Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Item op den xvijste dach van December a
Chastel sint Jɔhan (5)

Item op denselven dach te Plasencen (6).
Item op den xviijsten dach te Florenzole.
Item op denselven dach a Burch Sint Dyo-
nys (7)

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Item op denselven dach te Castelfrancho (11).

[blocks in formation]

Somma xvi lb. ii s. val. ad. rat. de lb. iii s. Scuto val. v cron.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Item te Bolognien (1) so blevic eenen dach legghende om tfolc van wapenen ende gaf

van costen .

Item noch om keerse, om salve

Item om eenen leytsman, die ons leyde dore tfolc.

Item om eenen hamer ende tanghe

Item om naghele.

Item om collacie des avonts ende morghens.
Item op den xxii dach van December te
Trivole (2) .

Item om passagie te Boyana.

Item op denselven dach op een beghude
Item op den xxiijsten dach van December te
Florenzole.

Item om onze peerde te beslane

Item op denselven dach des avents aen de

brugge van de Scarpere (3)

Item omys naghele.

[ocr errors]

Item op den Kersdach te Florence (4) ende

[merged small][ocr errors]

lxiiii Bolon.

viii Bolon.

viii Bolon.

viii Bolon.

iiii Bolon.

x Bolon.

viii Bolon.

ii Bolon.

xx Bolon.

xxxii Bolon.

viiii Bolon.

xx Bolon.

ii Bolon.

xl Bolon.

x Bolon.

.

xxii Bolon.

[ocr errors]
[ocr errors]

xiii Bolon.

[ocr errors][merged small]

Item op sinte Jansdach te Cassano (5).
Item op denselven dach a Pogibomsi (6).
Item op Alderkinderdach te Seyne (7).
Item op denselven dach a Lusignano (8).
Item
op
sinte Thomasdach te Sinte Claus (9) .

xxii Bolon.

(1) Bologna.
(2) Firenzuola.

(3) Scarperio.

(4) Firenze.

(5) Cassiano.

(6) Poggibonsi.

(7) Siena.

(8) Lucignano.

(9) San Quirino.

Item

op denselven dach te Rodencossere (1). Item op den xxxsten dach van December op

[blocks in formation]

Item op denselven dach te Monflascon (2) Item op den achtersten dach van December te Viterba (3)

[ocr errors]

Item op denselven dach te Souters (4)

xxii Bolon.

xi Bolon.

xxi Bolon.

x Bolon.

xxiiii Bolon.

Somma iiii Bol. val. ad. rat. de xlii p scuto. ix cronen xxii Bol.

Somma sommarum van Mechelen te Rome, xxxii cronen en ii stuvers.

Jesus.

Dit sijn de costen, die ic ghedaen hebbe te Rome binnen.

In den iersten, so quamic opte Jaersdach te

[ocr errors]
[ocr errors]

Rome en gaf om eene collacie Item voort in de Mane op Campeflor so lagh ic v daghe en gaf . Item doen cocht ic mine costen met Willem de Nestelmakere en gaf hem xvi cronen en een halven voor de maent, en was met hem van op den dertiendach toet op den xiii dach van Sporkele, en waren gerekent de costen ordinarie op.

Item voort om havere, die Meester Jan cochte

Item om twee scoen

Item om twee plattinen

Item om een statule van confecte.

viii Bol.

XV Cronen.

xxiii cronen.

xxxiiii Bol. ix Bol.

v Bol.

xvi Bol.

(1) Radicofani.

(2) Montefiascone (in val di Pesa).

(3) Viterbo.

(4) Zutri.

.

[ocr errors]

Item om onse peerde te beslane

Item op den dertienavont voor lammeren

vleesch

Item om twee bocale wijns

Item om een helster van mine peerde

Item om eene collacie op den xen dach van

Januari ..

[ocr errors]

Item op sint Anthonysdach om vleesch . Item op sinte Sebastiaensdach om een collacie met Meester Cornelis.

[ocr errors]

Item om moschelen.

Item om cruyt
Item om wiin.

[ocr errors]
[ocr errors]

Item des daeghs daernaer om een collacie
metten selven . .

Item om veel meer andere collacien ghedaen
des merghens bi Sinte-Peeters met den
selven Meester Cornelis.
Item op Onse-Vrouwenlichtmissedach vore
vleesch ende wiin

Item op den viii dach van Sporkelle, so
noed ic Meester Cornelis met andere
jonckeren ende gaf in den ierste om
wiltswinevleesch.

Item om cruyt

Item om wijn.

Item om twee taerte bij Carline du Lopen
Item om clareyt.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Item om nog een statule van confecte

Item om twee medecinen voor mij

Item om noch een paer scoen
Item om eenen orscam
Item doen ic wech trecken soude te mijnen
letse, so nood ic Meester Cornelis ende
meer anderen ende gaf in den iersten om
visch . .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

xi Bol.

viii Bol. xii Bol.

vi Bol.

vi Bol.

x Bol.

v Bol.

iii Bol.

xxiii Bol.

xviii Bol.

xviii Bol. iiii Bol. xii Bol.

xxxiii Bol.

xvi Bol.

xv Bol.

x Bol.

ix Bol. vi Bol.

xvi Bol.

vi Bol.

iiii Bol. xviii Bol.

Item om een tarte

Item om onse peerde te beslane

Item om een ghebet van minen peerde.
Item om leer van de breyele.

Item ghegeven Heyne minen knape

Item noch om een paer scoen

Item ghegeven de weerdinne te letse.

Item ghegeven den knapen

i duc. xii Bol. i cron.

xii Bol.

viii Bol.

Item ghegeven der maerten.
Somma ii x Bol. en twee nonen. valent xii cron. twee

Bol. min.

Somma sommarum van de costen van Rome, xl cronen.

[ocr errors]

Item voort ghegeven minen heer den cardi

nael van Trouvene

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Item meester Cornelis.
Item meester Jan Stade

Item noch meer denselven

Item heer Peteren de Nopeto

Item om de bulle doen te dobbelere.

Item ghescinckt den jonckeren van den

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

kardinael

Item om de minute.

Item om de lien doen te scrivene een bonet

van eenen ducaet

Item om de copien van den aflate van Rome.

xx Bol: xviii Bol. xv Bol.

vii Bol.

vc ducat.

I ducat. XXV ducat.

v cronen. XXV ducat. x ducat.

vii ducat. x ducat.

i ducat.

i ducat. (1)

Jhesus.

Dit siin de costen, die ic ghedaen hebbe int afcomen van Rome.

Ende trac van daer op den xxiijden dach van Sporkele omtrent der xviste uren en gaf in den iersten :

Bi de poorten van Rome om collacie.

xii Bol.

(1) Gat in het HS. van onderen aan de bladzijde, waar de uittrekking der onkosten stond.

« AnteriorContinuar »