Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors]

VOORWOORD.

De Koloniale Bibliotheek, thans gevestigd van Galenstraat 14, Den Haag, bestaat uit de vereenigde bibliotheken van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië en het Indisch Genootschap. Hoewel beide instellingen, resp. 4 Juni 1851 te Delft en 26 Mei 1854 te 's-Gravenhage opgericht, sedert 1868 samenwoonden te Den Haag, bleven de boekerijen gescheiden. Van die van het Indisch Genootschap verscheen in 1864 een eerste Catalogus, door J. L. BEIJERS, in 1869 een geheel nieuwe bewerking door den Secretaris Ind. Gen. J. BOUDEWIJNSE, met twee Supplementen in 1874 en '77.

Het denkbeeld eener vereenigde Koloniale Bibliotheek , zooals den vroegeren Secretaris van het Instituut Dr. Ty. Ch. L. WIJNMALEN reeds voor den geest zweefde, werd werkelijkheid onder het Secretariaat van Dr. E. B. Kielstra. Onder diens Secretariaat van het Instituut had ook voortdurende aanvulling en uitbreiding plaats, met het bewuste doel deze vereenigde bibliotheek te maken tot de Koloniale Bibliotheek hier te lande.

Hiervan legt de nu verschijnende Catalogus getuigenis af. De inrichting van dezen Catalogus is chorographisch; hij behandelt land voor land, den nadruk leggend op de Nederlandsche koloniale belangen. De Inhoud zegt het verdere, samen met de uitvoerig bewerkte Registers.

*

[ocr errors]

Enkele regels, bij het maken van den Catalogus gevolgd, moeten vermeld: Elk der 78 rubrieken, waarin de boeken verdeeld werden, is chronologisch geordend; men heeft daardoor ongeveer bij elke rubriek de ontwikkeling der kennis omtrent dat gedeelte; het 1• Register geeft voorts de alphabetische

volgorde der schrijvers of der anoniem verschenen boekwerken. Overdrukken uit Tijdschriften in eigen bezit, werden niet opgenomen (daar

gelaten overdrukken van een tijdschrift, eerst later als serie verkregen); zij vergrooten slechts schijnbaar den rijkdom cener boekerij. Bij overdrukken in anderen vorin werd van dien regel afgeweken. Bij de boeken vóór 1800 gedrukt, werd de naam van den drukker vermeld;

nå 1500 was dit onnoodig. Bij werken in meer dan één deel, werden de jaartallen van alle deelen opgegeven; dit in afwijking van het gebruik in de bibliographie, maar ten bate van studie. Het formaat der boeken is steeds aangegeven naar de signatuur; bij de

Tijdschriften die zoo vaak van formaat veranderen naar het uiterlijk. Bij dubbele familienamen werd bijna steeds de laatste als voornaamste beschouwd; behalve bij de Spaansche en Portugeesche, waar de eerste den familienaam vormt. De Corrigenda werden zooveel mogelijk opgenomen in het 1° Register. In het 2* Register werden die cijfers vet gedrukt, welke op geheele rubrieken slaan. Het raadplegen der beide Registers zal trouwens veel moeite besparen.

NUHOFF JUN

De vette groote haken [] geven de oplossing van den schrijversnaam bij een

anoniem verschenen boekwerk; vette haakjes () bevatten een schrijvers

naam, die enkel achteraan een werk voorkomt of onderaan een inleiding. Bij elke rubriek werd een nieuwe telling begonnen, van 1 af. In het Supplement werden vervolg-werken niet vermeld, tenzij bij hooge

uitzondering Daar de eigenlijke Catalogus men zie de gedateerde signatuur van elk

vel in Oct. 1906, het Supplement in Juli '07 was afgedrukt, en de Tijdschriften en Periodieken met einde 1906 werden afgesloten, zal men voor later verschenen koloniale werken de Vervolgen op dezen Catalogus moeten raadplegen, welke jaarlijks voortaan zullen verschijnen in de Bijdragen Kon. Inst., om de 5 jaar vereenigd zullen worden tot een

Supplement-Catalogus. De Koloniale Bibliotheek is geopend op alle werkdagen van 10—4 uur. Het

uitleenen van boekwerken geschiedt alleen aan de leden van een der beide

Instellingen (Kon. Instituut, en Indisch Genootschap). Bij aanvraag van boekwerken uit dezen Catalogus kan worden volstaan met

rubriek en volgcijfer op te geven; dus b.v. 16.50 ww. 110 - 31. 85, enz.

en

[ocr errors]

Ten slotte een verzoek aan allen die belang stellen in onze Koloniën.

De nu verschijnende Catalogus is de eerste, die van zulk een omvang het licht ziet over eenige Koloniale Bibliotheek. Het is den Catalogue der Library van het India Office niet te na gesproken, wanneer men zegt dat die, in rijkdom deels de meerdere, in opzet en uitvoering veel beperkter moet heeten; hetzelfde geldt voor de Catalogi der Bibliotheken van het Departement van Koloniën te 's-Gravenhage, of het Bata viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia.

Het streven bij het ordenen en uitbreiden onzer Koloniale Bibliotheek is inderdaad geweest: haar representatief te maken tegenover het buitenland , en haar de onvoorwaardelijk-beste instelling van dien aard te doen zijn in het binnenland.

Dat zij dit nu reeds is, moge deze Catalogus toonen. Maar om op dat standpunt te blijven, en zoo mogelijk van steeds méér koloniale beteekenis te worden, daarvoor is belangstelling van buiten dringend noodig, zoo van de Regeering als van particulieren. Het Kon. Instituut van Ned.-Indië en het Indisch Genootschap koopen weliswaar geregeld uit eigen fondsen aan tot aanvulling en verrijking hunner Koloniale Bibliotheek, maar door gulheid van anderen kan daarnaast zooveel worden gedaan om leemten in onze boekerij aan te vullen, zeldzame werken en werkjes er voor allen beschikbaar te stellen, enz.; om er aldus steeds méér van te maken het rijkst voorziene middelpunt van Koloniale Litteratuur hier te lande.

In vol besef daarvan mag voor onze Koloniale Bibliotheek een beroep worden gedaan op de vrijgevigheid van allen die wezenlijk belang stellen in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen.

Den Haag, 17 Juli 1908.

G. P. ROUFFAER.

INHOUD

[ocr errors]

C.

17-20;

e.

[ocr errors]

1. NEDERLANDSCH OOST-INDIË. 1)

Bladz. a. Land- en Volkenkunde in het algemeen.

1-8; 703-704 b. van Java

9-16; 701-706 Sumatra.

706 Atjeh

21-26; 706-707 d.

Borneo in zijn geheel. 27-29; 707-708
Celebes

30-31; 708-709 f.

de Molukken

32-33; 709 g.

Nieuw-Guinea in zijn
geheel .

34-36; 709-710 h.

de Kleine Soenda-eilanden 37; 710 i. Geschiedenis

38-49; 710-712 j. Aardrijkskunde

50-51; 712 k. Reizen naar en yan Ned. Oost-Indië .

52-57; 713 l. Bestuur tijdens de 0. I. Comp., en tot 1811

58-69; 714-715 W. Bestuur sinds 1811; en inlandsche economische toestanden.

70-84; 715-718 1. Nederlandsche koloniale politiek.

85-88; 718 0. Financieel beheer. Belastingen. Muntwezen. Opiumen Zoutmonopolie

89-98; 719-721 p. Onderwijs. Opvoeding. Weeskamers. Liefdadigheid. Europeesche Schoolboeken

99-107; 722-723 4. Eeredienst. Zending. Bijbelgenootschappen

108-119; 723-726 1. Rechtswezen. Wetgeving. Politie

120-135; 726-728 8. Leger en Vloot. Militaria

136-145; 728-730 t. Handel. Scheepvaart. Nijverheid.

146-156; 730-731 u. Verkeersmiddelen. Post, Telegraaf, enz.

