Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis, door H. C. Rogge en F. Pijper. ('s Hage, Martinus Nijhoff. Nieuwe serie, Deel II Afl. 1.

Dr. J. de Hullu gaat blz. 36-77 voort met „Bijzonderheden uit de Hervormingsgeschiedenis van Overijssel”, en blz. 78-97 deelt dr. C. G. N. de Vooys mede,,den Dietsen tekst van Hendrik Mande's Apocalipsis", waarvan tot dusverre alleen de Latijnsche tekst bekend was.

Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Vereeniging tot beoefening van, Verslagen en Mededeelingen, 22o Stuk. (Zwolle, Erven J. Tyl 1901.)

Mr. R. E. Hattink doet blz. 1-8 in een opstel:,,De buurbank en buurkerk te Albergen", eenige mededeelingen over de aldaar in 1371 opgerichte buurkerk of kapel, en publiceert blz. 102-106 een interressant rapport, door den Deventer predikant Groothuis omstreeks 1618 uitgebracht over,,de Kerkreformatie in Twenthe".

Peters, L. Het laatste woord (?) over Thomas van Kempen. (Leiden, J. W. van Leeuwen 1901.)

Een populaire en beknopte samenvatting der haast eindelooze polemick over den auteur, het boekje, de germanismen der Imitatio Christi, natuurlijk ten gunste van onzen landgenoot.

Peters, L. Musica Ecclesiastica (ibidem).

De geleerde Kempist heeft een groot aantal plaatsen uit de Imitatio saamgelezen en stelt ze, zonder commentaar, naast parallelplaatsen uit andere geschriften van Thomas a Kempis. De overeenkomst is menigmaal treffend.

Röring, W. G. A. J. Thomas a Kempis, zijne voorgangers en tijdgenooten. (Utrecht, Dekker en v. d. Vegt 1902.)

Op niet minder populaire dan degelijke wijze behandelt de schr. de geschiedenis van Geert Groote, van de Broeders van 't Gemeene Leven, van de kloosters te Windesheim en op den St. Agnietenberg te Zwolle, om in deze omgeving het beeld van Thomas a Kempis en de beteekenis van zijn „Navolging Christi" volledig te schetsen. Een verdienstelijk boek, dat in ruimen kring zijn weg moge vinden.

Studien. (Utrecht, P. W. van de Weijer 1902.) Deel 57-58.

Blz. I-54. 427-486, 137-190, 441-494 schrijft pater P. Albers S. J. een zakelijke geschiedenis van het herstel der Hiërarchie in de Nederlanden. Hij begint met de eerste pogingen in 't begin der 17e eeuw, die nog herhaaldelijk, maar te vergeefs werden hervat, bijv. in 1810, 1824 en 1827, doch eindelijk slaagden in 1853, zoodat het eerste halve eeuwfeest van dit heugelijk feit ons binnenkort te wachten staat. Voltooid, zal deze belangrijke studie ook nog afzonderlijk het licht zien.

Blz. 103-110 geeft pater H. Allard S. J. een levensschets van zijn ordesgenoot Gijsbert van Schevichoven, die 1558 te Arnhem werd geboren en na jarenlang verdienstelijk, vooral in Duitschland, te hebben gewerkt, te Mentz overleed 20 Mei 1622.

Tielemans, L. J. Thans en vroeger. Schets der vaderlandsche geschiedenis van de hoogste klas der katholieke school. (G. Borg, Amsterdam 1902.) 192 blz. 80.

Een voortreffelijk leesboekje, zoowel om den juisten toon, die voortdurend wordt aangeslagen, als om den welgeordenden inhoud. In deze vluchtige schets krijgt de geschiedenis van den katholieken voortijd, onder wereldlijk en kerkelijk opzicht, haar rechtmatig aandeel. Om onder de jeugd belangstelling aan te kweeken ook voor onze kerkhistorie, is dit leesboekje zeer geschikt. Het Imprimatur is meer dan verdiend.

Vereeniging tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, Verslagen en Mededeelingen van de, Vijfde deel. No. V.

Mr. S. Muller Fz. publiceert twee belangrijke stukken, uit de 2e helft der 14e eeuw, over de verplichtingen van den proost van het kapittel van Oudmunster te Utrecht, wat betreft zijn verplichte uitdeelingen (vroeger dagelijks in spijs en drank, later in geld) aan de kanunniken.

Vrije Fries, De. (Deel IV II Reeks, afl. 1.)

Mr. P. C. J. A. Boeles: „Armengoederen en Armbestuur in Friesland, van de veertiende eeuw tot heden." Een belangrijk overzicht van de wijze, waarop in de middeleeuwen de armenzorg

werd uitgeoefend, en van de omwenteling, welke de Hervorming op dit gebied heeft teweeggebracht.

