Imágenes de páginas
PDF
EPUB

scriven in den hove van Rome aen den cardinael van Portingal haren neve, ten onderhouden van uwer gracien, oft anderssins alzoo ghy dat zoudt willen begheren.

Ende nair dat ic hair d'armoede ende lasten van der stad gesecht hebbende, verduchtende dat ghy gheen macht en hebt in deser zaiken hair te gelieven, zoo heeft zy begheert, dat ic aen u scriven zoude, en dese zaken vorderen, al zoudet tghelt eenichssins fineren, seggende dat met goeder vasticheyt doch doenlic is ende der stad niet hinderlic; ende want, lieve heeren, nair de disposicie van der werelt nood es, dat de stad hare vrinden houde, zoe ware wel myn advis, dat ghy myne genedighen Vrouwen geliefdet, al soude men dairom moeten vercoopen tot dat men 't wederom afquyte, als 't gelt wederom betaelt worde, ende al zoude de stad 't verlies draghen van der loopender renten, behoudelic dat de vasticheyt genomen ende gedaen zoude worden, dat de stad betaelt zoude worden sonder costen oft vervolgh, ende dat men hierop troost ende vordernisse name van mynder genedigher Vrouwen voir onse gracie aen den vorseyden cardinael, die alzoo ic verstae vele vermach aen den Paus; want ic verducht my, dat eenighe uut sijn, dien ghy betrouwt hebt, om de vorseyde gracie tot Loven te verwervene; anders en weet ic u, lieve heeren en meesteren, op desen tyt niet te scriven...... Tot uwer correctien aldus, eerweerdighe, lieve ende zeer geminde heeren ende meesteren, enze lieve Heere God hebbe u altyt in syne heylige hoeden.

Gescreven tot Bergen op desen Maendach iiii dage in December.

Stadsarchief te Mechelen; afgedrukt bij Gyseleers-Thys, Additions et corrections à la notice sur les archives de Malines de M. Gachard, deel III, 1e stuk, blz. 50.

1450, November 30, 's Gravenhage. Brief van Wouter Storm, secretaris der stad Mechelen, aan den Magistraat over de onderhandelingen met den hertog en het Hof aangaande het verkrijgen van den jubelaflaat te Mechelen.

Eerbare, Lieve ende zeer geMINDE HEEREN ENDE MEESTEREN.

Op dinhouden van den brieve, die my Johann de Leeuw, myn neve, uwe pensionaris gescreven ende met Heynen vander Heyden uwen bode, bringer van dezen, gesonden heeft, gelieve uwer eerbairheyt te wetene, dat ic gearbeydt hebbe om te vercrigene dinhouden van zinen brieve; mair dairop heeft mijn gened. heer geordineert te scrivene (aen Angle Tanny), dat hy de bulle hier bringe oft seynde, gelijc de copie van myns vors. gened. heeren brieve hierinne besloten begrijpt, dairaf ic U oic den principalen brief geteekent met sijnder handt seynde met dezen, om dien vort te bestellene ende dairmede te doene, alzoe U goet duncken zal.

Ende oft alzoe ware dat ghij bevondt, dat de bulle hier gebracht zoude worden gelije mijn gened. heere scrift, zoe es grotelic nood, dat ghij zonder gebrec hier yement seyndt, die hem der zaken verstae, om dairinne alhier dbeste te doene ; want voirwair ic niet en weet hoe ic dairinne spreken zoude, ic en zouds my oic niet dorven bewynden.

Vander zaken van Willem de Gortter en can ic tot gheenen eynde geraken; hij volght aen allen zijden ende bidt gehoirt te worden in rechte; hij bidt oic tot zinen raide te hebbene van den notabelsten heeren van den Raide, om zine advocaten te zine, ende tiegens uwe nieuwe privilegien met rechte te seggene. Oft hem dat geschiede, zoe moesten wij wederom dingen, ende oic advocaten behoeven ende hebben, dair ic niet toe gestelt en ben van ghelde.

Al eest zoe dat ic U dicwijle gescreven hebbe van uwen zaken, zoe en scrijfde my niet wat ghij gedaen wilt hebben, oft wat uwes sins es, int welke ic begaen ben. Ic hebbe U

geleent aen dmaken van den brieven te Rome te scrivene, dair ic U lestwerf de copien af gesonden hebbe, ende die nu om niet gemaect zijn. Aen de twee brieven van den toere van Vilvorden, ende aen dezen brief van Angle Tanny, tsamen xii Rins. gulden. Wilde dat ic hier langer blive, zoe es my nood gheld te hebbene. Wilt my dat seynden, ende doch ontbieden, ende scriven wat ghij gedaen oft gelaten wilt hebben. Wilt oic om Goids wille de goede stad besorgen, sunderlinge de draperye reformeren, dair gebrec inne es, ende int speciale dat de lakenen van eenen prise zijn, die gelike segelingen hebben; want dairaf hier vele woorden zijn. Eerbare lieve heeren ende meesteren, onze Heere God hebbe U altyt in zijnre heylige hoeden.

Uwe onderdanighe diener,
WOUTER STORM.

