Imágenes de páginas
PDF
EPUB

vant Quartier met advys ende adsistentie van de Gedeputeerden van mijn heeren Cantzlar ende Raden des F. G. ende gr. Z. goetgevonden is geweest, opten casteele van Buiren tot dien eynde gecompariert die heeren Gedeputeerden onderschreven, ende eyntelicken naer gehaldene deliberatie ende voorslagen gedaen ten fine als boven, met sijne Furstelycke Genade ende die van sijnen Rade is geaccordiert ende overcommen, dat alle de vs. Msche g. ende die gerechticheyt daeraff dependirende, gelegen in die vs. gr. Bu., sullen staen, sijn ende blijven ter vrijer dispositie van hoochgemelter sijne F. G., sonder dat bij die van den vs. Quartiere van Nijmegen off bij yemanden anders van hunnentwegen eenige oppositie, beletsel off stoornisse ter contrarien sal werden gedaen of voorgewent; mits dat S. F. G., willende inlossen alsulcke verwinnen, evictien ende pantschappen, als men meynt dat men nae recht soude kunnen ofte mogen inlossen, tselve sal doen tot sijnen coste ende met sijnen gelde, ende op conditie dat dieselve verwinnen, evictien ende pantschappen sullen moeten gedaen werden conform segel ende brieven, die de possesseurs hebbende van die vs. abdye off derselver administrateurs, ende in sulcker manieren, dat noch die Lantschap noch d'abdye daervoren werden aengesprooken, in guarand geroepen off andersints in eeniger maniere en werden gemoles. teert, ende bij soo verre den pretensen coop, hiervoormaels gedaen bij die Hoffmans metten abt ende conventualen van M., werde verclaert goed ende van weerden te sijn ende sijn effect te moeten sortieren,

des men vastelycken meent neen, mits die notoire nulliteyt ende onbestendicheyt desselfs coops, — dat in dien gevalle S. F. G., sijner erven ende nacomelingen

tegens dieselve Hoffmans, voor sooveel als aengaet die perthyen van goederen int voors. Graeffschap, sall te werck stellen ende gebruycken d'actie van naecoop over dieselve perthyen van goederen, ende bij dien middel die van den vs. Quartiere van die prestatie van dieselve perthyen van goederen tegens die vs. Hoffmans vrijen ende ontlasten; van alle hetwelcke S. F. G. gehalden sal wesen te geven sijne brieven van guarand ende indemniteyt. Waertegens S. F. G. gelooft heeft ende gelooft mits desen voor hem, sijnen erven ende nacomelingen, boven alsulcke 13000 gl., als haer F. Gen. princesse van Orangien, hoochloffelycker memorien hoochgemelt, tot inlossing van 71 mergen vier hont lants, van wegen t'Quartier van d'erffgenamen van Peter Adriaensen Wijckersloot doen tellen heeft, alle jaer tot een erkentenisse ende als een erffelycke rente die somme van 250 gl. jaerlicx, daeraff t'eerste jaer verschenen sal wesen den lesten Decembris anno 1618, te lossen den penning sesthien, tho betalen vrij gelt ende sonder korting uyt die vs. Msche g. aen handen van den administrateur off rentmeester var d'abdye van M. indertijt. Belovende S. F. G. daeraff te sullen passieren wettige brieven van constitutie voor den gerichten van den lande ende gr. Bu. Ende alsoo S. F. G. met eenige inhebberen der goederen alreede in proces is ende diverse instantien moet uytstaen, ende dat oock geschapen is, dat hij in meerdere processen soude mogen commen; soo is geconditioneert, dat hij dieselve sal moeten vervolgen ende uytvoeren tot sijnen costen ende perykul, sonder aen die vs. rente yetwes ter oorsaecken van dien te mogen corten off inhalden, mits dat hem daertegens ter hant sullen gestelt werden alle bescheyden, onder

den administrateur off anders berustende, die dieselve souden mogen dienstelyck sijn. Oock wel verstaende ende in desen ondersproken, dat bij sooverre die vs. goederen den vs. prince, sijnen erven ende nacomelingen ontrocken wierden, dat in sulcken gevalle oock sal commen te cessieren, doot ende te niet sijn die rente van 250 gl. vs. Ende dit alles opt welbehagen ende approbatie van t'Quartier van Nijmegen, waervan S. F. G. alsdan verleent sullen werden behoorlycke brieven.

Actum opten castele van Buyren vs. den lesten Septembris anno 1617. Onderstont: Philips W. van Nassau, Bernardt van Welderen, Johan Kelffken, Wilhelm Pyeck, Joach Rooy, Arendt de Raedt, A. Coets, secretarius.

