Imágenes de páginas
PDF
EPUB

842. B(IENS), C, P., Aendachtighe en Vrolijcke Rijmen. t' Enchuy

sen, Voor ALBERT WESSELSZ. KLUPPEL, 1644. 8. 843. De Psalmen, in Rijm en Dicht gestelt om gesongen te wor

den op 40 der gewoonlikke wyzen, door H. GELDORPIUM, ť Amsterdam, voor m. J. BRANT, 1644. 8°. (Achteraan:) By DOMINICUS VAN DER STICHEL, Boecdrukker, op de Lauriers

graft. 80.

844. De CL Psalmen des Propheten Davids Van P. DATAENUS ge.

dicht, En nu verbetert Door CHR. VAN Heule, mitsgaders Den Christelicken Catechismus, enz. Tot Leyden, voor

J. ROELS, 1649. 8°. 845. CAMPHUYSEN, D. R., Stichtelycke Rymen om te lesen off te sin

gen gedeelt in III deelen. Zonder plaatsnaam of jaartal, 8'. 846. CAMPHUYSEN, D. R., Stichtelycke Rymen, Om te lezen oft zingen.

Op veele, zijn in plaets van d'ouwde, nieuwe Zangen gemaeckt; en alle gecomponeert om te Zingen en Speelen met twee stemmen. Door J. BULTER, Music. tot Amsteldam. Cantus, oft Tenor. † Amsterdam, Bij PAULUS MATTHYSZ., ge

druckt, Voor J. B. W., 1652. 4o. 847, Davids Psalmen, Na de Nieuwe Oversettinge, Op even veel

Veersen, op de selfde Wysen, als van DATU EXUS, en geheel op
Noten, en op een Sleutel gestelt, Gerijmt door H. BRUNO, Con-

Rector tot Hoorn. t Amsterdam, bij c. DE LEEUW, 1656. 8*. 848. Koning Davids harpzangen Den Nederduitschen toegezongen

door J. V. VONDEL. † Amsterdam, Bij de Wede. VAN ABRAHAM

DE WEES, 1657. 8'. 849. 't Kleyn Hoorns-liet-boeck Inhoudende eenige Psalmen Da

vids, enz. Tot Hoorn, By P. SUCHARYASZ. 't Vermeerderde Aenhanghsel van 't Kleyn Hoorns Liedt-Boeck. Te Hoorn,

Voor de Wede. van 1. 1. DEUTET, 1657. 8o. 850. Het Boeck der Psalmen, En eenige andere Lof-sangen, Door

Last van de Staten-Generael over geset; En Nu, Op de gewoone Wijsen van het Kercklick gesangh gebracht, met even so veel Versen. Door ANT. DEUTEKOM, Musicien. t' Amsterdam,

By G. W. DOORNICK, 1662. 8o. 851. De Psalmen Davids, Mitsgaders De andere gewoonelicke Ge

sangen, op de selfde wijsen, en af-deelingen van Versen, als die in de Nederduytsche Gereformeerde Kercken gebruyckt worden, Op Rijm gestelt door J. CLERCQUIUS, Geheel op Sangnooten en op een Sleutel gestelt, door Mr. C. DE LEEUW. Met

den Catechismus. ť Amsterdam, by c. COMMELIJN, 1664. 8o. 852. Euangelische Leeuwerck, ofte Historie-Liedekens, Op de

Euangelien der Sondagen. Euangelische Levens der Heyligen.
Passie ons Heeren Jesu Christi: enz. Gemaeckt door C. D. P.
Met toelatinghe der Overste. t' Antwerpen, by H. AELTSZ.,

1667. 8". Met titelplaat. 853. Davids Psalmen, op de gewoonelikke wijsen, gerymt door J. SIX

VAN CHANDELIEK. t Amsterdam, Voor J. LESCALJE, 1674. 8°. 854. De versnaarde Konings-harp of De honderd-en-vijftig Psalmen

des Profeten Davids, Na den Text of naasten zin der zelver verkort, en op de gewoone zang wijzen gerijmd, door.C. PIER

son. Ter Goude, By K. DYVOORT, 1679. 8". 855. OUDAAN, J., Uyt-breyding, Over het Boek der Psalmen: In

verscheyde Dichtmaat; Door K. SCHRIJVER, Musicyn, en Organist te Middelburg in Zeeland. Verdeelt in Twee Stukken.

Tot Rotterdam, by P. TERWOUT, 1680—1681. 8". 856. Het Hooge-Liedt Salomons. Op Lees- en Sang-mate Gerijmt,

Door W. SLUITER. (Achteraan :) Tot Hasselt, by HERMAN

KAMPEN, 1681. 8". 857. Davids Psalmen, Nieuwlykx Op Rym-maat gestelt. t' Amster

dam, By J. RIEUWERTSZ en P. ARENTSZ, 1684. 8°. Met titelplaat van J. LUYKEN.

