Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[blocks in formation]

VOORBERICHT.

Sedert lang is de wensch uitgesproken, dat het vervolg van den Catalogus der Akademische boekerij mocht geleverd worden, opdat de leden en het publiek, dat daarin belang stelt, zouden weten wat zij buiten geschiedenis en letterkunde bevat. Het ontbreken van een bezoldigden bibliothecaris heeft de vroegere vervulling van dien wensch belet, en het bestuur heeft gemeend dat de beschrijving der handschriften en de omwerking van de eerste afdeeling der hoekerij, die meer dan anderen in omvang was toegenomen, moest voorafgaan. Hieraan is in het voorjaar van 1874 voldaan door de nieuwe uitgaaf van het eerste stuk van het eerste deel, waarin de handschriften beschreven en de vier afdeelingen, A-D, tot op dien tijd aangevuld zijn.

In Juni van het volgend jaar heb ik de taak, die ik vrijwillig op mij genomen had, weer opgevat, en het verheugt mij eindelijk zoover gevorderd te zijn, dat het grootste gedeelte is afgewerkt, en dat wederom een stuk van ruim 200 bladzijden, de titels van gedrukte boeken bevattende, afgedrukt is en eerlang kan verzonden worden. Eene inzage van den inhoudsopgaaf leert welke vakken nu gecatalogiseerd zijn, en

het is niet noodig daarover hier uitteweiden. Wat nu nog ontbreekt, eene lijst der werken over wis-, natuur- en geneeskunde, en over de schoone kunsten, zal de inhoud uitmaken van een laatste stuk.

De ongeschikte bergplaats, die voor een groot deel der boekerij moest gebruikt worden, op de bovenste verdieping van het Trippenhuis, de verwarring, die onder de daar geplaatste boeken heerschte, en andere omstandigheden hebben den arbeid zeer verzwaard. Daaraan wijte men het ook, dat eenige boeken, ofschoon reeds vroeger in de bibliotheek aanwezig, na het afdrukken der bladen, waarin zij vermeld moesten staan, voor den dag zijn gekomen. Hunne titels zijn tegelijk met die van later ingekomen werken in een' bijvoeg. sel opgenomen. Daarvoor is een doorloopend volgnommer gebruikt, en de volgorde geregeld naar de onder-verdeelingen der afdeelingen, waartoe zij behooren.

Bij de Godgeleerdheid zijn de titels der Akademische proefschriften grootendeels vermeld; maar de groote massa juri. dische dissertatiën aan de vaderlandsche hoogescholen verdedigd en door de hoogescholen van Greifswald en Dorpat voortdurend geleverd, maakte het noodzakelijk bij de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen een anderen regel te volgen. Slechts de ouderen vóór 1800, omdat zij zeldzamer voorkomen, en van de lateren alleen die, welke zich nauw aansluiten aan andere genoemde werken, zijn vermeld.

Onder de gedrukte boeken zijn ook nog enkele handschriften ontdekt, wel niet van veel belang, maar die toch verdienen genoemd te worden. Hunne titels en beschrijving volgt achter de inhouds-opgaaf, en dat blad, gemerkt met de cijfers XXXV en xxxvi kan daar weggesneden en in de nieuwe uitgaaf van Dl. I St. 1 van den Catalogus aan de lijst der Handschriften toegevoegd worden.

J. C. G. BOOT,
Secretaris van de letterkundige afdeeling der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

« AnteriorContinuar »