Imágenes de páginas
PDF
EPUB

catorum vel Minorum seu fratrum vel sororum de penitentia utriusque ordinis predictorum sepeliri mandent et persepe antequam moriantur habitum hujusmodi eis postulant exhiberi decernimus habitum hujusmodi per priorem domus ordinis Predicatorum aut guardianum domus ordinis Minorum loci in quo tales decedere [continget44 vel per superiorem prelatum ipsorum ordinum et domorum seu prioratus et guardianie vel cui [ipsi45 duxerint committendum dumtaxat et non per alium quavis auctoritate vel prelatione fungentem exhiberi debere qui predictum habitum recipientibus [declarere46 teneatur apud eorum ordinum ecclesias debere sepeliri in eorum obitu quorum habitum [suspiciant47 et illorum sic indutorum cadavera48 discooperta nullo pallio vel tegumento super imposito cum habitu hujusmodi ad sepulturam deferri posse ordinariorum etiam sub censuris prohibitione et ordinatione locorum qualibet in contrarium edita non obstante quas quo ad hoc modificamus, et ne ex habilitationibus ad unum vel plura beneficia ecclesiastica in titulum vel comendam obtinenda cum facultate ut interim donec illa [consequantur49 pro capellanis aliorum in [beneficiis ecclesiasticis 50 deservire et quod etiam postquam beneficia hujusmodi assecuti fuerint in domibus dicti ordinis residere cameras habere in illis ac in generalibus [et provincialibus capitulis fratrum eorundem Predicatorum et Minorum ordinum vocem activam et passivam habere ac privilegiis favoribus gratiis et indultis concessis ipsorum ordinum professoribus gaudere possint prefatis ordinibus et illorum professoribus gravamen inferatur eisdem motu et auctoritate decernimus hujusmodi concessas et quas 51 concedi contigerit [habilitationem 52 litteras intelligi et interpretari debere ut fratres ipsi quibus littere hujusmodi concesse sunt [concederentur 53 in posterum quandocumque per sedem predictam postquam [predictum54 beneficium adepti fuerint pacifice aut pro capellanis in aliquibus ecclesiis ceperint deservire concessionibus predictis prout vocem activam et passivam residentiam in domibus dictorum ordinum ac retentionem dictarum domorum camerarum et alia [que55 ordinum prefatorum sunt [concernunt56 de [dictorum 57 ordinum prelatorum consensu dumtaxat gaudere possint et non alias nec alio modo idem statuentes de promotis ad cathedrales etiam titulares appellatas ecclesias et alias ecclesiasticas dignitates, ceterum ut [predictorum 58 ordinum professores qui inquisitores heretice pravitatis pro tempore in diversis mundi partibus deputantur tanto diligentius eorum officia studeant exercere ac ab illicitis et eis prohibitis abstinere quanto cognoverint posse eorum errores facilius corrigi et puniri quod magister Predicatorum et minister Minorum ordinum predictorum generales

prefati nunc et pro tempore existentes gesta pro tempore per ipsos inquisitores suorum ordinum respective examinare et querelas contra illos propositas audire et super illis quantum eis justum et equum videbitur statuere [et ordinare et si in aliquo eos deliquisse invenerint illos juxta excessuum exigentiam etiam per eorum ab officio amotionem ac alias corrigere et punire dictosque inquisitores secundum quod equum et justum aut necessarium videbiturs non tamen in una [eadem 59 diocesi multiplicare libere et licite valeant et Predicatorum in Minorum et e contra Minorum ordinum predictorum inquisitores in Predicatorum ordinum hujusmodi professores quoscumque officio inquisitionis hujusmodi fungi illudque exercere nulla tenus [possunt 60 absque sedis apostolice licentia speciali de presentibus litteris specificam et expressam faciente mentionem. Postremo quia Predicatorum et Minorum fratrum predictorum ordinum professores pro fidei catholice dilatione incremento et defensione continue indefesse laborant et eorum exemplari vita predicationibus verbi dei audientia confessionum sana doctrina assidua sacrarum litterarum instructione et devota divinorum officiorum celebratione hereticorum extirpatione aliisque innumeris piis operationibus pre ceteris ordinum mendicantium professoribus fructus in ecclesia dei salutares copiosius attulerunt hactenus et continue afferre non cessant atque allaturos in futurum deo propitio spe firma tenemus; Et propterea convenit ut ipsi pre ceteris ampliores favores et gratiarum prerogativas a prefata sede recipiant et reportent aliorumque ordinum mendicantium indultis et privilegiis apud sedem prefatam gaudeant ne illis inferiores 61 videantur omnes et singulas gratias [ets concessiones [indulgentias et peccatorum remissiones immunitates exemptiones facultates privilegia et indulta spiritualia et temporalia qualiacumque sint Heremitarum sancti Augustini et Carmelitarum ac servorum beate Marie fratrum ordinibus et illorum ecclesiis 6 oratoriis et domibus prioribus fratribus et sororibus conversis et oblatis [acs utriusque sexus personis de penitentia nuncupatis 36 a predecessoribus nostris Romanis pontificibus predictis et a nobis aut aliis auctoritatem habentibus, que omnia ac si nominatim exprimerentur haberi hic volumus pro sufficienter expressis conjunctim vel divisim in genere vel in communi concessa eisdem et eorum cuilibet Predicatorum et Minorum fratrum ordinibus domibus ecclesiis oratoriis generali magistro 36 ministro prioribus et ministris provincialibus conventualibus prioribus 6 guardianis sororibus oblatis conversis et utriusque sexus tertii ordinis seu de penitentia nuncupatis et aliis eorundem ordinum personis de novo concedimus et in eis locum habere volumus ac si eisdem nominatim directe et expresse