De meesten zijo vap J, OUDAEN FRANSZ, de overigen van KAMPHUY.

SEN, ROOLEEUW en GALEMES. 858. DREYER, P. A., Stichtelyke Liedekens. Te Leeuwarden, By

H. RINTJES, 1684. 8°. 859, 't Kleyn Hoorns Liedtboeck Inhoudende eenige Psalmen Da

vids, enz. Amst., by de Weduw' van TH. JACOB8Z. LOOLS-MAN, 1684. – Aenhangsel Van 't kleyn Hoorns Liedboek. Ald., bij dezelfde, zonder jaartal. - 't Vermeerderde Aen! Van 't kleyn Hoorns Liedboeck. Ald., bij dezelfde, zonder jaart. 8".

De titel van het eerstgenoemde is gedeeltelijk bijgeschreren. De laatste vier bladzijden van 't Vermeerderde Aenhanghsel zijn ook

bijgeschreven. 860. De CL Psalmen Davids, Mitsgaders Eenige andere Gedichten

ende Lof-sangen, die men ook gewoon is in de Geref. Kerken te singen. Uyt de oorspronkelijke Text, Gerijmt door JOH. ROLDANOS. Mitsg. Den Christel. Catechismo, Ceremo. nien ende Gebeden der Kerke. ť' Enchuysen, Voor H. VAN STRAALEN, 1685. 8".

861 ELMENHORST, H., Geistliches Gesangbuch, Bestehend In vielen

auff die vornehmste Jahrs-Zeiten, auch allerhand Falle im Christlichen Leben und Wandel gerichteten schönen Geistreichen Liedern. Hiebevor in dreyen Theilen herausgegeben, nunmehro mit dem Vierten Theil vermehret. Zum Druck befodert unter der Composition und in Verlag J. W. FRANCKEN.

Hamburg, bey G. REBEN LEIN, 1685. 8°. 862. Davids Psalmen, na de oorspronkelikke Taale, mitsgaaders

Heilige Gesangen, geheel op nooten door J. SIX VAN CHAN-
DELIER gerymt. 2de 'ruck. Met den Katechismus. t Amster-

dam, by A. WOLFGANG, 1690. 89. Met titelplaat. 863. Het Ryper Liedt Boecxken, Inhoudende Veel Schriftuerlijcke

Liedekens, by verscheyden Autheuren gemaeckt, ende nu tot stichtinge van een yegelyck t' samen gestelt. Tot Saerdam, By de wede. van W. WILLEMSZ.,

1693. 't Geestelijck Kruyd-Hofken, Inhoudende, enz. Den 9e Druk, verbetert, ende het Achter-Hofken met nieuwe Soet-gevoysde Geestelijcke

Liedekens vermeerdert. Ald., bij dezelfde, 1693. 8o. 864. Sachte Verbetering der Psalm-rymen Datheni. Dat is, de CL.

Psalmen Davids verbetert door A. TROMMIUS. Geheel met
Noten gedruckt, vervattende oock de Christelicke Catechismus,

enz. t Amsterdam, By G. BORSTIUS, 1695. 8°. Met titelplaat. 865. SCHAEP, J. C., Bloem-Tuyntje, Bestaande in twee deelen:

Het eerste in Innerlyke Bedenkingen, Ende Gelijkenissen. Het tweede in eenige Sang en Lees-Rijmen. Verciert met koopere Platen. Desen vierden Druk nogh vermeerdert met

een Aanhangsel. t' Amsterdam, By J. BIEWEKTSZ., 1697. 8". 866. De Koninglyke Harp-gezangen of Koning Davids 150 Psalmen,

en de andere Lof-zangen. Uyt alle voorgaande Psalm-gedichten uytgekeurt, en, met behulp van nieuwe Rymvaarzen, opgemaakt: en t'zaam gestelt op de eygen Zang-maat, en gelyk getal van Zang-verzen, gebruykelyk in de Fransse, Hoogen Neder-duytsche Gereformeerde Kerkken, door K. VAN

VLEUTEN, t' Amsterdam, By J. SMETS en P. DIBBITS, 1699.8'. 867. SONNEMA, T., Basuin-klank, Veryatende eenige uitgelesen

Psalmen Davids, Lof en Feest-gesangen, en geestelike Liedekens. Tot dienst van de Christenheid in Nederlandsche Rijm gestelt. Den tweden Druck. t' Amsterdam, By de Wed. van

G. DE GROOT, 1705, 8'. 868. OUDAANS, J., Schriftuurlyke Poëzy, Bestaande in de Vytbrey.

ding over het Boek Jobs : De Tweede Druk. t Amsterdam, By P. VISSER en de Wede. van B. VISSCHER, 1714. Aandachtige Treurigheyd En hooggerezane Vreugde. De derde Druk. Als boven. -- Woestijn-strijd der Verzoekinge. Ald., bij dezelfden, 1718. Voorschaduwing van het zegepralende Rijk Jesu Christi, En deszelfs Heerlijkheid op Aarde. In Rijm.

