Imágenes de páginas
PDF
EPUB

amar, e siempre son dañosos

dos. que amar. e sempre son a los que los aman. E sobre danosos a aqueles que elles (esta razon) dixo otro Sabio, aman. = Et sobre esto) disso que ninguna pestilencia non outro sabio que nehua pestipuede empescer al ome en lença (1) non pode enpeecer este mundo tan fuertemente, a omee en este mundo tan forcomo el falso amigo, con que temente, como o falso amigo ome biue, e departe sus po con quen omee uiue e departe ridades (continuamente), non suas poridades (ançianamenlo conosciendo, e fiandose te) nonlo conescendo e fiandel. E porende dixo Aristote dosse en el. e porende disso les, que ha menester, que aristotiles que a mester que ante que ome tome amistad ante que tome omee amizdacon otro, que puñe primera de con outro que punne premente (de conoscerlo), si es meyramente se he boo e esta bueno. E esta conoscencia

conoscença non pode omee non pode ome auer, si non auer se non por huso de longo por vso de luengo tiempo: tempo porque os boos son poporque los buenos son pocos, cos(sic) e os maos muytos.e a e los malos (son) muchos. E la amizdade non pode durar seamistad non puede durar, non entre aqueles que an bonsinon entre aquellos que han dade en si. onde (por estas bondad en si. Onde los que rrazoes) os que amingos se amigos se fazen, ante que fazen ante que ben sse conosbien se conozcan, ligeramen can. legeyramente sse departe se departe despues la amis te(n) depoys a amizdade en. tad (de) entrellos.

tre eles.

[ocr errors]

Ley 1.-Quantas maneras son

de Amistad.

Ley. IIII. quantas maneyras son de

amizdade (entrelos amigos).

Aristoteles, que fizo depar Aristotiles que fezo departimiento naturalmente en to timento naturalmente. en todas las cosas (deste mundo), dalas cousas (naturalmente) dixo que eran tres maneras disso que eran. III. maneyde amistad. La primera es, de ras de amizda de.

=a prenatura. La segunda es, la que meyra he de natura. a seel ome ha (a) su amigo, (por gunda he aquela que a omee vso)deluengotiempo, por bon. (con) seu amingo de longo dad que haya en el. La tercera tempo por bondade que en es, la que el omea con otro, por el a. = a terceyra he aquela

[ocr errors]

(1) Al margen hay una mano.

algun pro, o por algund plazer que a omee con outro por que ha del, o espera auer. E algua proe ou por algun amistad de natura es, la que plazer que a del ou espera ha el padre, o la madre con sus aauer. = Et amizdade de nafijos, e el marido a su muger; e tura he a que o padre e a esta non tan solamente la han madre han (1) a seus fillos los omes, que han razon en si; e o marido aa moller. e esta masavn todas las otrasanima non tan soamente a enlos lias, que han poder de engen omees que an rrazon en si. drar: por (que)cada vno dellos mays aynda todalas outras ha naturalmente amistad con animalias que an poder de ensu compañero, e con los fijos gendrar. por cadahun deles que nascen dellos: e amistad a(n) naturalmente a mizdahan otrosi segund natura, los de con seu conpanneyro e que son naturales de vna tie conlos fillos que nacen deles. rra, de manera, que quando se e amizdade an outrossi sefallan en otro lugar extraño, gundo natura aque // (2) les han (amistad) vnos con otros, e que son naturaes de hua ayuntanse en las cosas que les terra de maneyra que quanson menester; bien assi como do sse achan en outro lugar si fuessen amigos de luengo estranno an (plazer) huns tiempo. La segunda manera con outros e aiudançe enlas de amistad es mas noble que la cousas quelles son mester primera, porque puede ser en. ben assy como sse fossen tretodos (los) omes, que hayan amigos de longotempo. = a bondad ensi:e porende es me segunda maneyra de amizjor que la otra, porque esta

dade he mays noble que a nasce de bondad tan solamen premeyra. porque pode seer te, e la otra de debdo de natu entre todos omees que aian ra: e ha en si todos los bienes bondade en si e por ende e de que fablamos en las leyes mellor que a outra que esta de este Titulo. La tercera ma naçe de bondade tan soamennera (de amistad, de) que de te. e a outra de deuedo de nasuso fablamos, non es verda tura. e a en si todolos bees de dera amistad: porque aquel que falamos en las leys deste que ama al otro por su pro, e tidoo. = a terceyra maneyra

[ocr errors]

(1) han, es de mano posterior y está entre líneas.

