Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, Volumen1

Portada
Martinus Nijhoff, 1887

Dentro del libro

Contenido

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 75 - ... susa ninna susa noe, Jesus minne sprac Marien toe. 3. Si sette dat kint op haren schoot, si cussedet voor sijn mondekijn root, het was so soet. susa ninna susa noe, Jesus minne sprac Marien toe.
Página 417 - MD— THOMAS A KEMPIS. Notes of a Visit to the Scenes in which his Life was spent, with some Account of the Examination of his Relics.
Página 58 - Och broeder, ick ben in sulcker noot ende in sulcken liden, ten si dat ghi voer mi sterft die doot, so en mach ick niet verbliden
Página 21 - Boecxken, in den welchen ghy vinden sult veel schoone Leysenen ende Gheestelijcke Liedekens, allen menschen tot...
Página 75 - Marien toe. 5. Si sette dat kint op haren aerm, mit groter vrouden sach sijt aen, het was so soet. susa ninna susa noe, Jesus minne sprac Marien toe.
Página 418 - Overzicht van de geschiedenis der Hollandsche Kerk sedert de invoering der Hervorming en de oprichting van het aartsbisdom van Utrecht en van de bisdommen van Haarlem en Deventer, onder paus Paulus IV. 12 Mei 1559. Derde vermeerderde en verbeterde uitgave bewerkt door . . . en HJ Hooykaas. Rotterdam, A. Eeltjes. £886. in-fol°.
Página 47 - Hoe lude so sanc die leraer al opter tinnen: „so wie in swaren sonden leit die mach hem wel versinnen, dat hi hem te tide Godewert keer, eer hem die doot den wech ondergheet ; si vroeden die dat bekennen.
Página 33 - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 2de reeks, deel XII, Amsterdam 1883, S.
Página 400 - Zijt willekom Heer Koninck, Heer Jongelinck, enz. 16. Herodes door alle syn landen geboodt: „elaet alle die kleyne kinderkens doodt, in welcker landen waer dat ghyse vindt, zijnt hertogh, zijnt graven, zijnt konincx kindt.
Página 56 - O vader, ie bin daer toe bereyt," sprac hi wt rechter minnen, „ie wil gaen liden druc en leyt, mach icxse weder vinden." 8. Tot Nazareth hy eerst binnen quam, daer woonde een maecht ghepresen; sijn herberge hi eerst by haer nam, lof moet haer altijt wesen.

Información bibliográfica