Imágenes de páginas
PDF
EPUB

an desen brief gehangen. Gegeven in 't jaer ons Heren dusent vier hondert en tsestich op sunte

Lamberts-dach.

Ter keerzijde stond: ,,Angeler-brueck van de Geren." De reepjes, waaraan de zegels hingen, stuk gegaan en daarmede de zegels verloren.

III.

1461. Januari 17.

Erfwissel of ruiling tusschen het klooster Nazareth en den priester-vicarius St. Jacobi et St. Nicolai te Docsborch, Wernerus Haeck. 1) Het convent ontvangt drie lange rocden lands in het Angelerbroek. De Vicarius daarentegen krijgt voor de vicarie twee akkers land in de buurtschap Beinhem, plus 25 rijnsche goudguldens: alles

met voorkennis van collateurs en patronen.

Wij Prior ende gemeyne convent des cloesters Nazareth gelegen bij Bredevoort aen die ene zijde, ende Wernerus Haeck, priester ende vicarius van Sunte Jacob ende Sunte Nicolaus Altaer bimnen der kircken toe Doesboirch bij consente mijnre collatoers ende patronen aen die ander sijde, doen kont ende bekennen mit desen openen brieve voir ons ende onse nacomelinge, dat wij gemaket ende gededinght

1) In de achtiende eeuw bloeide nog een katholieke stam Haeck te Doesburg. (Zie Archief XXVII, bl. 86).

Voor eene kleine eeuw stierf de aanzienlijke familie Haeck te Vaassen uit. De laatste heer staat op het R. K. doodenboek, terwijl het heerenhuis bij de ijzerfabriek nog Haeckshuis wordt genoemd.

hebbet, maken ende dedingen enen vasten, steden erffwissel, in maten als hier nae beschreven steet. Dat is to weten, dat dat convent toe Nazareth vurs. erfflike hebben en gebruken sall, toe alre slachter nott ende nutt, drie langhe roeden in Angerloebroick, soe die in mijnre vicarien plegen toe horen ende toe wesen, voir gerecht edell eijgen erve; dat ick Wernerus vurs. bij consente mijne collateurs ende patronen hoim gelaift hebbe ende gelave erfflick toe waren, voir allen den ghienen die des ten rechten komen willen, ende allen voir kummer aff te doin. Ende hiertegen sal Her Werner vurg. toe behueff syns altairs ende vicarien erfflike hebben en gebruken, toe alre slachter nott ende nutt twe ackeren lands, geleg. op ten Brakn-ghaerde in den kirspell van Doesboirch ende in der buerschap Beynhem, voir gerecht edell eygen erve, tientvry: die welke ackeren vurs. wij prior ende convent vurg. gelaeft hebben ende gelaven heren Werner vurs. ende synen naevolghers synre vicarien erffliken toe waren voir alle den ghienen, die des ten rechten komen willen, ende allen voirkummer dairvan aff te doen. Ende hier toe sullen wij prior ende gemeyne convent heren Werner vurs. rede betalen ende toegeven vyve ende twintich guede golden averlentsche, rijnsche gulden; die ik Wernerus vurg. voirt van stonde aen ontfangen hebbe, ende voirt bij consente mynre collateurs ende patronen aan ponden belegt hebbe in onse stat Doesboirch jairlixs toe voren uit husinghe selige Lysbeth, Lamberts Schomakers weduwe, was gelegen bij den kirchof tusschen Derick Boekeler en guede Baert Scherres, nae uitwisinge der brieve daervan sprekende, in behueff mijns altaers ende vicarien opgemaket.

Ende soe dan wij prior ende convent vurs. desen erffwissel, so vurs. is, erfflick halden willen, soe hebben wij onses convents segel aen desen brief gehangen. Ende ick Wernerus vurg. soe als ick wederomme desen erffwissel stede en vaste voir mij ende myne naekomelingen halden wille, hebbe ick oick mede mynen segell aen desen brieff gehangen. Ende soe dan wij Theodoricus van der Hueven, priester, Henrick Albertzoon ende Johan Clincke als collateurs, patronen ende berichters Sunte Jacobs en Nicolaus altair vurs., alle punten vurs. believet hebben ende voir nut ende oirber des altairs vurs. mede gedain hebben, soe hebben wij alle punten vurs. stedigende. ende vestende onse segelen mede aen desen brief gehangen. Gegeven in den Jare Ons Heren dusent vyrhonderd een ind tsestich, ipso die Beati Antonii Abbatis.

