Imágenes de páginas
PDF
EPUB

801. Hetzelfde werk. Tot Rotterdam, Bij ISAAC VAN WAESBERGHE, 1639. 8°.

Met aanteekeningen op de Schutbladen van J. J. SCHULTENS. 802. Hetzelfde werk. t' Amsterdam, bij MICHIEL DE GROOT en JACOBUS CONYNENBERGH. 8°.

803. Van Hooft- ende Hert-sorge. Een stichtelyck Boecxken, over meer als veertich jaer ghemaect ende gheschreven, ende nu eerst in druck uyt-ghegheven. 's Gravenhage, Bij B. cz. NIEULANDT, 1606. 4o.

804. Waerachtighe Legende van JAN DE WITTE. In Françoysche Tale ghenaemt JEAN LE BLANCO. Waerinne kortelijc rijmsche wijse vervatet wordt de afkoemste, het op-wassen, den voort-ganc, de kracht, ellendighen staet, ende alle gheleghentheyt vander Papisten Broot-God, overghezet uit de Fransoysche ryme, door J. FRUYTIERS. Hier is noch by-ghevoeght der Papen Apen-spel, midtsgaders noch eenighe Refereynen ende Liedekens, ten zelven propooste dienende. In 's GravenHaghe, Voor A. MEURIS, 1609. 4°.

805. SOPINGIUS, A., Een Christelycke Meditatie Over den seer droevigen doot ende uytvaert Vande edele Deuchtrycken, ende seer discrete Juffrouw ATKE VAN AGGAMA Huysvrouwe Vanden Edelen, Erntfester, Wysen, Seer Voorsienigen Heer SYBRANT VAN OSINGA. Tot Franeker, Bij J. LAMRINCK, 1619. 4o. 806. VRY, F. DE, Anatomia, Dat is Ont-ledinghe van den Geestelycken Mensch. t' Amst., Bij J. EVZ. KLOPPENBUrg, 1622. 4o. Met gegrav. titel.

807. Rust-daghs Vermaeck of Ondersoeck hoe verre een Christen Mensch op des Heeren dagh syn Playsieren, ende Genuchten mach op-volghen. Soo uyt des Heeren Woordt als Synodus Nationael. Daer in Een schriftmatige verklaringe wort gedaen over Esai 58. vs. 13. Dienstigh om in desen tyt wel te worden betracht. Door TIMOTHEUS PHILADELPHUS. Gedruckt in 't Jaar onses Heeren 1664. 40.

808. HAMERS, P., Wenscht de Heilige Algemeine Christelijke Kerke; en met name ons waerde Vaderland dit Nieuwe Jaar 1675 Vol-op van alle Heil en Zegen; Volgens den eisch der Leere ons vertoont in de Besnydenisse Onzes Zaligmakers Jesu Christi. Volgt een kort onderricht aan Kerke-raden. Te Dordrecht, Bij S. ONDER DE LINDE, 1675. 4o.

809. KUIPER, F., Korte Verhandeling Van de Duyvelen Waar in beweezen word dat'er Duyvelen, of verstandige zelfstandige Geesten zijn, onderscheyden van het Geslacht der Menschen, Beesten, etc. Als mede der zelfder werkingen en krachten verklaart worden. Tot Rott., Bij J. NAERANUS, 1676. 4o. 810. KUYPER. F., Filosofisch en historiaal Bewijs dat 'er Duyvelen zijn. 2de deel. Tot overtuijging der Atheisten en Duyvelenontkenners. Uijt eijgen ondervinding, Notariale en andere getuygenissen, van verscheijden, noch leevende, onwraakbare getuygen, enz. Tot Rott., Bij J. NAERANUS, 1676. 4o. 811. Desiderius Peregrinus, of begeerders pelgrimaedje naar 't huis der liefde. Tot Rotterdam, Bij F. VAN HOOGSTRATEN, 1679. 8. Met ingedr. vignetten.

812. BURNET, G., De Ware Bekeringe en Violente vervolgingen van EVA COHEN, Nu genaemt ELISABETH. zijnde een Persoon van qualiteyt van de Joodsche gesintheyt geweest, en gewoont hebbende tot Delft; dewelcke Gedoopt is den 10. October, 1680, in St. Martins Kerck, des Coninghs Parochie van Whitehall. Volgens de Copye, tot London Gedruckt, gesegelt, ende onderteeckent, tot confirmatie van den Inhoudt des zelvige, bij de Gravinne van Thanet, ende den Heer L. JENCKINS, Secretaris van Staat. 4°.

813. LEOYD, O., Het Gezigt Van den Panther. Uyt het Engelsch Vertaald. Gedrukt in 't jaar 1688. 4o.

814. BEUNINGEN, C. VAN, Aen de HH. Schout, Burgemeesteren ende Schepenen van Amsterdam. 1688. 4".

815. Zend-brief van c. VAN BEUNINGEN aan c. v. H. Amsterdam

1688. 4o.