Dr. M. Schoengen beschrijft blz. 5-56 de geschiedenis van het Minderbroedersklooster te Bolsward, dat omstreeks 1281 gesticht, in 1575 aan de Reguliere Kanunniken overgedaan en in 1850 verwoest werd.

Voor welwillende toezending van geschriften en overdrukjes, die in deze rubriek (vgl. Archief XXIV: 449) behooren te worden besproken, houden de Redactie en met name ondergeteekende zich beleefd aanbevolen. Dr. G. BROM.

UTRECHT.

[blocks in formation]

Acker, van, Augustijn, 176, 181, Amandus, 305.

198.

Acquoy, 23, 25, 29, 32, 226, 244,

256, 276, 291, 322, 335, 339. Adami, Wilhelmus, 299. Adda, kardinaal, 98, 99. Adelbold, bisschop, 114, 116, 117,

119.

Adriaan VI, Paus, 121 vlg. Adriani, Bartholomeus, 301 vlg. Aerst, vrouwe, 96.

Aertz, Andreas, 208, 216.

Ahuys, Jutta van, 28.

Akkerman, 401.

Albers, Fenneken, 379.

Albers, P., 467.

Ambrovest, Willem, Jezuiet, 100.
Amerongen, Anton, 150.
Amerongen, Johan van, 148, 154.
Amiiius z. Buren, Melis van,
Amsterdam, Angelo van, Capu-
cijn, 66, 92, 94, 107.
Amsterdam, Nicolaas van, 171.
Amsterdam, Peter van, 243 vlg.
Andebosch, Michael van, 65.
André, Willem d', 203.
Andreae, Fockema, 464.

Andreas, Valerius, 303, 310. Angelo, van Allerheiligen, Carmeliet, 89.

Angelo, Jozef, 56.

Albert, proost van St. Jan, 126. Angelo di S. Teresa, Carmeliet,

Albertz, Hendrik, 283.

Albiville, Engelsch gezant, 74. Alckemade, 61.

Allard, H., 467.

Allerheiligen, Angelo van, 89. Aloisius della Purificazione, 78. Alofs, Ceslao, Dominicaan, 214, 215.

113.

Angelo van St. Jozef, Carmeliet, 56, 57, 66, 70.

Année, Franciscus l', 380, 381, 382.

Anselmus, aartsbisschop van Canterbury, 239, 240. Antonii, Arnold, 101, 102.

Antonius, Franciscus, 100. Antonius, Petrus, 138. Antwerpen, Candidus van, Capucijn, 101.

Appeltern, Jacob van, Domdeken,

134.

Archangelo di Gesu, 57.
Ar(en)bergh, gravin van, 103.
Arcken, heer van, I.
Arends, 351.

Arensen, Harmen, 379.
Arkel, Jan van, bisschop, 349.
Arni, Martinus z. Harnei.
Assche, Amilius van, z. Buren,
Melis van.

Assisi, Franciscus van, 304.
Assunta, Agabito dell', 95.
Assuntione, Jozef dell', 66.
Atlone, gravin van, 96.
Augusta, David van, 241.

Baarle, Carolus van, 381, 383.
Backer, majoor, weduwe van, 400.
Backer, wijnkooper, 400.
Backer, Cornelis, 194, 207.
Backer, Hendrik, 366, 398.

Backer, Willem, 383.

Barserius, Willem, Augustijn, 54,

55, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 92.
Bartels, Johan, 210.
Basc, Premonstratenser, S3.
Basseris, Franciscus, 52, 78.
Basserius z, Barserius.
Bauters, Willem, 355, 356.
Beansort, Gabriel, 290.
Beck, C. L., 447.
Beck, L., 418.

Becker, abt, 217, 218.
Becker, Johan, 339.
Bedianus, Frans, 102.
Beek, Egbert ter, 230.
Beest, Hendrik van der, 61.
Beest, Justus van. 84, 85, 86.
Beest, Pieter van, 75.
Be(e)st, Rudolf van, 75, 85.
Beka, Johannes de, 154.
Bellacurius, 44.

Bellefons, le Tellier de, Clunia

censer, 105.

Belleproid, freule, 458, 459. Beller, Emanuel, Augustijn, 84. Ben, Hendrik, 124, 134, 149. Benedictus XIV, 206, 344. Benedictus, Antonius, van St. Lodewijk 57.

Baerken, Peter Canisius, 360, 361, Benedictus, van St. Lodewijk 90.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »