Imágenes de páginas
PDF
EPUB

CATALOGUS

DER

KOLONIALE BIBLIOTHEEK.

DE NED BOEK- EN STEENDRUKKERIJ W H. L. SMITS, 'S GRAVENHAGE

CATALOGUS

DER

Koloniale Bibliotheek

VAN

het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde

van Ned. Indië

EN

het Indisch Genootschap

DOOR

G. P. ROUFFAER en W. C. MULLER
adjunct-secr. Kon. Inst.

beambte Kon. Inst.

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

VOORWOORD.

voor

De Koloniale Bibliotheek, thans gevestigd van Galenstraat 14, Den Haag, bestaat uit de vereenigde bibliotheken van het Koninklijk Instituut de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië en het Indisch Genootschap. Hoewel beide instellingen, resp. 4 Juni 1851 te Delft en 26 Mei 1854 te 's-Gravenhage opgericht, sedert 1868 samenwoonden te Den Haag, bleven de boekerijen gescheiden. Van die van het Indisch Genootschap verscheen in 1864 een eerste Catalogus, door J. L. BEIJERS, in 1869 een geheel nieuwe bewerking door den Secretaris Ind. Gen. J. BOUDEWIJNSE, met twee Supplementen in 1874 en '77.

Het denkbeeld eener vereenigde Koloniale Bibliotheek, zooals den vroegeren Secretaris van het Instituut Dr. Tu. Ch. L. WIJNMALEN reeds voor den geest zweefde, werd werkelijkheid onder het Secretariaat van Dr. E. B. KIELSTRA. Onder diens Secretariaat van het Instituut had ook voortdurende aanvulling en uitbreiding plaats, met het bewuste doel deze vereenigde bibliotheek te maken tot de Koloniale Bibliotheek hier te lande.

Hiervan legt de nu verschijnende Catalogus getuigenis af.

De inrichting van dezen Catalogus is chorographisch; hij behandelt land voor land, den nadruk leggend op de Nederlandsche koloniale belangen. De Inhoud zegt het verdere, samen met de uitvoerig bewerkte Registers.

Enkele regels, bij het maken van den Catalogus gevolgd, moeten vermeld: Elk der 78 rubrieken, waarin de boeken verdeeld werden, is chronologisch

geordend; men heeft daardoor ongeveer bij elke rubriek de ontwikkeling der kennis omtrent dat gedeelte; het 1. Register geeft voorts de alphabetische

volgorde der schrijvers of der anoniem verschenen boekwerken. Overdrukken uit Tijdschriften in eigen bezit, werden niet opgenomen (daar

gelaten overdrukken van een tijdschrift, eerst later als serie verkregen); zij vergrooten slechts schijnbaar den rijkdom eener boekerij. Bij overdrukken

in anderen vorin werd van dien regel afgeweken. Bij de boeken vóór 1800 gedrukt, werd de naam van den drukker vermeld;

nå 1800 was dit onnoodig. Bij werken in meer dan één deel, werden de jaartallen van alle deelen op

gegeven; dit in afwijking van het gebruik in de bibliographie, maar ten bate van studie. Het formaat der boeken is steeds aangegeven naar de signatuur; bij de

Tijdschriften die zoo vaak van formaat veranderen naar het uiterlijk. Bij dubbele familienamen werd bijna steeds de laatste als voornaamste be

schouwd; behalve bij de Spaansche en Portugeesche, waar de eerste den

familienaam vormt. De Corrigenda werden zooveel mogelijk opgenomen in het 1° Register. In het

2* Register werden die cijfers vet gedrukt, welke op geheele rubrieken slaan. Het raadplegen der beide Registers zal trouwens veel moeite besparen.

NUHOFF JUN 25

« AnteriorContinuar »