Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

SNELPERS-DRUKKERIJ SINT JACOBS-GODSHUIS TE HAARLEM.

INHOUD.

Bladz.

Aanteekeningen betreffende de Leydsche Pastoors sedert de Hervorming" tot aan de Herstelling", van 1557 tot 1857, door Dr. J. D. FRENAY. Pastoors der tweede (weder nieuw opgerigte) wereldlijke statie. (Vervolg van Dl. VI. blz. 404) Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis van verschillende

Parochien thans behoorende tot het bisdom van Haarlem. (Vervolg van blz. 208, Dl. VI.) A. v. L., S. J.

[blocks in formation]

1

54

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Vier parochiën in de middeleeuwen. Heemskerk, Beverwijk,
Zoeterwoude en Hazerswoude. (Vervolg van Dl. VI, blz. 43)
Zoeterwoude. C. J. GONNET

. 100 Uit de Akten van het Haarlemsche Kapittel. (Vervolg van blz. 306 van Dl. VI.) Dekenaten: Ouderkerk, Purmerend en Schagen. J. J. GRAAF.

Twee stukken over de geestelijke goederen der pastoriën van
Schagen en Barsingerhorn, en van de kapel op de Keyns.

156

CHR. PHILIPPONA.

197

De parochie Maasland-Ambacht en Maasland. (Vervolg van

[ocr errors]
[ocr errors]

200

Deel VI, blz. 116). D.
Pastoors der statie Oud-Ade c. a. (Vervolg van Deel VI,

[ocr errors]

bladz. 116 vv.). J. P. G. Onderhandelingen tusschen het Oud-Kapittel van Haarlem en den Nuntius van den H. Stoel te Brussel Joseph Spinelli in het jaar 1726. J. F. VREGT

[ocr errors]

395529

229

265

IV

INHOUD.

Bladz.

De Heer van Schagen schenkt de Kosterij en Scholasterij aldaar aan Schepenen enz. van Schagen 1490. CHR. PHILIPPONA. 327 "Schepens pachten voor 6 [5] rh. gls 's jaars de kosterij en scholasterij van Schagen, eerste vervaldag St. Jacob 1479."

CHR. PHILIPPONA. 329

Nadere tijdsbepaling van A. van der Plaat's verbanning en terugkeer naar Oud-Ade. J. H. HOFMAN

De Land-Dekenij van Voorn. J. H. HOFMAN.

Joannes Dobbe. J. H. HOFMAN

330

333

335

De Kerken en Parochien op Walcheren. (Vervolg van blz. 460
Deel VI.) v. D. HORST .

391

Wie is de eigenlijke Auteur van het Kort Memoriael... van den staet en voortgaeng der Jansenisten in Holland"? H. J. ALLARD. 428

Kloosters en Gasthuizen te Dordrecht. L. C. SPOORMAN, Past. 440 Alphabetisch Register. C. ZANDVLIET.

463

AANTEEKENINGEN

BETREFFENDE

DE LEYDSCHE PASTOORS SEDERT DE HERVORMING"

TOT AAN DE HERSTELLING",

VAN 1557 TOT 1857,

DOOR

Dr J. D. FRENAY.

(Vervolg van Dl. VI, blz. 404.)

PETRUS ANTONIUS KERVEL.

Een vertrouwelijken brief, 2 dagen na zijne komst te Leyden geschreven aan "van Gerht Secretaris v Eeredienst", begint past. Kervel aldus: Uw oude vriend Kervel (olynthia :)". Olynthia is de naam van een plantengeslacht, waarvan de vrucht gelijkt op een onrijpe vijg (öduvos) en hetwelk, behoorende tot dezelfde plantenfamilie, waartoe ook de Myrte behoort, in het natuurlijk plantensysteem op een vrij grooten afstand staat van de Kervel, die tot de familie der Schermbloemigen behoort. Aan welke omstandigheden het toe te schrijven is, dat past. Kervel den naam van Olynthia aangenomen of verkregen heeft, kan ik niet gissen: het was in zijn tijd natuurlijk nog niet bekend, dat er millioenen jaren noodig zijn om Kervel in een Myrteboom te doen overgaan!

Vóór zijne komst te Leyden was hij pastoor te Nootdorp, tusschen Delft en Voorburg; gelijk hij zelf getuigt, wanneer hij zijne Latijnsche geschiedenis van de Statie onder zijne voorgangers aldus besluit: "Præcedentibus Pastoribus. quorum pars abiit, pars obiit ego successi Petrus Antonius Kervel, postquam circiter 6 annis curam egeram Pastoralem in Nootdorp."

Bijdragen Gesch Bisd. v. Haarlem. VIIe Deel.

1

« AnteriorContinuar »