Stadsarchief te Mechelen; ontleed bij Van Doren, Inventaire des archives de Malines, deel III, blz. 89, no 91.

Andere brief van

1450, November 30, 's Gravenhage. Wouter Storm aan den Magistraat van Mechelen, waarin hij klaagt, dat hij de brieven voor Rome van den hertog niet geteekend kan krijgen. Hij is ontmoedigd en vraagt om teruggeroepen en vervangen te worden.

Jubilee 1451.

EERBARE, LIEVE ende zeer gemiNDE HEEREN ENDE MEESTEREN.

Ic hebbe met allen den weghen, die ic hebbe connen gedincken, gevolght ende dagelikx volge om ontcommert te zine, ende de brieven te Romewert geteekent te wordene. Nochtan en can ict niet bijgebringen, ende verstae, mids dat der brieven vele is, minen genedighen heer, die dagelix gheerne tsavonts goet geselle is, verdriet die te teekenen; maer hy seecht van avonde tot avonde, dat hijt doen sal. Willem de Gortter ende ic volgen beyde constelic nair onze beste, ontcommert te zine:

maer wij en connen der oic niet toe geraken. Aldus, lieve heeren, biddic u alsnoch, gelyc ic u met minen anderen brieven gebeden hebbe, dat ghy yement anders hier seynden wilt, om bat te doene dan ic gedoen can; want voirwair mijn verdriet hier groot is. Miin teergelt nemt oic zeer oirloff. Wilt hier doch seynden ende mij ontbieden wes ghy gedaen oft gelaten wilt hebben, om my dairnair te vuegen. Eerbare lieve heeren ende meesteren, de almachtige God hebbe u altyt in sinder heyligen hoeden.

Gescreven in den Haghe zeer haestelic, opten lesten dach van November.

Eerbare lieve heeren, Dezen morgen naer den scriven van desen brieve is Heyne van der Heyden uwe bode hier comen ende heeft mij gebracht den brief, die my Johannes de Leeuw gescreven heeft. Dair sal ic nair miin best inne arbeyden, « omme te doene dat ghy begeert, alsoe hij mij scrijft; maer my verdriet hier aldus lange te zine.

Uwe onderdanighe diener,
WOUTER STORM.

Den eerbaren ende wiisen minen lieven ende zeer geminden heeren ende meesteren commoengemeesters, scepenen ende raed van der stad Mechelen.

-

Stadsarchief te Mechelen.

1450, December 8, Rome. Bul van Paus Nicolaas V, waarbij hij den grooten jubelaflaat in de Nederlanden toestaat aan de stad Mechelen.

Nicolaus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, nobilibus viris, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, militibus et militaribus, magistratis civium ac consulibus communitatum et universitatum, cæterisque utriusque sexus ecclesiasticis et secularibus Christi fidelibus universis..., specialiter vero oppidi Mechliniensis diœcesis Cameracensis, salutem et apostolicam benedictionem.

Inter cunctas nostræ sollicitudinis curas, quibus ex nostro desuper injuncto adstringimur apostolatus officio, illa merito eminere debet, qua ecclesiam Christi sponsam, in sanguine immaculati Agni in ara Crucis latam, et nostræ custodia creditam, quantum in nobis est, maculatam esse non patiamur. Hinc, cum fragilis hominum conditio facile in peccatum ruat, reparationis antidota nobis superno dono credita purgandis et sanandis fidelium animabus necessaria, jussu veri Samaritani applicare constringimur.

Quoniam dilectus filius noster... Philippus, illustris Burgondiæ dux, nobis ad memoriam reduxit, quemadmodum in hoc sacro jubilæo conspexerimus oculis nostris divinam misericordiam pene innumerabilium christianorum, qui ad hanc apostolicam ecclesiam cum multis laboribus et periculis adve ⚫nerunt, sub expectatione gratiæ remissionis peccaminum, igne Sancti Spiritus inflammasse et purgatas tantæ benedictionis capaces fecisse; nobis humili prece suggerens, ut vestræ salutis curam habentes, similem remissionis gratiam concedere dignaremur. Unde nos, recte per probatam experientiam admoniti, vobis omnibus et singulis utriusque sexus fidelibus, qui qualitercumque præpediti non advenistis, merito compatimur, quando id in voto et interno gessistis desiderio (ut de vobis merito tamquam de bonis christianis præsumimus) et opere non potuistis commode adimplere. Attendimus etiam qua sollicitudine præfatus... (Philippus Dux) pro vestra salute curam agit... Hinc precibus ejus moniti, volentes vestræ saluti consulere, ut tenemur: cogitavimus vos ad sancta desideria et capacitatem Sancti Spiritus per remissionis gratiam provocare, ut quibus non fuit concessum sancti jubilæi assequi exuberantis gratiæ plenitudinem, quæ statuto tempore apud ss. apostolorum Petri et Pauli pœnitentibus præstatur, nihilominus tamen, si velint, peccatorum omnium plenissimam remissionem assequantur.

Auctoritate igitur omnipotentis Dei et bb. apostolorum Petri et Pauli, ac meritis Christi D. N. et omnium sanctorum confisi, omnibus vobis confessis et contritis, et qui pœniten

« AnteriorContinuar »