concessa fuissent mandantes etiam molu scientia et auctoritate predictis ut dum privilegiorum indulgentiarum prerogativarum [confessionum 6 2 exemptionum immunitatum facultatum et indultorum dictorum fratrum Heremitarum sancti Augustini Carmelitarum et servorum [sancte 6 Marie originales littere seu transumpta authentica ex illis pro et in favorem ecclesiarum domorum et fratrum predictorum Predicatorum et Minorum ordinum adducerentur vel exhiberentur eadem fides indubia adhibeatur tam in judicio quam extra judicium et aliis locis quibus opus fuerit ac si pro et in favorem dictorum ordinum ecclesiarum domorum et fratrum Predicatorum et Minorum a sede apostolica emanassent ac eis et cuilibet ipsorum fuissent immediate concesse inhibentes districtius ipsis locorum ordinariis sub interdicti ingressus ecclesie et [suspensione 6 4 a regimine et administratione suarum ecclesiarum ac parochialium ecclesiarum rectoribus et aliis quibuscumque sub excommunicationis late sententiam et privationis earundem parochialium ecclesiarum et omnium aliorum beneficiorum ecclesiasticorum que obtinent nec non [inhabilitationum 65 ad illa et alia in posterum obtinenda penis eo ipso [qui 6 6 contrafecerint incurrendis ne personis quibuslibet ecclesiasticis vel secularibus in genere vel in specie directe vel indirecte aliquid inhibeant precipiant ordinent vel statuant quo minus ordines predicti illorum domus et professores predictis gratiis [eis 67 concessis libere uti possint, non obstantibus quibuscumque apostolicis suspensionibus [renovationibus 68 [els restitutionibus ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus nec non Parisiensium et aliorum locorum generalium studiorum universitatibus et curie [vicegeren. Auinionen.69 et quibusvis ordinariis prelatis ac personis concessis et concedendis litteris et privilegiis ac per illos deputatis in eis conservatoribus privilegiorum hujusmodi facultatibus et jurisdictione cum quibusvis clausulis etiam derogatoriarum derogatoriis et fortioribus et insolitis quibus omnibus illa etiam si de eis eorumque totis tenoribus et datis non per hujusmodi generales clausulas etiam specialem mentionem importantes sed specifica et individua ac de verbo ad verbum seu quevis alia mentio habenda esset presentibus pro expressis habentes illis [aliis70 in suo robore permansuris quo ad premissa specifice et nominatim derogamus et ea nemini in prejudicium premissorum suffragari posse aut debere ac irritum et inane quicquid secus contigerit attemptari decernimus nec non omnibus illis que in dictis litteris nostris prefatis ordinibus concessis volumus non obstare ceterisque contrariis quibuscumque. Verum quia difficile foret presentes litteras ad singulas provincias originaliter [destinare volumus et dicta auctoritate decernimus,

quod transumptis earum manu notarii publici et curie causarum camere apostolice auditoris vel protectoris qui est [et qui pro tempore erit aut alicujus archiepiscopalis vel episcopalis seu cujuscumque in dignitate constituti sigillo munitis ea prorsus in judicio [vel extra ubicumque exhibita vel ostensa fuerint fides adhibeatur indubia ac si ipse originales littere forent exhibite vel ostense. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam [nostrorum approbationum constitutionum concessionum largitionum indulti perstrictionum voluntatis ademptionum 74 statuti mandati decreti inhibitionis et derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, septimo Kalendas Augusti pontificatus nostri anno octavo.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Elisabethæ.

declaratione.