In fidem copiae authenticae.
(Eigenhandig.) A. COETS, secretarius.

N. 195.

Arnhem, 20/30 Maart 1618.

Verlesen sijnde die handeling ende accordt bij gecommitteerden van den hove van Gelderland ende uyttet collegie van de Gedeputeerden deses Quartiers met den hoochgebooren Fursten ende heren Philips Wilhelm van Nassau, prince van Orangien, grave van Buyren hoochloffl. memorien, opten castele van Buyren ingegaen ende opgericht noopende die gerechticheyt ende vrije dispositie van de abdije goederen van M., als landen, erffpachten ende anderen, in den lande ende gr. Bu. gelegen, volgens den last der vs. gecommitteerden opten lesten landdach tot Nijmegen

daertoe gegeven, wordt deselve handeling ende accordt bij t'Quartier in allen sijnen pointen ende clausulen geapprobiert, ende den hoochgebooren Fursten ende. heeren, heeren Maurits Wilhelm van Nassau, als tegenwoordich prince van Orangien ende grave van Buren etc,, die vrije dispositie van de vs. Msche g., in de gr. Bu. alleen gelegen, toegestaen, ende dat tegens een erffelycke rente van 250 gl. jaerlicx, uyt dieselve Msche g. te vestigen, boven alsulck 13.000 gl., als haer F. G. vrouw Maria van Nassau, princesse van Orangien hoochloffl. mem. tot inlossinge van 71 morgen vier hondt lants, van wegen het Quartier aen d'erffgenamen van Peter Adriaensen van Wijckersloot saliger getelt heeft. Ende sullen die gedeputeerden hiervan ten behouve van S. Pr. Exc. vs. doen depascheren (sic) ende verleenen behoorlycke ende bezegelde brieven van advoy ende approbatie, oock daerenboven, soo het doenlyck is, sien te bedingen, dat in den weeshuyse tot Buren twee of drie weeskinderen centinuelyck uyt desen Quartier plaets hebben ende mede ingenomen mogen werden, gelijck S. F. G. hoochloffl. mem. daervan eenige hoope hadde gegheven.

Geextrahiert uut t'gebesoignierde van t'Quartier van Nijmegen opten Lantdach t'Arnhem, gehouden den 20 Martii ao. 1618.

(Eigenhandig.) A. COETS, secretarius.

No. 196.

's-Gravenhage, 1 Juli 1619.

Maurits bij der gratien Godts prince van Orange, grave van Nassau, Moers, Marquis van der Vere etc. Baron van Breda, Diest etc.

Doen te wetene. Alsoo in den contracte van accord,

gemaeckt tusschen wijlen here Philips Willem prince van Orangien etc. Grave van Nassau, Bueren etc., onsen heer ende broeder ter eenre, ende de Gedeputeerde vant Quartier van Nimmegen ter andere zijde, in date den lesten Sept. 1617, mitsgaders in de acte van aggreatie ende approbatie bij die vant vs. Quartier van Nijmegen, tot onsen behoeve daerop gevolcht, in date den 20 Aprilis (sic) 1618, was gedraegen ende geaccordeert, dat wijlen gemelte onsen heer ende broeder, daernae wij als grave van Bueren etc. zouden hebben ende behouden alle t'recht, actie ende gerechticheyt totte goederen, landen, erffpachten, renten ende anders, gecomen van d'abdije van M., gelegen ende bevonden in onse gr. v. Bu., breeder geroert in de vs. contracte ende acte van aggreatie; ende dat wij daerteghens aen die vant vs. Quartier zouden constitueren ende jaerlicx uytreycken de rente van 250 gl. tsjaers tot 20 st. tstuck; soo ist dat wij voor ons ende voor onse erven naecomelingen belooft ende geconstitueert hebben, beloven ende constitueren bij desen, ten behoeve van die vant vs. Quartier van Nimmegen ofte haer recht ende actie hebbende, een jaerlicxe rente van 250 gl. t'sjaers, waervan t'eerste jaer is verscheenen op den lesten Sept. 1618, welverstaende, dat wij, onse erven ende naecomelingen dezelve rente t'allen tijden zullen moegen lossen ende quyten, mits opleggens ende betaelende de hooftsomme van dyen, nae advenant den penning zesthien, ende oock onder expresse conditie, bij zoo verre ons ofte onsse erven ende nacomelingen de vs. goederen van d'abdije van M. nu ofte in toecomende tijden zouden ontrocken worden, dat in zulcken gevalle oock sall comen te cesseren, doot ende te niet sijn de vs. rente van 250

« AnteriorContinuar »