dln. 8°. 632. BRETT, T., Verhandeling over de oude overzettingen van

den Bijbel. In een brief aan een vriend. Uit het Engelsch

vertaald door de Heer E. B. s. 's Gravenhage 1763. 8°. 633. PANZER,

G. W., Entwurf einer vollständigen Geschichte der deutschen Bibelübersetzung D. M. Luthers vom Jahr 1517 an, bis 1581. 2te mit Zuzätzen vermehrte Ausgabe. Nürn

berg 1791. 8°. 634. PISCATOR, J., Apologia, Das ist, Verthädigung der nowen

Herbornischen Bibel: Wider das Lesterbuch PAUL RÖDERS

Pharrers zu Kochberg. Herborn 1608. 4o. 635. ZORNII, P., Historia bibliorum manualium, ex antiquitatibus

ecclesiarum secundum decem saeculorum seriem illustrata. Lips. 1738. - Eiusd., Historia bibliorum ex Ebraeorum diebus festis et ieiuniis illustrata selectissimisque observationibus adornata. Ibid. 1741. Eiusd., Historia bibliorum pictorum ex antiquitatibus Ebraeorum et Christianorum illustrata. Lips. 1743. 4°.

Elk dezer drie werken heeft ook een Hoogduitschen titel. 636. MÜNTERI, F., Commentatio de indole versionis Novi Testa

menti Sahidicae. Adcedunt fragmenta epistolarum Paulli ad Timotheum ex membranis Sahidicis musei Borgiani Velitris.

Hafniae 1789. 4o. 637. BERNSTEIN, G. H., De Charklensi Novi Testamenti translatione

Syriaca commentatio. Vratislaviae 1837. 4o. 638. HERINGA, EZ., J., Bijzonderheden, betreffende de vervaardi

ging van de gewone Nederlandsche Bijbelvertaling (Meest uit schriftelijke bescheiden.) 8.

Overgedrukt uit hei Archief voor Kerk. Geschied., dl. V. 639. DOEDES, J. J., Geschiedenis van de eerste uitgaven der schrif

ten des Nieuwen Verbonds in de Nederlandsche taal (1522, 1523). Volgens onlangs gevonden exemplaren thans voor het

eerst beschreven. Utrecht 1872. 8°. 640. STOSCH, F., 'ATOGTodexov blóxinpox hoc est tractatus theologicus

de epistolis Apostolorum non deperditis. Gron. 1753. Eiusd., Tract. theol. de epistolis Apostolorum idiographis. Guelpherb. 1751. – Eiusd. Diss. theol. de duplici Apostolo

rum OOTVEVOTIA tum generali, tum speciali. Ib. 1754. 8°. 641. CHRYSANDER, W. C. J., De primo scripto Arabico, quod in

Germania typis excusum est: epistola Pauli ad Galatas.

Halae 1749. 4o. 642

MICHAELIS, J. D., Inleiding in de godlijke Schriften van het Nieuwe Verbond. Uit het Hoogd. naar den 3den druk vert., onder opzigt, van F. G. C. RÜTZ. Met de bijvoegsels en ver

beteringen. 's Gravenh. 1778–1792. 2 din. 6 stkn. 8°. 643. HERINGA, EZ., J., Beoordeeling van de nieuwe uitgave der Prolegomena in N. T. van J. J. WETSTEIN Amst. 1832. 8°.

Afgedrukt uit de Godgel. Bijdragen, Dl. VI. bl. 781—8 19. 644. SCHOLTEN, J. H., Historisch-kritische inleiding tot de Schrif

ten des Nieuwen Testaments, ten gebruike bij de Akademische

lessen. 2de vermeerderde druk. Leyden 1856. 8°. 645. SCHOLTEN, J. H., Het oudste Evangelie. Leiden 1868. 8'. 646. HOLWERDA, J. H., Bijdrage tot de geschiedenis van den Canon

des Nieuwen Testaments. 8'.

Overgedrukt uit de Godgel. Bijdr, 1868. 2de st. 647. SCEHNCKENBURGER, M., Ueber den Ursprung des ersten kano

nisehen Evangeliums. Stuttgart 1834. 8'.

Overgedrukt uit de Studien der Würtemb. Geistlichkeit. 648. DEMARET, J. F., De origine Evangeliorum deque eorum his

torica auctoritate. Lovanii 1865. 8'.

VIII.

APOLOGETIEK, DOGMATIEK,

MORAAL.

649. GUADAGNOLI, P., Apologia pro Christiana religione, qua re

spondetur ad obiectiones Ahmed filii Zin Alabedin, Persae Asphahensis, contentas in libro inscripto Politor Speculi. Romae 1631. 4o.

Zie over dit werk v. HULTHEM in Bibliotheca Hulthemiana. I. 149, No. 1839. – Waarschijnlijk is het jaartal 1681 in genoemden Catalogus

eene drukfout voor 1631. 650. GUADAGNOLI, P., Idem liber Arabice. Romae 1637. 4o.

651. GROTIUS, H., De veritate religionis Christianae. Ed. novissima,

in qua eiusd. annotationes suis quaeque paragraphis subiectae sunt. Paris 1650. Fol.

