Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Bul, Vinea Dominus Sabaoth, 181. Gedeputeerde Staten van Gel

[blocks in formation]

College in Perugia, 170, 183, 194, Internuntius, 39 vlg., 169 vlg.

197, 200.

Colleges te Rome, 38, 45, 73 vlg.,

84 vlg., 101, 11, 170 vlg, 180 vlg., 185 vlg., 197 vlg., 200, 201, 203, 206, 209, 211 vlg.,

215, 218.

Jansenisme, 69, 91, 106, 213,
Jezuïeten, 41 vlg., 169 vlg., 353,
365, 430, 438, 441.
Jurisdictie, 43, 47, 48.

Communio Paschalis, 82, 106, 108, Jus Interstitii, 72.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Ontvangenis van O. L. Vrouw, Verslagen der Hollandsche Mis

344 vlg.

sie, 382.

Vervolging der Katholieken, 42, 63, 64.

Premonstratenses, 53 vlg., 169 Viaticum, 112.

vlg.

Protestanten, 211.

Pruisische troepen, 424.

Vicaris, apostolisch, 38 vig., 169 vlg.

Vicaris capitularis, 214, 215. Vice-superior, 427, 431, 440 vlg.

Reglement voor kerk- en armbestuur, Zutfen, 384. Reguliere kanunniken der orde van den H. Augustinus, 277 vlg. Roomschkoning, verkiezing van, 137, 138.

Wederdoopers, 306. Weezenopvoeding, 77. Windesheimer congregatie, 37. Wijbisschop van Utrecht, 154 vlg.

INHOUD.

Biographieën van beroemde mannen uit den Deventer-kring (vervolg van dl. XXVII blz. 423), door D. A. BRINKERINK. (Wordt ver volgd)

[ocr errors]

Bladz.

[ocr errors]

I, 225, 321

38, 169

Indice generale (vervolg van dl. XXVII blz. 329), door Prof. Dr. P. J. BLOK Bisschop Adelbolds Dom, door Mr. S. MULLER FZ. 114

[ocr errors]
[ocr errors]

Paus Adriaan VI. door J. H. HOFMAN

121

Joannes de Beka, door J. H. H.

154

Zijne Hoogw. Dr. Joost Borre, wij bisschop van

Utrecht, door J. H. HOFMAN .

155

Mr. Arend Boekelaer, pastoor van half de Buurkerk te Utrecht, door J. H. H.

168

Reguliere Kanunniken der Orde van den H. Augustinus van het Kapittel Windesheim (vervolg van dl. XXVII, blz. 223), door B. L. SNELTING. 277 Pater Bartholomeus van Middelburg, Minderbroeder, door Fr. SILVERIUS BREIDFELDT, O. F. M. 301 Een Strooptocht in 1590, door J. H. HOFMAN. Macht of Recht? door J. H. HOFMAN.

De Kerk van Erichem, door J. H. HOFMAN

316

317

[ocr errors]

318

Bladz.

Iets over het Klooster van O. L. Vrouwe te
Rencum, door J. H. HOFMAN.

319

De Heilige Kerkvergadering van Trente, door
J. H. HOFMAN

320

[ocr errors]
[ocr errors]

.

344

Over de Viering van het Feest der Ontvangenis
van O. L. Vrouw, door J. H. HOFMAN
Bisschop Frederik van Blankenheim, door J. H. H. 351
Zutphen. Geschiedenis der R. K. Gemeente na de
Reformatie, door J, M. VAN OPPENRAAIJ
Van de Leestafel, door Dr. G. BROM.

Alphabetische registers, door L. MIEDEMA.

[ocr errors]

352

460

[ocr errors]

. 469

« AnteriorContinuar »