Als boven, 1714. 8. Met titelplaat. 869. DEURHOFF, W., Stichtelyke Gezangen. De tweede druk. Waar

by gevoegt zijn de Verjaargedichten, door den zelven Autheur

gemaakt. Te Amsterdam, Bij JACE. VERHEIDEN, 1722. 8°. 870. Alle de Gedichten, Voor en tegen w DEURHOFF. Ontslaapen,

in Amsterdam, den 10den Oktober 1717. Te Amsterdam, Bij

JAC. VERHEIDEN, 1717. 8o. 871. De CL Psalmen Davids, en de Lof-zangen, Op twee Stemmen

gestelt, Met Bas en Bovenzangh, Door J. J. BAKKER, Organist tot Amsterdam. t'Amsterdam, Bij d’Erfg. van P. MATTHIJS2, 1720. 2 din. 8°.

Het eerste deeltje heeft de muziek voor bas, het andere die voor

den bovenzang. 872. Datheeniana, of Ophelderingen en Aanmerkingen over de vermaarde Psalmberijminge van

DATHENUS, door JUVENALIS GLAUCOMASTIX, Beschermer der verdrukte Onnoo

zelheid. 1758, 4o. 873. Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde

kerk van Nederland in gebruik; Door last van de Staaten Generaal, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Zonder

jaar en plaats. Fol. 874. Gemeinschaftliches Gesangbuch der beyden protestantischen

Gemeinen in Stollberg bey Aachen, herausgegeben von J.

REISIG und H. S. VON ALPEN. Frankfurt am Mayn 1802. 8o. 875. Uitgezochte liederen, voor den openbaren en huisselijken

godsdienst. West-Zaandam 1809. 8". 876. KIST, F. C., De toestand van het Protestantsche kerk-gezang

in Nederland, benevens de middelen tot deszelfs verbetering.

Met muzijk-platen. Utrecht 1840. 89. Met plaat. 877. BERLYN, w, J., De Profeet Jona Gedicht. Amsterdam 1848.8o. 878. GEISLER, J. G., Psalmen en Gezangen in de Noefoorsche taal.

Uitgegeven door de Utrechtsche Zendings-Vereeniging. Utrecht 1871. 80.

PETRUS

879. DJJKEN, 1. Vax, Eenige Psalmen en Gezangen in de Galela

reesche taal. Uitgegeven door de Utrechtsche Zendingver

eeniging. Utrecht 1875, 8'. 880. RINNOOY, N., Eenige Psalinen en Gezangen in de Papoesche

taal (Noefoorsch dialect). Uitgegeven door de Utrechtsche Zendingsvereeniging. Utrecht 1875. 8o.

X. GODSDIENSTEN BUITEN HET

CHRISTENDOM.

881. DOKVILLE, C., Histoire des différens Peuples du Monde, con

tenant les Cérémonies religieuses et civiles, l'Origine des Religions, leurs Sectes et Superstitions, et les Moeurs et

Usages de chaque Nation. Paris 1770-1771. 6 din. 8". 882. PFANNERI, T., Systema theologiae gentilis purioris, etc. Ba

sileae 1679. 40. 883. VOSSII, G. J., De theologia gentili et physiologia Christiana;

sive de origine ac progressu idololatriae, deque naturae mirandis, quibus homo adducitur ad Deum, libri IX. Amst. 1700. R. Mosis Maimonidae de idololatria liber, cum

interpretatione Latina et notis D. Vossii. Amst. 1700. Fol. 884. HILDEBRAND, J., De natalitiis veterum sacris et profanis, etc.

Helmstadi (1702. ?) 4". 885. WAL, J. DE, De moedergodinnen. Eene oudheidkundig-my

thologische verhandeling. Leyden 1846. 8°. 886. RÖTH. E., Die ägyptische und die Zoroastrische Glaubenslehre

als die ältesten Quellen unserer spekulativen Ideen. Mann

heim 1846. 8'. 887. Zend-Avesta, Ouvrage de Zoroastre, contenant les idées

théologiques, physiques et morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu'il a établi, etc. Traduit en François, avec des remarques, par ANQUETIL DU PERRON. Paris 1771, Dl. I. 4°. Met platen.

« AnteriorContinuar »