[blocks in formation]

(28) ordinum tilf.

(25)

(29) cum

(32) ordinis tilf.

(33) degentia et sancti Dominici et sancti Francisci de pænitentia nuncupatorum

(34) turbari.

(35) tertii.

(39) eorumque. (40) suadere ac.

(42) interdictum.

declarare.

beneficio.

[blocks in formation]

(43) autem tilf.

(47) suscipiunt.

(51) eis tilf.

[ocr errors]
[ocr errors]

(55) commoda.

(59) eademque.

[ocr errors]

(37) conversis. (41) prædicta revocaverint.

(44) contingeret. (45) illi. (46)

(48) sic tilf.

(52) habilitationis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

(56) concernentia.
(60) possint.

(63) beatæ. (64) suspensionis.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]

(53) et concedentur.

(57) eorumdem.

(61) esse tilf.

(65) inhabilitationis.

(62)

(69) vicegerentiæ Avenionis. (73) et. (4) nostræ ap

probationis, constitutionis, concessionis, largitionis, indulti, præscriptionis, voluntatis, ademptionis.

Fire Lagrettemænd paa Nes (paa Hedemarken) erkjende, at de for 16 Aar siden vare tilstede, da Gudbrand Aslessön og hans Söster Marit solgte til Per Lafranssön, hvad de eiede i Solberg i Fjelds Sogn paa Thoten, og oppebare Betalingen, samt at de aldrig hörte, at Gaarden havde været pantsat til Helliglegems Gilde.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2det Seg mangler; No. 1. 3 og 4 vedhænge utydelige. (Seglremmerne skaarne af et Brev fra Thoten fra 15de Aarh.).

379.

[c. 1470-80.]

[Thoten.]

Ollum monnum som thette breff se eller høre bekenis vy effter skriffne lorettis men pa Nes som er Asle Ormson *Houardson Per Nilson Amund Person at vy #alh vj vore pa Hoffuyn på Nes sancte Hans dag vy(s)t ffyre xvi aar syden hørde vj ok saaghe handeband teyre Gubrand Asleson ok Marith søster hans at te solde Per Laransson teris part som te aate y Solbyorg som liger y Ffyels sokn pa Tolen item gaff Per ffornemffde Gubrand en iii punds (ketil?) ok iiii alne klede Marith soster hans en spans *ketis punds grøte i koo ok andre peningh som tem baade samffde om. item kendis Gubrand ok syster hans at te hade ffaath mynste penyng ok meyre som (y) kaap teris kom. item kendis vy ffornemffde men at vy aldri horde at Solbyorg var nokon tyd pantseth tyl Hellekons gylde y vore daghe. Tyl yter meyre vissen ok sanig ta henge vy ffornemde men vor insygle nedem ffore thet(te) breff som gyort var aar ok dag som ffore staar1. (1) Skrevet med samme Haand som No. 467 i Dipl. Norv. VII.

380.

To Lagrettemænd bevidne, at de have hört Frode Thordssons og Jon Arnessöns Erkjendelse af at have solgt hele Fröseter (nu Fröslid) paa Vestthorpen i Ullensakers Sogn i Land til Eirik Erlingssön og at have oppebaaret Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Begge Segl mangle.

2 April 1480.

Ornes (Odnes).

Pet se ollom godhom monnom kunnickt ath mith Kitill Pordsson ok Fingarder Østæinsson logrettes men warom a Ornesse a paska dagh [i Lande1 ath Frode Pordesson kendes pa ok fyrmæir hafdo mith worit a østre Torppom ok hørt wider kennigh Jon Arnesson ath pæir bader hafdo sælt med ja ok handerbande Eirikke Ellingssyni alt *Frøsater er ligger a weste Torppom j Wilensakar sokn frialst ok hemolt firi huorium manne med ollom pæim lutum ok lunnyndom som liggher æder legit hafuer fra forno ok nyio wtten gars ok jnnen. kendes ok fyrnemder Jon ok Frode med handerbande ath pæir hafdo wpboret af fyrnemdom Eirikke fyrste penigh ok ofste ok alla pa som j kaup pæire kom [fore1 fyrnemth alth Frøsæther. fore sannynde skuld her win sette mith okkar jncigle fore þetta bref er giort war a Ornesse j Lande a paska dagh anno domini m° cd lxxx.

Bagpaa: Effter hans Kongl. Ma: naadte Commissions forretning, ehr den gaard Frøszlie besszigted d: 24 Sept: 1667: ehr mig ahnviist dete, testerer I. Bang m.pp. (1) Tilskrevet over Linien.

« AnteriorContinuar »