816. BEUNINGEN, C. VAN, Sendbrief Aan de Heer DAVID PINA, Theologus ende Doctor in de Medicijnen, Om gecommuniceert te worden door sijn Ed. aan sijne Mede-Broeders de overgeblevene van het geslachte Israëls, tot inleiding van een versprek Over de kentekenen van de ware Messias. Amsterdam 1688. 4o.

817. BEUNINGEN, C. VAN, Tweede zendbrief aan de Heer PINA. Amsterdam 1688. 4.

818. Het Leven van PHILOPATER, Opgewiegt in Voetiaensche Talmeryen, en groot gemaeckt in de Verborgentheden der Coccejanen. Een Waere Historie. Tot Groeningen 1691. - Vervolg van 't Leven van PHILOPATER. Geredded uit de verborgent

heeden der Coccejanen, en geworden een waaragtig Wijsgeer. Tot Groeningen, Voor SIEWERT VAN DER BURG,1697. 4o. 819. De Coccejaansche Venus, Of de Min onder de Kerkelingen : Benevens de Bruiloft in Salomons Tempel, Of de vervulling der Prophecye van de Coccejaansche Venus. Tot Rotterdam, Bij ADRIAAN CORNELISZ. VAN OLDENHOVEN, 1699. 4°. 820. Nieuwe-jaer-gift voor alle Geloovigen, die hunne eeuwige Saligheyd lief hebben. Anno 1706. 4o.

821. LUIKEN, J., Geestelyke brieven. Amsteldam 1714. 8°. 822. Het Wonderlijk en Zeldzaam Levens geval van HAI EBN JOKDAN, Met de Arabische grondtext vergeleken door A. RELAND. Utrecht 1721. 8°.

823. BRINK, A. TEN en T. DE HOOG, Verhandeling over de voortreffelykheid der Evangelie-bediening. Zonder plaatsnaam, 1794. 8°. 824. MEERMAN, J., Over de blijken der goddelijke wijsheid, welke de geschiedenis oplevert. 's Gravenhage 1806. 8°.

825. HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER, Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde: eene voorlezing. Vooraf gaat een open brief aan Dr. c. ULLMANN te Heidelberg. Leeuwarden 1847. 8°.

826. HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER, Hetzelfde geschrift. Tweede, herziene en met een voorberigt vermeerderde, uitgave. Leeuwarden 1848. 8°.

827. Die Souter wel verduytscht wt die heylige oft Hebreeusche sprake. Verclaringhe des gheheelen psalters seer claer ende profitelic door Johanem Bugenhåg wt Pomeren, aen vele plaetsen door hem seluen gebetert en in goeden verstādeliken duytsche over gheset. Een voorrede MARTINI BUTZER, enz. (Achteraan:) Gedruct te Basel bi mi ADAM ANONYMUS Int Jaer ons Heeren 1526. 4°. (Met gekleurd portret van J. BUGENHAGEN. De band is met figuren voorzien.)

828. Souter Liedekens, Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David. (Achteraan :) Gheprent toe Campen in dye Broeder straete, By my STEVEN JOESSEN, 1562. 8o.

829. (ZUYLEN VAN NYEVELT, W. VAN), Souter Liedekens Ghemaeckt

ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David, Gheprint Thantwerpen, op die Lombaerde veste, teghen die gulden hant ouer. By my CLAES VAN den wouwere, 1564. 8o.

830. Den Psalter Davids na dalder correcxte copie overghesedt. Met die Hymnen en Ghebeden, so vanden tijt als van die Feestdagen des iaers, nu nieuwelicx tot profijt van alle menschen binnen Mechelen overghesedt. Gheprint Thantwerpen, by JAN VAN WAESBERGHE, 1566. De Peerle der Godlycker en menschelycker vertroostinghen. Tantwerpen, enz. 1565. 8°.

[ocr errors]

831. Souter Liedekens, gemaeckt ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David. Eerst t' Hantwerpen bij SYMON KOCK. Ende nu wederom herdruct t' Utrecht, bij H. VAN BORCULO, 1613. 8". 832. Een Nieu Gheestelijck Liedt-boecxken, uyt den ouden ende nieuwen Testamente gemaeckt, van een jonghe Dochter, ghenaemt Vrou GERRITS van Medenblick geboren, ende is inden Heer ontslapen op Tessel. Tot Hoorn, Voor ZACHARIAS CORNELISZ., op de Nieustraet, in den Liesveltschen Bybel, 1621.Brief van Vrou GERRITS dochter, die zij bij haer leven geschreven heeft aen haer Maets tot Medenblick. BruyloftsLiedeken, Gemaeckt aan z. CORNELISZ. ende ANNA GERRITSDOCHTEB. 1610. (Achteraan:) Tot Amsterdam, Gedruct by A. BIESTKENS, by d' oude Kerck, in St. Anne dwersstraat, 1621. 8°. 833. HAEFTEN, B. VAN, Den Lust-hof der Christelycke Leeringhe, beplant met gheestelycke Liedekens, Tot verklaringhe van den Catechismus des Artsbischdoms van Mechelen. Tot Antwerpen, bij H. VERDUSSEN, 1622. 4o.

