Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ordinandum; aliam quoque ipsius domum sitam inter districtum seu immunitatem Majoris ecclesie Trajectensis, a nobilibus et circumspectis viris dominis decano et capitulo ejusdem ecclesie seu quocumque alio detentione et occupatione ad usum dicti Reverendissimi domini Wilhelmi cardinalis ipsius ecclesie canonici prebendati etc., obtinentem, similiter repetendum et recuperandum; et generaliter omnia et singula faciendum, gerendum, ordinandum et procurandum, que ipse reverendissimus dominus Wilhelmus cardinalis habet (a) prefato bone memorie Adriano papa in dicto ejus testamento quomodolibet in mandatis et illius vigore quomodolibet facere poterit, si ejus executioni personaliter et per seipsum interveniet; transferens exnunc et transfundens in eosdem procuratores et executores seu manufideles et fideicommissarios substitutos et eorum quemlibet sibi in eodem testamento seu illius vigore quomodolibet datam et attributam potestatem et auctoritatem, illis et eorum cuilibet plenarie vices suas committendo, donec eas expresse duxerit revocandas; et si necesse fuerit, pro premissis omnibus et singulis et eorum occasione coram quibuscumque auctoritate fungentibus seu functuris comparendum, agendum et defendendum, libellum seu libellos ac quascumque alias petitiones summarias verbo vel in scriptis dandum et recipiendum darique et recipi videndum, exceptiones proponendum, replicandum, duplicandum, triplicandum et si opus fuerit quadruplicandum litem seu lites, contestandum seu contestari videndum de calumnia vitanda et veritate dicenda, et cujuslibet alterius generis licitum juramentum in animam ipsius domini constituentis prestandum, ponendum et articulandum ponique et articulari videndum, positioni

busque et articulis partis adverse respondendum suisque responderi petendum, testes, acta, litteras, instrumenta et alia munimenta producendum, testes partis adverse jurare videndum, contra testes et eorum dicta ac litteras, instrumenta et alia munimenta, contra ipsum dominum constituentem producta et producenda, dicendum et excipiendum, [calum]niam et defectus opponendum et probandum, protestandum, dicendum, allegandum, beneficium absolutionis simpliciter vel ad cauthelam ac restitutionis in integrum et quecumque alia juris remedia ac quascunque litteras, gratiam seu justiciam in se continentes, petendum et obtinendum, judicum officium humiliter implorandum, expensa varia et interesse petendum taxari et insuper, ipsis si necesse fuerit, jurandum, in causa et causis hujusmodi concludendum et concludi videndum, sententiam seu sententias tam interlocutorias quam diffinitivas audiendum et fieri petendum et ab eis et earum qualibet seu quolibet alio gravamine illato vel inferendo provocandum et appellandum, provocationes et appellationes suas prosequendum, publicandum, inthimandum et notificandum, Apostolicos semel et pluries instanter, instantius et instantissime petendum et obtinendum; et generaliter omnia alia et singula faciendum, dicendum, gerendum, exercendum et procurandum, que in premissis et circa. ea necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna, et que ipse reverendissimus dominus Wilhelmus cardinalis Derthusensis faceret seu facere posset, si premissis omnibus et singulis presens et personaliter interesset, etiamsi talia forent que mandatum exigerent magis speciale quam presentibus est expressum: promittens insuper idem dominus Cardinalis constituens michi notario publico infrascripto, secretario suo, tamquam

publice et auctoritative persone solempniter stipulanti et recipienti vice et nomine omnium et singulorum, quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, se ratum, gratum atque firmum perpetuo habiturum totum id et quicquid, per dictos procuratores suos constitutos seu executores substitutos et eorum quemlibet actum, dictum, factum, gestum vel procuratum fuerit in premissis seu aliquo premissorum; relevans nichilominus et relevare volens eosdem procuratores et quemlibet eorum ab omni onere satisdandi ac judicio sisti et judicatum solvi, cum omnibus et singulis clausulis necessariis et oportunis, sub ypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et immobilium presentium et futurorum, et generaliter alia juris et facti renunciatione ad hec necessaria pariter et chautela.

cum

[ocr errors]

Super quibus omnibus et singulis premissis idem Dominus Cardinalis, constituens, sibi a me notario publico et secretario suo infrascripto unum publi-- fieri petiit atque confici instrumentum Acta fuerunt hec [R]ome in edibus ipsius Rm Dai Wilhelmi cardinalis sub anno, indictione, mense, die et pontificatu quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus viris dominis Mathia Thibis et Roberto Monachi, clericis Leodiensis et Morinensis diocesium, testibus ---- 1)

Sic subscriptum: Et ego Gerardus de Harssum clericus Coloniensis diocesis, publicus apostolica et

1) In August. 1531 was Adriaan's testament, voor zoover 't sloeg op 'thuis van Adr. Ram, nog niet naar behooren uitgevoerd, zoodat keizer Karel erop moest aandringen. Utrecht. Volks-almanak, 1849 bl. 150.

imperiali auctoritatibus notarius prefatus, Rm1 Dni Wil

helmi cardinalis secretarius

Collacionata est presens copia et concordat de verbo ad verbum cum instrumento originali, teste Johanne de Amerongen notario.

Uit dezelfde verzameling als no 11; aldaar ter keerzijde van bl. Io.

Voor trouw afschrift getuigt:

3 Juni 1901.

J. H. HOFMAN.

JOANNES DE BEKA.

Wat in dit Archief, XXVI bl. 96, over dezen heer gezegd is, wordt nog nader toegelicht door het volgende uit W. Bocks naamlijst van Utrechts Domheeren, ter keerzijde van bl. 23. Daar luidt het:

Everardus de Manderscheyt admissus XXII Martii anno (XV)XI ad prebendam vacantem per mortem Werdenborch; tandem fuit Rome evictus per Jo. de Beka, qui pretextu executorialium 1) anno XIIII.. fuit ad eam admissus.

J. J. H.

1),,Executorialium" moet ook gelezen worden in dit Archief, XXVI bl. 96 en XXVII bl. 195.

Zijne Hoogw. Dr JOOST BORRE, wijbisschop
van Utrecht.

Tot dusver zijn Utrechts voormalige wijbisschoppen in de bescheiden uitoefening van hun heilig ambt als onbemerkt voorbij gegaan. Zegenend, wijdend, leerend togen zij rond en bij de dwarreling van den wind was hun voetspoor weldra verdwenen. Toch blijken. er mannen onder te zijn, die allezins de aandacht verdienen, die aanspraak erop hebben, dat hunne daden naar behooren in het licht worden gesteld.

Onder deze, naar we meenen, komt wel eene plaats toe aan den dienaar Gods, in het hoofd hier genoemd. We deelen daarom zakelijk, kort, en in tijdsorde gebracht, de berichten mede, welke we sinds lang over hem mochten garen. Eer, wien eere toekomt.

Deze wijbisschop, zooals B. de Jonghe (Desolata Batavia, bl. 20) ons zegt, is gesproten uit het aanzienlijk geslacht Borre, dat voor het eind der dertiende eeuw hier in het Sticht reeds bloeide. Bewijs voor die afkomst levert ons ook het zegel, dat hij later als bisschop gebruikte. Het schild toch, daarop gegrift en door den mijter gedekt, is gevierendeeld, voerend in I en 4 eene lelie, in 2 en 3 een dwarsbalk 1), stukken,

1) Deze beschrijving van het schild en hier beneden van den letterzoom is genomen van twee nog gave zegels, bewaard in het belangrijk archief der stad Doesburg. Zie de bijlage I en III.

« AnteriorContinuar »