Doorschoten exemplaar, met enkele aanteekeningen. 652. GROOTS, H. DF, Bewijs van den waren Godsdienst mitsgaders

zijne andere stichtelijke gedichten en gesangen, met eenige

korte Aentekeninge, etc. 's Gravenh. 1683. 8". 653. Groots, H. DE, Bewijs, enz. Vermeerdert met het leeven des

schrijvers. 4e dr. Amst. 1720. 8. Met port. 654. HUGO DE GROOT's Bewijs van de ware Godsdienst, met zijne

overige Nederduitsche gedichten. Uitgegeven door JO. DE

VRIES. Amst. 1844. 80. 655. BUDDEI, J. F., Theses theolog. de atheismo et superstitione

variis observ. illustratae et in usum recitationum academicarum editae. Suas observationes et dissertat. contra Atheos

adj. H. BUURT. Trai. ad Rh. 1737. 8'. 656. BENTLEY, R., De dwaasheid en de onredelijkheid der Godver

zakinge. Vertaalt, met aantekeningen, enz. verrijkt door J.

LULOFS. Amst. 1741. 4o. 657. (GUENÉE), Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche

Jooden aan den heer de Voltaire, benevens oordeelkundige aanmerkingen, enz. Naar de 2e. uitg. uit 't Fransch. Amst.

1770—1773. 2 dln. 8°. 658. ANDERSON, G., A remonstrance against Lord Viscount Bo

LINGBROKE's Philosophical Religion, addressed to D. MALLET.

Edinburgh 1756. 8o. 659. ROOY AARDS, H. J., Het genootschap tot verdediging van de

Christelijke Godsdienst geschiedkundig geschetst. Feestrede, ter viering van het vijftigjarig bestaan des Genootschaps, uitgesproken in 's Hage, den 23 October 1835. Met aantee

keningen en bijlagen. 's Gravenhage 1836. 8°. 660. HENGEL, W. A. VAN, Over de Godgeleerdheid in het algemeen

en hare betrekking tot het onderwijs op 's lands hoogescholen

in het bijzonder. Leyden 1850. 8. 661. PERKINS, W., Een tractaet van de Christelycke Billickheydt,

Uit de Engelsche Tale overgheset door v. MEUSEVOET. Tot Amsterdam, by JAN EV. CLOPPENBURCH, 1613. 4°. 662. PERKINS, WILH., Een seer uyinemende Tractaet ende ver

handelinghe der H. Sacramenten des Nieuwen-verbondts, enz., door EUST. MANGEL. Tot Amst. enz. 1613. 4".

enz.

W.,

verva

V.

AERTSZ.

663. PERKINS,

Een heerlijckende zeer schoon Tractaet, ofte Christelijke Onderrichtinge van het A vondtmael onses Heylants Jesu Christi. In de Nederd. Spraecke zeer ghetrouwelyck vertaelt door GILLIS VAN BREEN. Tot Amst. enz.

1613. 4. 664. PERKINS, W., Onderrichtinghe van het mis-bruyken der

Prognostication. Zeer profytelick voor alle Menschen, ende principalyck voor den Landt-man. Uit het Engels in Nederduydtsch vertaelt door V. UEUSEVOET.

Tot Amst. enz. 1613. 4o. 665. PERKINS, W., Verscheyden theologische wercken,

tende zeer profytelycke, leersame ende morale Schriften, tot onderwysinghe in verscheyden punten des Geloofs : enz. Uit de Engelsche in onze Nederl. Tale overgheset door

MEUSEVOET. Tot Amsterdam, enz. 1614. 4o. 666. COORNHERTS, D. V., Wercken. Amsterdam, bij J.

COLOM, 1630. 3 din. Fol. 067. Epistolae ecclesiasticae et theologicae, quarum longe major

pars scripta est a Jac. Arminio, J. Uytenbogardo, C. Vorstio, G. J. Vossio, H. Grotio, S. Episcopio, C. Barlaeo. Edit.

tertia, novo augmento locupletata. Amst. 1704. Fol. 668. Bibliotheca historico-philologico-theologica. Edd. T. HASAEUS

et F. A. LAMPE. Amst. 1724-1726. 16 din. 8°. 669. ERNESTI, J. A., Opuscula theologica. Lipsiae 1773. 8*. 670. HERDER, J. G., Brieven betreffende de beoefening der Godge

leerdheid. Uit het Hoogduitsch door W. VAN HAVELSVELD.

Amst. 1785. 8o. 671. Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en

letterkunde. Amst. 1834-1838. 6 din. 4°. 672. Stemmen en beschouwingen over godsdienst, staat-, geschied

en letterkunde. Amst. 1839—1840. 2 din. 8'. 673. WALRAVEN, D. A., Oratio de hermeneutica sacra cum lin

guarum atque antiquitatum Orientalium studiis necessario

copulanda. Amst. 1786. 4'. 674. HENGEL, W. A. VAN, Oratio de elementis disciplinae theolo

gicae bene ac diligenter pertractandis. Leovardiae 1816. 4". 675. Voorst, J. VAN, Oratio de commodis atque emolumentis, quae

e singulari principum Europaeorum, in religione Christiana his temporibus profitenda, consensu sperare et augurari liceat. Lugd. Bat. 1817. 4o.

« AnteriorContinuar »