(2) Aquí termina el recto del folio.

A la cabeza del v.", en el centro, hay la cifra IIII, que indica la Partida.

por placer que espera del que de suso falamos non he auer, (luego que lo aya, o le uerdadeyra amizdade porque desfallezca la pro, o el plazer aquel que ama o outro por sua que espera auer del amigo), proe e por plazer que espera desatase porende la amistad auer do (amigo) destallasse que era entre ellos, porque por ende a amizdade porque no auia rayz de bondad. E non auia rrays de bondade. aun y ha otra manera de Et aynda y a outra maneyra amistad, segund la costum de amizdade segundo o costubre de España, que pusieron me de espanna que poseron antiguamente los Fijos dalgo antigamente os fillos dalgo entre si que non se deue(n) ontressi que sse non deue deshonrrar, nin fazer mal desonrrar nen fazer mal huns vnos a otros, a menos de tor a(os) outros ameos de se tornarse la amistad, e se desa nar a amisdade e se desafiar fiar primeramente. E de esto primeyramente e desto falafablamos en el Titulo del mos no tidoo do(s) desafiaDesafiamiento, en las leyes mento(s) en las leys que falan que fablan en esta razon. en esta rrazon.

Ley V. Como deve ser guardada

la Amistad entre los amigos

Ley. V. como deve seer gardada a

amizdade entrelos amigos.

Tres guardas deuen auer, Tres guardas deuen auer os (e poner) los amigos en si, amigos en si. porque a amizporque la amistad (dure) en dade (de) entreles non se possa tre ellos, (e) non se pueda mudar: a premeyra he que mudar. La primera es, que sempre deuen seer leales hu siempre deuen ser leales el hun ao outro en seus coraçoes vno al otro en sus corazones:. esobre esto disso talio(sic) que e sobre esto dixo Tulio que el o firmamento e o (començo firmamiento, e el (cimiento dos amigos) e a boa fe que o de la amistad), es la buena home a a seu amingo (ca) fe, que ome ha a su amigo: (e) nehun amor non pode seer ningund amor non puede ser firme. se y non a (boa) fe. porfirme, en que fe non ha; por que loca cousa seria e sen que cosa loca seria, e sin ra rrazon (de) demandar lealdazon, demandar lealtad el un de o hun amigo o outro. se el amigo al otro, si el non la nola ouuesse en si. e soouiese en si. E sobre esto bresto dissso aristotiles que dixo Aristoteles, que firme firme deue seer a uoentade deue ser la voluntad del ami do amigo. e non sse deuc go, e non se deue mouer, a mouer. a creer nehua cousa