Van de vijf zegels waren twee geheel weg, terwijl van de drie overige nog slechts de reepjes zonder zegel

over waren.

Ter keerzijde:,,De permutatione drieër langher roden in 't Angerlobroeck, cum domino Wernero Haeck."

IV.

1462. November 19. Erwissel of ruiling van het klooster Nazareth te eener zijde en van Dirk Rover en zijn vrouw Elisabeth ter andere zijde. Een anderhalve gcer lands in het Angelerbrock komt aan het klooster, terwijl Roven weer recht krijgt op zeven pond 's jaars uit cenc bezitting van het klooster, gelegen in de stad Docsborch.

Wij prior en gemeyn convent cloesters toe Nazareth

bi Bredevoort an die ene, en wi Derick Rover en Elisabeth syn echte huisfrow an d' andere syden, doen kont en bekennen mit desen apenen brieve voir ons ons nakomelingen en erven, dat wi mit gueden beraede enen gerechten steden erfwissel gemaect hebben erflic to dueren, in waten na bescreven steet. Dat is te weten, dat prior en convent vurs, erflick hebben en tot alre nut gebruken sullen anderhalve gheer lands gelegen in Angerloe-broick, tusschen oeren gheren, vry van allen pacht en thijns, holdende omtrent een half moldersaet lands, toe gueden maten; en Derick en Elisabeth vurs sullen weder erflich hebben voir dese anderhalve gheer lants, seven pont des jairs erflicker renthen, als prior en convent vurs heben uth horen have, die gelegen is tusschen erfnisse Bernt Gruters an die ene en Geryts ten Broicken an d'andere sijden bynnen Doesborch, jaerlix te voren op Sunte Mertens dach in den winter, nae inhaelt eens gueden scepenen brieves, die hyr jaerlix mede betaelt sullen wezen. Voirt so gelaven wij prior en convent an die ene en Derick en Elisabeth an die ander sijden voir ons, ons nacomelingen en erven malckanderen desen erfwissel vurs stede en vast te halden, en den malckanderen erflic te waeren voir allen dies ten rechten comen willen, en allen voirkommer af te doin. Oick synt vurwerden, wert saicke dat den prior en convent van Nazareth vurs. die anderhalve gheer lands vurs. myt rechten besproken worden, so moigen sie sick halden an die soeven ponden vurs. en gebruken der in alre manyren, als of die erfwissel nyet geschiet en were, soe lange hent Derick Rover voirs. of syn erven op syne cost hem dat bespreck affdede. En des gelykes nach Derick Rover oic doen mytten gheren, worden

hem die ponden myt rechte besproken. Alle dynghe
sonder argelist Oirkonde des soe hebben wij prior en
convent vurs. onsen gemeyn convents segel an desen
brief gehangen; en ic Derick vurs. heb voir mij en
Elizabeth mijn huesfrouwe vurs. en onsen erven mynen
segel mede an dezen brief gehangen. En omme meerre
vestnisse wille alre puncten vurs. soe hebben wij prior
en convent Dericken en Elizabeth vurs. sementlich
gebeden her Werner Haeck en her Derick van Dyck,
desen brief mede te willen besegelen; dat wij Wer-
nerus en Theodoricus, prestere vurs. om bede wille
beider perthien vurs. geern gedaen hebben, soe ons
alle punten vurs. mede kundich sijn. En hebben onse.
segele mede an desen brief gehangen.
in den jaer
Ons Heren dusent vyr hondert twe en tsestich op
Sunte Elisabeth dach.

Ter keerzijde:,,De ij geer cum Theoderico Rover."
De vier zegels waren verbroken.

V.

1463. Juni 29.

Verdeeling der nalatenschap van Dirk van Lintelo, den stichter van het klooster. Lijfeigenen, wilde paarden, tamme paarden, goederen en thynsen komen gedeeltelijk aan het klooster, gedeeltelijk aan den broeder van den erflater Herman en diens zonen Adam, Dederich en Roloff van Lintelo van Rechede. Behalve de vijf belanghebbenden hingen nog hun zegel aan deze oorkonde Claes Roever, Rutgher van Dieppenbroeck Jr. en Hendrik,

« AnteriorContinuar »