Imágenes de páginas
PDF
EPUB

De S. Jacobs Parochie.

Buyten de poort heeft de leeghe weyde, S. Jobs Gasthuys, ende scheyt met het water, daer lopende vande Buerkerckkerspel ende comende door de S. Cathrynepoort, houdende de suytsyde loept door de Viesteech over de Viebruch inde Potterstraat al nae het S. Jansvelt, al aen de suytsyde ende van daer teghen over het Vleyshuys ende enighe huysen voerby tot het hocckhuys genaemt de doodkist, teghens over het bontepeert, ende loopt dan voort de straet aff, tot de breet Jacopijne stracte tot het hoeckhuys vant Bagynesteech, comprehenderende de Bagynen, aldaer wonende met haer kerck, ende van de kerck op de wal aen Spyckerstoorn, ende van dien toorn al over de wal tot de Weertpoort. Buiten de Stadt heeft dese Parochie het Veen, de blau Capelle, de Weert bemuert ende onbemuert.

De S. Nicolaes Parochie.

Deze Parochie begint aen Leeuwenberchs Gasthuys, alias Pestgasthuys, ende lopende lancx die wal achter Maria Magdalena, S. Servaes, S. Agnieten, compt aen Tollesteghe poert. Wederom dese Parochie beginnende acnt Pestgasthuys, noortsyde, loept over S. Quintenbrug inde Suylestraet, ende door die Nyestraet inde Oostsmeesteech al noortsyde, tot aen die Smeebruch nac het Wystraet, ende soo aen Tollesteechpoort; heeft dese Parochic buyten die Stadt houdende de oostsyde des waters, hacr gerechticheyt tot aent gerechte van de Stadt. Wyders heeft Vechten, Willenborch, Reynouwen, Groenewoude, Abstede, alwaer een kerkweg loopt op de Giltpoort ende tot nac de Bilt, waernaer de l'astoer de HH. Sacramenten plach te

defereren.

De S. Geertruyden Parochie.

Beginnende aen de Smeetoorn hebbende daer het eerste huys S. Bartholomei Gasthuys, ende voorts door de Westsmeesteech noortsyde compt aen de Smiecbruch, ende van die bruch, houdende die westsyde, compt achter het Wystraet ende soo aen Tollestegherpoort, ende buyten de poort houdende die westsyde vant water, loept tot den nieuwen Bogaert heeft mede het lynpat ende luwenesse.

XIV.

INDEX VAN HET CARTULARIUM

DER DUITSCHE ORDE, TWEEDE DEEL.

(Midden 16e eeuw.)

Dat tweede bouck.

Jtem in dit twee le bouck sijn ingescreuen desc nabescreuen

gerechten.

Jnden eersten Loenen Mijnden.

Loenen Loenresloet.

Vrelant.

Mairsen.

S. Jacop Oistveen.

S. Jacop Leechweyde.

S. Nycholais die Bilt.

S. Nycholaes S. Jans ger(echt).

S. Nycholaes Weeden Brakels ger(echt).

S. Nycholaes Wuluenrebrocck.

S. Nycholaes Coeuelway 1).

S. Nycholaes Leechrauen 2).

S. Nycholaes Coeuelway Tollestege.

S. Geertruydt Galecop.

S. Geertruydt Westrauen.
S. Geertruydt Lijnpadt.
S. Geertruydt opt Singel.
Buirkerck Ouden Rijn.
B(uirkerck) Heycop.

B(uirkerck) Oude Springwech.

B(uirkerck) Gortstege.

1) Door Jhr. Mr. J. J. de Geer van Oudegein is hier bijgevoegd: „Uit de hoofden der charters blijkt, dat hieronder behooren: Cleyn Couclway, Couelway Tollestege." 2) Idem: Leech- en Hoichrauen.

B(uirkerck) tegens den Duytschenhuis ouer.

B(uirkerck) Vloeten steege.

B(uirkerck) tusschen die Regulierbrug entie Smeebring

B(uirkerck) Oude kerckhoff.

B(uirkerck) Nyestract.

B(uirkerck) Nyegraft.

XV.

DE KERSPELEN VAN HET STICHT.

(Rijksarchief Utrecht, Bissch. Arch. n° 12. Formulierboek der bisschoppen Rudolf, David en Frederik).

Renen.
Amerongen.

Leersem.

Die kerspele vanden Neder Sticht.

Doern.

Seyst.

Ouerlangbroeck.

Nederlangbroeck.

Werconden.

Odijck.

Bunnick.

Coten.

Scalcwijc.

Houten, Tull.

Jutfaes, Wilgen.

Vreeswijc, Gheyn.
Lopic.

Woudenborch.

Loesden.

Baern.

Zoest.

Embrugge.

Schoenouwen 1).

Amersfoirt.

Emenesse buitendijcx ende binnendijcx.

Bunschoten.

Maersen.

1) De later bijgevoegde namen zijn cursief gedrukt.

Bruekel.

Loenen.
Vredelant.

Nichtevecht.

Cortehoeue.

Vloeten.

Kockengen.

Abcoude.

Ter A.

Tanckeveen.

Zecvelt.

Jnt Goye 1).

Capella de Lopic.

Nederhorst.

Hermelen.

Quermeer.

Vinkenveen.

Westbroeck.

Die kerspele in Sallant.

Deuenter.

Swolle.

Ommen.

Herdenberge.

Mastebroeck.

Sallic.

Dalfsem.

Holtheem.

Nyensteden. Jnden Ham.

Hellendoern.

Raelte.

Ter Heync.

Wye.

Olst.

Westpe.

Batmen.

Holten.

1) Doorgehaald.

« AnteriorContinuar »