creer ninguna cosa mala que maa quelle) digan de seu digan de su amigo, que ha amigo que a prouado de lonprouado de luengo tiempo, go tenpo por leal e por bon. por leal, e por bueno. E por = Et porende hun filosofo a ende un Philosofo, a quien quen dizian (mal de) seu amidezian (que vn) su amigo di go (que) dissera mal del. Resxera mal del, respondió, e pondeo e disso que sse uerdixo: que si verdad era que dade era que seu amigo disu amigo dixera mal, que ssera mal (del). que (teme) (tiene), que se mouiera a de que sse mouera / a dizerlo por zirlo por algund bien, e non algun ben e non por seu mal. por su mal. La segunda guar = a ssegunda guarda deuen da (que) deuen los amigos (fa- (auer) os amigos enlas pazer) en las palabras, es guar rauuas. gardandosse de non darse de non dezir cosa de su dizer cousa de seu amigo de amigo, de que pudiesse ser que podesse seer enfamado enfamado, (dol) puede venir (ou quelle) pode(sse) ujir mal mal porende: porque dixo por ende. pero disso salamon Salomon en el Eclesiastico: en ecclesiastico. quen desonQuien deshonrra a su amigo ra seu amigo de parauua desde palabra, desata la amis talla a amizdade que auia tad que auia con el. Otrosi con el. outrossi non (se) deue non deue retraer, nin profa- rretraher nen posfacer o hun çar el vno al otro, los serui ao outro, os seruiços e as aiucios, nin las ayudas que se das que sse fezeren. e por enfizieron. E porende dixo Tu. de disso talio (sic) que omees lio, que omes de mala volun de maa uoentade son aqueles tad son aquellos, que retraen, que rretrayen como en macomo en manera de afrenta, · neyra de afronto os bees e os los bienes, o los plazeres que plazeres que fezeron a seus fizieron a sus amigos. Ca esto amingos ca esto(nçe) non non conuiene a ellos, mas a conuen a eles mays os que os los que los recibieron. Otrosi rreçeben.= Outrossi sse dese deuen guardar que non uen gardar que non descodescubran las poridades que bran as poridades que sse dise dixeron el vno al otro. E sseren hun o outro. e sobressobre esto dixo Salomon: que

to disso salamon que quen quien descubre la poridad de descobrir a poridade de seu su amigo, desata la fe que amingo. destalla a fe que auia con el. La tercera guar

auia con el.= a terçeyra garda es, que ome deue bien da he que omee deue ben obrar por su amigo, assi obrar por seu amingo assi

como lo faria por si mesmo. como o faria por ssi meesmo. Assi como dixo Sant Agus- (ca) assi como disso sant tin: En la amistad no ha un augustino en la amizdade. grado mas alto que otro, (ca) non ha hun grado mays alto siempre deue ser egual entre que o outro (e) sempre deue los amigos. (E) otrosi dixo Tu seer ygoalmente) entrelos lio, que quando al amigo vie amigos. outrossi disso talio ne alguna buena andança, o (sic) que quando o amingo grande honrra, que de los uen algua boa andança ou bienes que se siguen dellas grande onrra que dos bees deue (fazer) parte a sus ami que sse siguen dela deue (dar) gos.

parte a seus amigos.

Ley VI.—Como deue (el) ome (amar)

a su amigo.

Ley. Vl. como deue homee (gardar) a

seu amingo.

Verdaderamente e sin en Verdadeyramente e sen gaño ninguno deue (el) ome enganno nehun deue omee amar a su amigo; pero en la amar a seu amigo. pero enla quantidad de amar, fue (de quantidade do amor foy (departimiento) entre los Sabios: partido) entrelos sabios. ca ca los vnos dixeron, que ome os huns disseron que omee deue amar a su amigo, (tan deue amar a seu amigo quanto) quanto el otro ama a el. to o outro ama a el. e sobreesE sobre esto dixo Tulio, que to disso talio (sic) que esta esto non era amistad con non era amizdade con ben bien querencia; mas era querença mays era como (en) como manera de merca(de maneyra de merca. outros y ria). (E) otros y ouo, que di ouo que disseron (que) deue xeron deue ome amar a su homee amar a seu amigo amigo quanto el (se) ama: e quanto el a ma (assi meesestos otrosi non dixeron mo). e estos outrossy non dibien, porque puede ser, que sseron ben. porque pode seer el amigo non se sabe amar, que o amigo non sse sabe o non quiere, o non puede; amar. ou non quere(n) ou poe porende non seria compli- de(n) e por ende non seria da amistad, (la) que desta conplida (a) amizdade que guisa ouiese ome con su desta guysa ouuesse omee amigo. (E) otros Sabios di

con seu amingo.= Outros saxeron que de

bios disseron que de

Eladio Oviedo Arce,

« AnteriorContinuar »