834. De Psalmen des Propheeten Davids, naar den oorspronkelicken Text in Nederduijtzen rijme gesteld op de gewoonelicke wijsen, gelijk men die in de gereformeerde kerken singt, door A. DE HUBERT. Hier sijn bij gevougd de gewoonelicke Lofsangen, mitsgaders noch de CLI Psalm, die gevonden word inde Griekze Bijbels. Tot Leyden, by P. MULLER, 1624. 8°. 835. M(ANDER), K. V(AN), De Gulden Harpe, Inhoudende al de Liedekens, die voor desen by K. V. M. gemaeckt, ende in verscheyden Boecxkens uyt-ghegaen zijn, nu hier in tot een Boeck versamelt, op den A. B. C. ende by hem selfs gecorrigeert. Vermeerdert met Bethlehem, dat is: 't Broodthuys, Inhoudende Den Kerstnacht. Te weten: vorscheyden Liedekens ende Ghedichten, die in de voorgaende niet gevonden en worden. Gedruct tot Haerlem, by H. PASSCHIERS VAN WESBUSCH, 1627.8°. 836. Sommighe Leerachtighe Gheestelijcke Liedekens, ghemaeckt uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente, met oock eenighe

Psalmen Davids, om inde vergaderinge der geloovigen ghesonghen te worden. s' Herten vreucht. Inhoudende: Eenighe nieuwe Liedekens door P. G. Gedruct tot Haerlem, by JANS PASSCHIERS VAN WESBUSCH, op 't Marckt-velt, in den beslaghen Bybel, 1628. 8°.

837. ALCKMAER, I. C. VAN, Een Nieu Schriftuerlijck Liedt-boecxken, Ghemaeckt uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente: Met noch drie Sendt-Brieven, desen tweeden Druck vermeerdert door den selfden Autheur. Hier achter zijn noch by gevoeght eenige Liedekens, bij diversche Persoonen ghemaekt. Tot Hoorn, Voor z. CORNELISZ., 1630. 8o.

[ocr errors]

Na den tweeden Sendt-brief volgt de tafel van alle liedekens, en daarachter: Tot Haerlem, gedruckt by THOMAS JASPERSZ. FONTEYN, in de Zijlstraet, in de Boeckdruckery, 1630. Van den eersten sendt-brief, en van de bijgevoegde Liedekens is in dit ex. niets te vinden.

838. Sommighe Stichtelijcke Liedekens, By diverse Persoonen ghemaeckt. Van nieuws oversien en met eenige Liedekens vermeerdert. Tot Hoorn, voor Z. CORNELISZ., 1632. 8o.

839. Een geestelijck Liedt-Boecxken, Inhoudende veele stichtelijcke, Liedekens, getogen uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente, door eene blinde dochter ghenaemt SOETJEN GERRITS van Rotterdam. Hier zijn achter 't Register noch by ghevoeght sommighe stichtelijcke Liedekens, soo van MENNO SYMONS, DIRCK PHILLIPS ende andere. Tot Hoorn, Voor Z. CORNELISZ., 1632. 8°.

Zoowel het register als de hier genoemde Liedekens worden in dit ex. gemist, doch men vindt er achter in: Een kort verhaal, hoe dat het eynde ende den uytganck van Soetjen Gerrits dochter gheweest is, waarachter: Gheschreven tot Hoorn, uyt begherte van Soetjen Gerrits dochter den 26. Decembris, Anno 1572.

840. B(IENS,) C. P., Handt-Boecxken Der Christelijcke Gedichten, Sinne-beelden ende Liedekens, tot troost ende vermaeck der gelooviger Zielen: Mitsgaders een Houwelijcx-Vereeringh, ende Gheluck-wensch aen den Getrouden, tot vermaeck der Bruyloften. Den tweeden Druck, van nieuws oversien, vermeerdert ende met eenige copere plaatsjes verciert. Tot Hoorn, by MARTEN GERBRANTSZ., 1635. 8°.

841. B(IES), C. P., Proffytelyck Cabinet, Voor den Christelijcken Jongelingh. De tweede Druk, met kopere Platen verciert. t'Enchuysen, Voor CORNELIS JANSZ. LAST-DRAGER, in de Oude Wester-straet, in de Nieuwe Bybel, 1642. 8°.

« AnteriorContinuar »