Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Volumen36

Portada
Tip. y lit. de J.E. Monfort, 1868
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 480 - ... reales et personales, mixtas, utiles et directas, ordinarias et extraordinarias et alias quascumque nobis pertinentes...
Página 393 - Urgello convictum de crimine lese majestatis et suis démentis per nos condempnatum et in carcere detentum ab ipso carcere contra nostrum intentum emitere et eruere pravis et dampnatis modis exquisitis et multa alia fecisse attentasse et comississe que directe tangunt personam nostram et prosperum statum regnorum et terrarum nostrarum ut prefertur: Attento maxime...
Página 465 - ... per lo qual provehints a la indempnitat de nostra cosa publica nos ha convengut personalment venir aci et ab propries mans ministrar salut en tan orrible plaga e havem assatiada aquesta ciutat de Balaguer et aquella no sens gran renom et fama de nostre car oncle lo duch de...
Página 461 - Regisiro 2422, fot. 124. Nos Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonum Sicilie Valencie Majorice Sardinie et Corsice comesque Barchinone dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie. De fide industria et legalitate...
Página 465 - Jacme que ell ab ses muller mare et germanes ses vengut metre en nostre poder ab jonolls fiquats demanant merce et misericordia confessant sa gran error. E nos moguts mes de pietat que de rigor de justicia al dit Jacme havem perdonat mort natural mutilacio de membres et exili perpetual de nostres regnes et terres et a les dites muller mare e germanes sues les diies mort mutilacio et exili et encare presons.
Página 292 - Cabrera et despuys ho dix lo dit Diego a la dita comtessa que per res del mon una ni altra a present no fessen matrimoni de lurs filles car a grans matrimonis les tenia Deu estojades et altres misteris grans los quals ell lus dirie con hora serie et allegava...
Página 457 - ... fieri debet ac est etiam assuetum predictam civitatem villas et castra apprehenderemus seu apprehendi faceremus habito super hiis maturo et digesto consilio tam prelatorum quam baronum nobilium militum et sindicorum civitatum villarum et locorum principatus Cathalonie et quamplurimorum doctorum in...
Página 457 - ... porte fisci nostri humiliter supplicatum quod contra ipsum et adherentes consilium auxilium et favorem aut opem ei dantes et bona ipsorum et cujuslibet eorum debite procederemus et quod interim dicta civitas castra et loca que quando fuerunt predicti egregii Petri comitis patris ejusdem...
Página 13 - ... qui toquaven es menaven contra lo Senyor Rey com encara en tots altres fets car ella ho havie tot remes a la dita comtessa sa mare et que noy toquave en res. E de fet per manament de la dita comtessa del dit loch de Menargues anaren XXXV homens al fet de Leyda lo jorn de Sent Johan ladonchs pus prop seguent ah mossen Plovia.
Página 17 - Gascunya o daltres parts entrassen en los regnes et terres del Senyor Rey per ajudar al dit don Jayme a cobrar la corona Darago la qual dehia que li ere estada levada injustament per lo dit Senyor Rey. Dix que en la Pascha prop passada En Pere Andreu en nom de la comtessa et de la dita Elionor aempra a ells de diners per la gent darmes qui devien venir de Gascunya en socors del comte dientlos que en la triga havia perill et ells portaren los diners per lo socors et de fet ell testimoni fo un dels...

Información bibliográfica