157-164;

731-732 l'. Kultures. Kultuurstelsel. Vrije-Arbeid. Kultuurwetgeving

165-200; 732-739 I. Kina

165; 732 II. Koffie

165-170; 732-733

170-171; 733 IV. Suiker.

171-177; 733-735 V. Tabak.

178-179; 735 VI. Thee

179-180; 735 VII. Kleine kultures

180-183; 735-737 VIII. Verschillende kultures samen.

184-189; 737-738 IX. Kultuurstelsel. Vrije-Arbeid. Enz.

189-200; 738-739 w. Grondrechten. Landrente. Particuliere landen . 201-206; 739-740 X. Openbare Werken. Mijnwezen. Zeekennis. Kaarten. 207-216; 740-742

III. Rijst

1) Voor de Chineezen in Ned. Oost-Indië, sie rubriek ww. sub II. den Islam

3y. Kunstgeschiedenis en Oudheidkundē

van Ned. Oost-Indië , zie rubriek 3h.

[ocr errors]

CC.

Bladz. y. Plant- en Dierkunde

217-226; 742-745 z. Geneeskunde. Klimaatkennis. Meteorologie

227-235; 745-747 aa. Biografiën. Personalia . .

236-246; 747-749 bb. Bibliografie. Catalogi van boeken

247-255; 749-751 Indische schetsen

256-259; 752 dd. Indische diversen. Almanakken

260-272; 753-755 ee. Taalstudiën; en vertalingen van inlandsche teksten 273-277; 755-756 ff. Spraakkunsten en samenspraken.

278-284; 756-757 gy. Woordenboeken en woordenlijsten

285-291; 757-758 hh. Maleische teksten

292-305; 758-762 ii. Javaansche

306-317; 762-763 jj. Soendaneesche teksten

318-320; 763 kk. Madoereesche

321; 763 I. Makassaarsche en Bocginee.sche teksten

322; 763 Bataksche teksten

323; 763 Alfoersche, Dajaksche, en andere teksten

324 00. Oud-Javaansche en Balineesche

325; 763 pp. Bijbelvertalingen in inlandsche talen .

326-330; 761 99. Inlandsche schoolboeken .

331-310; 761-765

mm.

nn.

II. HET OVERIG OOSTEN.

[ocr errors]

Britsch-Indië. Land, Volk, en Bestuur

341-385; 766-770 II. Burma

369-370; 769 III. Ceylon

370-372; 769 IV. Omliggende eilanden:

372; 770 V. Bluebooks

372-385; 770 ss. Britsch-Indië. Geschiedenis.

386-103; 770-773 II. Burma

401 III. Ceylon

401-402 IV. Omliggende eilanden .

402 V. Bluebooks

402-403; 773 tt. Achter-Indië

401-410; 773-774 uu. Het Maleische Schiereiland.

411-414; 774 De Philippijnen, met Mikronesië

415-420; 775 ww, China, met Korea en Tibet.

121-438; 775-778 II. De Chineezen buiten China

433-436; 777 III. Korea.

436-437; 778 IV. Tibet .

437-438; 778 XX. Japan, met Formosa

439-447; 778-780 II. Formosa .

117 Vy. Polynesië, Melanesië, en oorspronkelijk Australië 448-154; 780-781 zz. Madagascar, met omliggende eilanden

455-458: 781 3a. Perzië, Aziatisch Rusland, Arabië, Voor-A zië 459-465; 781-782 3b. Verschillende Oostersche landen samen, sinds 1800 466-472; 783-784 .

1600-1800 473-481; 781 3d. De tijden der oudste ontdekkingstochten (tot 1600). 482-491; 785-786 3e. Oostersche studiën in het algemeen

492-508; 786-789 3f. Brahmanisme en Boeddhisme.

509-518; 789-790 3g. De Islâm; zijn geschiedenis; zijn belijders .

519-537; 791-793 31. Kunstgeschiedenis. Oudheidkunde. Epigrafie 538-550; 793-795

[ocr errors]
[ocr errors]

n

« AnteriorContinuar »